DOPLŇKY / OBECNÁ NEUROLOGIE

Pupilomotorika

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 05.06.2021

Poznámky z anatomie a fyziologie

 • šíře (velikost) zornice je určována činností dvou antagonisticky působících hladkých svalů – dilatátoru a sfink­teru
  • musculus dilatator pupilae je radiálně orientován, začíná u kořene duhovky a končí asi 2 mm od okraje zornice. Jeho stah působí rozšíření zornice (mydriázu)
  • musculus sphincter pupilae je uložen více na povrchu duhovkového stromatu a koncentricky obkružuje jeho pupilární okraj. Kontrakce sfinkteru zúží zornici (mióza)
 • šíře zornice je regulována zejména množstvím světla do­padajícím na sítnici. Na velikost zornice působí mimo to ještě další faktory, např. věk, stav bdělosti či stupeň ako­modace vyšetřovaného oka. Aktuální šíře zornice a její změny jsou řízeny sympatickým a parasympatickým nervovým systémem.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Fotoreakce

 • informace o množství světla dopadajícího na sítnici, je vedena axony gangliových buněk neuronů vytvářejícími radix medialis tr. optici do ncl.pretectalis v mesencefalu
 • odtud  dráhy probíhají odděleně podle toho, zda se jedná o účinek parasympatiku (miosis) nebo sympatiku (mydriasis)

Aferentní dráha

 • aferentní dráha začíná v retinálních foto­receptorech
 • aferentní pupilomotorická vlákna jsou axony tzv. malých gangliových buněk a tvoří asi 20 % vláken primární zrakové dráhy
 • spolu s nimi se také částečně kříží v chiasmatu a poté pokračují až před corpus geniculatum laterale  (CGL), kde odbočí k pretektální oblasti na diencefalo-mezencefalickém pomezí
  • obě pretektální jádra jsou vřazenými neurony propojena jak mezi sebou, tak se stejnostranným i s druhostranným parasympatickým jádrem n. III.

Eferentace parasympatická (mióza)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Eferentace sympatická (mydriáza)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Near reflex

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinické vyšetření

Velikost zornice

 • vyšetřovat za tlu­meného osvětlení a udává se v mm
 • vzá­jemná nestejná velikost zornic se ozna­čuje jako anizokorie, stejná velikost jako izokorie
 • v některých přípa­dech je vhodné posuzovat velikost zornic za tlumeného i jasného osvětlení
  • anizokorie při Hornerově syn­dromu je výraznější při tlumeném osvětlení, kdy jsou fyziologicky zorni­ce širší a zornice postižená sympatic­kou denervací se hůře dilatuje
  • u Adieho syndromu v důsledku parasympatické denervace se postiže­ná zornice hůře kontrahuje, což se ví­ce projeví při jasném osvětlení, kdy jsou zornice užší
Stav zornic

Pupilární reflex

 • po dopadu světla na sítnici se mění její průměr tak, aby nedošlo k jejímu poškození nadměrným osvětlením
 • reflexní oblouk (viz níže) nezahrnuje kortex, proto léze optické radiace či kortexu nevedou k vymizení fotoreakce
 • zjišťujeme vždy:
  • přímou reakci  (při osvi­tu jednoho oka se hodnotí reakce ipsilaterální zornice)  –  testovat osvitem jednoho oka dostatečně intenzivním zdrojem svět­la, zatímco oko vyšetřovaného fixuje vzdálený objekt (aby se vyloučila re­akce zornice na akomodaci).
  • nepřímou reakci (reakce kontralaterálně)
  • reakci na akomodaci (near reflex) – fixací blízkého předmětu ve vzdá­lenosti 15-30 cm před očima.
 • léze n.opticus – osvětlením poškozené strany nelze vyvolat přímou reakci ani konsenzuální reakci kontralaterálně
 • léze n.III – osvělením poškozené strany vyvoláme pouze konsezuální reakci na druhém oku, přímá reakce chybí. Při osvětlení zdravého oka vyvoláme přímou reakci, konsenzuální reakce kontralaterálně chybí
 • vyšetření přítomnosti hemianoptické (Wernickeho) fotoreakce
  • při osvětlení části retiny odpovídající hemianoptické partii zorného pole nenastává zúžení zornic, pokud je léze v tractus opticus
  • při poruchách lokalizovaných distálněji (za CGL) je  fotoreakce zachována

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mrkací reflex

 • při prudkém přiblížení předmětu dojde k zavření očí.
 • afrentní stimuly jdou z retiny rovnou do tecta, odtud jdou axony cestou tractus tectonuclearis k jádrům n.VII , který inervuje oba mm.orbicularis oculi
 • pokud impulsy dorazí cestou tr.tectospinalis do předních rohů C míchy dojde současně k odvrácení hlavy

Ciliospinální reflex

 • normálně se obě zornice rozšíří při silném uchopení horního okraje trapézu
 • vyhasnutí tohoto reflexu svědčí pro poškození somatosenzorických aferentací z oblasti ramen, pro lézi mozkového kmene anebo pro přeru­šení sestupné dráhy sympatiku až k centrum ciliospi­nale.
 • reflex je dán zřejmě podrážděním sympatiku, dle jiných praménů zase inhibicí parasympatiku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika anizokorie

Observace zornic

 • nechat pacienta fixovat vzdálený předmět (zamezení pupilokonstrikce při akomodaci)
 • hledat nepravidenosti pupily, lokální defekty v iris
 • velikost zornic určit:
  • v příšeří
  • při jasném osvětlení
  • při akomodaci

Vyšetření zornicových reakcí

 • pečli­vé vyšetření reakce zornice na osvit dovoluje klinikovi určit, zda je abnormál­ní větší nebo menší pupila
  • příčinou anisokorie není vždy pouze rozšíření zornice – tzn. že abnormální může být i zornice užší
 • má-li širší zornice špat­nou reakci na osvit, pak je to pravděpodob­ně zornice abnormální. Tento nález svědčí pro poškození bud‘ zornice, nebo je­jí parasympatické inervace
 • jestliže však je reakce na osvit normální v obou očích, pak diferenciální diagnostika zahrnuje fyzio­logickou “centrální“ anisokorii, poškození kontralate­rální okulosympatické dráhy (tj. Hornerův syndrom zahrnující i zúženou zornici) ne­bo stejnostrannou hyperaktivitu sympati­ku.
 • vyšetření relativní velikostí anisokorie ve světle nebo v příšeří
 • jestliže je anisokorie větší v jasném světle, pak je abnormální širší zornice, protože se příslušně nestahuje
  • Adieho zornice
  • paresa n.oculomotorius
  • farmakologická mydriasa
  • místní léze duhovky
 • naopak je-li ani­sokorie větší při tlumeném osvětlení, pak je nenormální menší zornice, protože se příslušně nedila­tuje
  • Hornerův syndrom
  • fysiologická anizokorie
  • aberantní regenerace
  • stará Adieho zornice (po několika letech)

Posouzení extraokulární motility

 • pacient s izolovanou dilatovanou zornicí bez ptózy víčka a nebo bez poru­chy zevních okohybných svalů většinou netrpí obrnou n.III, nicméně teoreticky mohou zevní kompresivní léze třetího hlavového nervu způsobovat izolovanou dilataci zornice bez postižení extraokulární motility
  • intrakraniální aneurys­mata, zvláště v oblasti spojení a. commu­nicans posterior a a. carotis interna, často vyvolávací fixované rozšíření zornice a té­měř vždy také další příznaky obrny třetí­ho hlavového nervu na víčkách a na oko­hybných svalech, časté jsou doprovodné příznaky , nejčastěji bolesti hlavy
  • kromě komprese nervu byly také popsány vzácné případy krypto­kokové nebo tuberkulózní bazilární me­ningitidy, kdy izolovaná dilatovaná zor­nice představovala počáteční příznak, ale u většiny z těchto pacientů byly přítom­ny nebo se objevily také další doprovod­né neurologické příznaky či další znám­ky obrny třetího hlavového nervu.

Vyšetření léze n.oculomotorius

 • léze n.III (zvlášť je-li spojena s mydriázou) může být způsobena kompresí aneuryzmatem – doplnit CT+CTA / MR+MRA

  • u pacientů < 50 let provést bez ohledu na nález na pupile
  • u starších pacientů je vyšší podíl ischemických neuropatií, i zde ale v rámci dif dg MR/CT zobrazení provést (zvlášť jsou-li postižena PS vlákna)

Rozlišení intermitentní a trvalé mydriázy

 • přechodná dilatace zornice (cca 12 hodin) byla popsá­na u pacientů s migrénou a dokonce i u jinak zdravých osob, stejně tak i oválné zornice v důsledku segmentálního spasmu du­hovky mohou být také projevem migré­ny
 • miosa bývá zase součástí obrazu cluster headache
 • dysautonomní bolest hlavy po traumatu krku může také vyvolávat hyperaktivitu sympatiku s projevy na zornici, pocením a retrakcí víče

Jestliže lze přechodný nebo interminentní původ dilatace zorni­ce nepochybně stanovit z anamnézy nebo fyzikálním vyšetřením a jestliže se ty­to epizody opakují u jinak zdravého paci­enta (nebo u pacienta jen s migrenózními bolestmi hlavy), nejsou tito pacienti indi­kováni k neodkladné arteriografii. Navíc lze další neuroradiologická vyšetření od­ložit a jednoduše sledovat po dalších 24 – 48 hod, zda se pacientův stav zlep­šuje. Vymizení všech příznaků potvrzuje benigní příčinu dilatace zornice.

Vyloučení farmakologicky navozené mydriázy

 • v případech s trvalou dilatací zornice je často pečlivá anamnéza vše, co je potřeba k odhalení náhodné nebo úmyslné expozi­ce látkám rozšiřujícím zornici (mydriatika)
 • otázky mají směřovat k tomu, zda pa­cient nebo členové jeho rodiny užívají to­xicky působící lék (zvláště kapky po operaci katarakty) nebo transdermální skopolaminové náplasti pro léčbu kinetóz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vyloučení strukturální poruchy duhovky

Vyšetření oftalmologem je zvláště užitečné při podezření na nitro­oční nebo očnicové patologické poměry

 • kongenitální mikroiridie
 • poranění oka, pooperační stavy

  • vyšetření štěrbi­novou lampou je vhodné ke zjištění defektu duhovky a trhlin svěrače na okraji zornice, které mohou vyvolávat její dilataci
 • zvýšený nitrooční tlak při glaukomu s uzavřeným úhlem může být také příčinou akutní obrny sfinkteru s jednostrannou dilatací zornice
  • častá je bolest v oku, hyperemie spo­jivek nebo otok rohovky
 • ischemie duhovky, např. při uzávěru karotidy, může také vést k dilataci zornice

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.