OBECNÉ POSTUPY

Management krevního tlaku u akutní CMP

Vloženo 25.10.2019 , poslední aktualizace 02.05.2022

 • zvýšený TK je běžným korelátem akutních CMP
 • s výjimkou hy­pertenzní encefalopatie a hypertonického krvácení je vysoký TK důsled­kem, nikoliv příčinou akutní neurologické situace
 • příčina  hypertenze je multifaktoriální
  • autoregulace k zajištění CPP
  • stresová reakce na bolest a strach
  • ev. tzv. Cushingova reakce (hypertenze, bradykardie a poruchy dechu) při lé­zích v oblasti mozkového kmene či při pokročilé intrakraniální hypertenzi
 • rychlé a výrazné snižování TK u všech akutních neurolo­gických stavů, s výjimkou hypertenzní encefalopatie a SAK/ICH, může být navíc kontraproduktivní s negativním vlivem na  outcome  (↓CPP)
 • v akutním stadiu jsou v léčbě preferovány urapidil, labetalol a enalapril

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Akutní ischemická CMP

maliginf4-boost
 • autoregulace je v ischemickém ložisku porušena (někdy až v řádu týdnů) a regionální perfúze je tak závislá na systémovém tlaku (regulace mozkové perfúze)
 • příliš vysoký nebo příliš nízký TK jsou nepříznivými prognostickými faktory u pacientů s akutní iCMP
  • hrozí hypoperfúze nebo naopak poškození HEB a progrese edému či hemoragická transformace
 • postup v první 24-48 h viz tabulka (dle doporučení AHA/ASA 2021 a ESO 2021); obecně je vyšší TK u iCMP prospěšný, je třeba ale zvážit komorbidity a faktory, které vyžadují jeho agresivnější korekci
 • v pre-nemocniční fázi není doporučeno rutinní snižování TK ani podávání glyceryl trinitratu (ESO 2021), viz také studie INTERACT4
 • u neurologicky stabilních pacientů s TK >140/90 mm Hg zahajujeme restart p.o. terapie za 48-72h
  • není jasné, zda chronickou p.o. medikaci přerušovat či ne  (ESO 2021)
  • u pacientů s dysfagií vyčkat do její úpravy ev. podávat do NGS
  IVT / mechanická rekanalizace
 • cílem je TK < 180/105 mmHg – udržovat před a během trombolýzy/MT a poté v následujících 24 hodinách (ESO 2021) 
  • vyvarovat se ale výraznějších poklesů (viz výsledky studie INTERACT4)
 • v prvních 72 hodinách není doporučena redukce TKs na 130-140 mm Hg
 • vyvarovat se period hypotenze
 • po úspěšné MT (TICI 3) není doporučená indukovaná hypertenze
  Konzervativní terapie
 • u pacientů s TK < 220/110 mmHg bez indikace IVT/MT a bez komorbidit vyžadujících korekci TK není rutinní korekce TK v prvních 24h doporučena  (ESO 2021)  (AHA/ASA 2019 III/A)
 • u pacientů s TK ≥ 220/110 mmHg  bez indikace IVT/MT a bez komorbidit vyžadujících korekci TK není přínos korekce TK znám, lze zvážit snížení o 15% v prvních 24h   (ESO 2021 expert consensus) (AHA/ASA 2019 IIb/C-EO)
 • pokud dojde k progresi neurologického deficitu:
  • rutinní použití vasopresorů ke zvýšení TK není doporučeno
  • pokud je progrese deficitu prokazatelně způsobena hypoperfúzí, pak je doporučeno:
   • přerušit podávání antihypertenziv
   • zvýšit příjem tekutin i.v.
   • nasadit opatrně vasopresory
 • léčba TK v akutním stadiu je indikována v případě relevantní komorbidity  (AHA/ASA 2019 I/C-EO)
  • srdeční selhání
  • akutní koronární syndrom (ACS)
  • disekce aorty
  • hypertenzní encefalopatie
  • mozkové aneuryzma
  • pre-/eklampsie

(dle AHA/ASA 2019)

Intracerebrální krvácení

ICH v bazálních gangliích
 • při přijetí měřit TK manžetou á 5-10 minut ev. monitorovat TK invazivně
 • agresivní a rychlá léčba hypertenze je zásadním terapeutickým postupem (spolu s ev. korekcí koagulačních poruch)
  • ideálně léčbu zahájit do 2 hodin od vzniku ICH  (AHA/ASA 2022, 2a/C-LD)
  • vysoký TK je spojen se zvýšeným rizikem progrese hematomu a horším výsledným klinickým stavem
  • ischemie v okolí hematomu hraje malou roli (snad jen s výjimkou rozsáhlých hematomů) a redukce TK se zdá bezpečená
  • TK zkorigovat ideálně do 60 minut od přijetí  (AHA/ASA 2022, 2a/C-LD)
 • pokud lze, pokračovat v chronické  p.o. medikaci, při dysfagii zahájit parenterální terapii či zavést NGS
 • u hypertoniků může být cílový tlak vyšší s ohledem na změněnou autoregulaci a nebezpečí poklesu CBF
 • v léčbě není doporučován nitroprusid (NIPRUS) pro možnou elevaci ICP (tato může být i po Isoketu)
 • vyvarovat se náhlých poklesů či peaků, MAP udržovat > 85 mm Hg
 • pokud je monitorován nitrolební tlak, pak korigovat TK tak, aby CPP byl 60-80 mmHg
Iniciální TK 150-220 mm Hg + lehké a středně těžké krvácení
 • léčbu zahájit co nejdříve, vyvarovat se velkých výkyvů TK
 • cílový TKs ≤ 140 mm Hg (ESO 2021)  (AHA/ASA 2022 IIb/B-R)
  • snížení TKs ze 150-220 mmHg na 140mmHg je bezpečné a může vést ke zlepšení výsledného stavu
 • signifikantní klinický benefit snížení < 140 mmHg nebyl prokázán
  • ve studii INTERACT2  bylo ve skupině s intenzivní léčbou (TK<140mmHg) méně pacientů s mRS 3-6 oproti standardní léčbě (TK <180 mmHg), rozdíl ale nebyl statisticky signifikantní
  • benefit snížení TK < 140 mmHg neprokázala randomizovaná studie ATACH -2
 • snižování TKs < 130 mm Hg může být potenciálně škodlivé (AHA/ASA 2022 III/B-R)
 • snižovat SBP o < 90 mmHg oproti výchozím hodnotám (ESO guidelines 2021)
  • větší pokles TK byl významně spojen s akutním poškozením ledvin bez ohledu na preexistující chronické onemocnění ledvin (Burgess, 2018
Iniciální  TK > 220 mmHg nebo rozsáhlý hematom
 • málo dat o bezpečnosti a efektivitě cílové hranice < 140 mm Hg  (AHA/ASA 2022 IIb/C)
 • při redukci TK současně udržovat CPP > 6070 mmHg
 • snižovat SBP o < 90 mmHg oproti výchozím hodnotám
Studie ATACH
 • cílové TK 110-139 mm Hg vs 140-179 mm Hg  (500 vs 500 pacientů)
 • mortalita 38.7% (intenzivní léčba) vs 37.7% (standardní léčba)
 • renální selhání 9% vs 4%
ATACH-2

Studie INTERACT-2
 • n=2794,  TK<140 mm Hg vs TK< 180 mmHg  (redukce během 1.hodiny)
 • ICH < 6h od vzniku
 • primární outcome (smrt a mRS 3-6 /90 dnech):  52 vs 56.2%  OR 0.87 (p=0.06)
 • mortalita 11.9% (intenzivní terapie) vs 12%
Interact2

Subarachnoidální krvácení

SAH a ICH 06
 • TKs udržovat v případě neošetřeného zdroje 130-150 mmHg
 • pooperačně TKs kolem 150-175 mmHg
 • při vazospazmech po ošetření zdroje krvácení 180-220 mmHg (zlepšení perfúze v postižené oblasti)
 • přílišná a rychlá korekce TK může být kontraproduktivní (↓CPP ⇒ riziko ischemie v důsledku vazospazmů)