Definice vědomí

 • stav, kdy jedinec si plně a správně uvědomuje svoji osobu a své okolí, je schopen přijímat a zpracovávat podněty, jednat dle své vůle a reagovat adekvátně na vnitřní a vnější podněty
 • odchylky od tohoto stavu označujeme jako poruchu vědomí

U vědomí vždy hodnotíme 3 složky:

 • vigilitu (bdělost – „arousal“)
 • luciditu (jasnost – „awareness“)
 • pozornost („attention“)
Vigilita (bdělost, arousal)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Lucidita (awareness)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Pozornost („attention“)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vědomí a bdělost jsou vázá­ny na normální funkce kortexu a mezence­falo-diencefalické retikulární formace (RF) s její ascendentní pro­jekcí.

 • anatomický substrát normální aktivace (arousal) spočívá v ascendentním aktivačním systému retikulární formace (ARAS) a jeho projekcích do kortexu
 • hlavní součástí je vlastní retikulární for­mace (RF)
 • rozprostírá se periakvaduktálně a táhne se od hypotalamu až do pontu
 • její dorzální projekce ve­dou oboustranně přes intralaminární jádra talamu do hemisferálního kortexu
 • svazky ležící více ventrálně vedou přímo k bazálním částem předního mozku
ARAS (Ascending Reticular Activating System)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace poruch vědomí

Kvalitativní porucha vědomí

 • porucha lucidity a pozornosti při intaktní bdělosti

Kvantitativní porucha vědomí

 • alterována je bdělost (vigilita) – somnolence, sopor, semikoma, koma
 • fyziologickým stavem se sníženou bdělostí je spánek

Poruchy se mohou navzájem kombinovat.

Vyšetření pacienta s poruchou vědomí

Prioritou je přežití pacienta, proto terapie zaměřená na zachování či obnovení vitál­ních funkcí začíná okamžitě. Je nezbytné okamžité zajištění žilního přístupu a zavedení močového katetru, u rizikového nemocného v komatu je nutné zajištění volných dýchacích cest OTI a zavedení NGS. U traumatické léze stabilizovat C páteř.

Všeobecné vyšetření

Zhodnocení respirace

 • jsou-li známky dechové nedostateč­nosti je nutno rychle rozhodnout, zda je porucha v horních dýchacích cestách (sekret, zapadlý jazyk) a nemocný potřebuje airway, nebo zda je porucha takového charakteru, že vyžaduje intubaci a řízenou ventila­ci
 • součástí vstupního hodnocení pacienta je vyšetření acidobazic­ké rovnováhy (ABR) z arteriální krve a při hypoxémii (Pa02 < 9 kPa), při nízké saturaci 02 pod 92% nebo při hyperkapnii (PaC02 > 6,5 kPa) je nutno zvolit adekvátní opatření
 • u bezvědomí neotálet s intubací, která zajistí kvalitní ventilaci a umožní bezpečný další transport nemocného a provedení nutných vyšetření, jako RTG, CT, AG apod., bez rizi­ka aspirace nebo respirační insuficience
 • nimcéně intubovaný, ventilovaný, re­laxovaný a tlumený pacient není validně neurologicky vyšetřitelný, a proto je racionální před relaxací nemocného velmi rychle neurologicky vyšetřit, alespoň k určení hloubky bezvědomí a k odlišení ložiskové nebo neložiskové příčiny komatu, k zjištění lateralizace a ev. odlišení infra- a supratentoriální lokalizace léze

Zhodnocení krevního tlaku

 • hypotenze nemocného ohrožuje daleko více než hypertenze, a proto je nutno hypotenzi řešit jako extrémní riziko okamžitě
 • při poklesu systolického tlaku < 60 mmHg se ztrácí schopnost autoregulace mozkového průtoku, u hypertoniků je kritická hodnota vyšší
 • základním opatřením u hypotenze je rychlé podání volumexpan­dérů a sympatomimetik
 • dekompenzovaná hypertenze může být např.  příčinou hypertenzní encefalopatie nebo naopak vzniká jako reakce na vzestup intakraniálního tlaku (Cushingův re­flex, současně i bradykardie) nebo jako stresová reakce u mozko­vého infarktu, SAK apod.

Zhodnocení srdeční činnosti

 • vstupní EKG, následuje kontinuální EKG monitorace
 • těžší arytmie může být příčinou kómatu nebo směrovat k etiologii (embolická cévní pří­hoda), může ale také být sekundární
 • závažné arytmie vyžadují okamži­tou léčbu.
 • bradykardie vzniká u nitrolební hy­pertenze, srdečních převodních bloků či působením některých toxinů a léků (beta-blokátory)
 • tachykardie je pří­tomna u hypovolémie, hypertyreózy, horečky, anémie a rovněž vzniká pů­sobením některých toxinů a léků (ko­kain, anticholinergika).

Jsou-li vitálním funkce neporušeny či stabilizovány, lze přistoupit k dalšímu podrobnějšímu vyšetření nemocného.

Nezbytnou součástí vyšetření nemoc­ného v bezvědomí je zhodnocení anamnestických údajů, obvykle charakte­ru objektivní anamnézy. Anamnestické údaje jsou zásadní pro odhalení intoxikací, traumat, komplikací některých onemocnění či stavů (diabetes mellitus, chronický alkoholismus, nežádou­cí účinky léků, rizikové faktory cévní mozkové příhody, závažné infekce či možnost infekční nákazy, onemocnění či selhávání srdce a dalších důležitých orgánů, malignita, psychiatrické one­mocnění aj.)

 • informace z místa, odkud byl pacient přivezen:
  • v jaké poloze byl nalezen
  • zda byl oblečen
  • jaké léky byly v jeho okolí (možnost intoxikace)
  • úraz?
 • údaje od příbuzných či známých:
  • předchozí onemocnění, alergie, farmakologická anamnéza
  • abusus alkoholu, léků, drog
 • zhodnocení dynamiky poruchy vědomí a neurolo­gického postižení
  • náhlý vznik u vaskulárních příhod
  • pozvolný roz­voj u většiny toxických či metabolických encefalopatií
 • obtíže v předchorobí:
  • boles­ti hlavy (ICH, SAK, hypertenzní encefalopatie)
  • bolesti na hrudi u aneuryzmatu aorty či infarktu myokardu
  • nauzea a zvracení u otrav apod.

Krevní tlak a puls viz výše

Teplota

 • Hypertermie
  • může být především známkou neuroinfekce. Normální teplota však infekci nevylučuje, zejména u imunosuprimovaných jedinců a metabolických či endokrinních abnormalit (urémie, hypotyreóza)
  • hypertermie centrálního původu je vzácná a bývá přítomna u subarachnoidálního krvácení či hypothalamických lézí
  • u kmenových lézí se může vyskytnout třesavka bez po­cení
  • hypertermie může být přítomna rovněž u úpalu, tyreotoxické krize, ma­ligní hypertermie, neuroleptického ma­ligního syndromu a intoxikace některý­mi léky (atropin a další anticholinergika).
 • Hypotermie vede sama o sobě k alteraci vědomí až k izoelektrickému EEG záznamu.
  • příčinou může být zevní prochlazení či metabolická porucha, mé­ně často hypotenze a vazokonstrikce, hypotyreóza, hypopituitarismus, into­xikace barbituráty.
  • hypotermie bývá vzácně způsobena i lézí zadního hypothalamu.

Habitus

 • u kachexie lze předpokládat chronické onemocnění, nejčastěji maligní povahy.
 • obezní pacient má často cukrovku či hypertenzi
 • specific­ké změny habitu ukazují na některé endo-krinopatie (cushingoidní habitus) či chronický alkoholismus

Kožní změny

 • vpichy po jehle (intravenózní aplikace drog)
 • edém víček (renální selhání)
 • bledá kůže (anémie)
 • zvýšená pigmentace (porfyrie, Addisonova nemoc, diseminovaný melanom)
 • generalizovaná cyanóza (hypoxie, intoxikace CO2)
 • třešňově červené zbarvení (in­toxikace CO), šedomodré zbarvení (intoxikace methemoglobinem)
 • lokali­zovaná cyanóza svědčí pro vícečetné arteriální emboly či vaskulitidu
 • Ikterus (hepatální dysfunkce či hemolytická anémie)
 • petechie (DIC, trombocytopenická purpu­ra, NÚ léků,  meningokoková sepse)
 • Kaposiho sarkom, anogenitální herpetické leze či ústní kandidóza mohou svědčit pro syn­drom AIDS.
 • pavoučkovité névy, ztráta pubického ochlupení a ochlupení v axile, gynekomastié jsou projevy jaterní cirhosy

Vyšetření dutiny ústní

 • zjistit, zda nemocný má zubní náhrady, ty hned odstranit
 • pokousaný jazyk je známkou proběhlého epi paroxysmu
 • hypertrofie dásní (možný projev terapie hydantoináty)

Fetor ex ore

 • typický zápach z úst může pomoci odhalit alkoholovou in­toxikaci, diabetickou ketoacidózu (aceton), urémii (rybí zápach) a hepatální encefalopatii (hnilobný zápach).

Meningeální příznaky  → viz zde

 • přítomny u neuroinfekce, subarachnoidálního krvácení, tumorózní meningopatie, zvý­šeného nitrolebního tlaku či tonzilární herniace.

Fyzikální vyšetření

 • vyšetření břicha prokáže hepatomegalii, splenomegalii, rezistenci v bři­še, ascites, défense musculaire a retenci moči
 • pátrat po známkách flebotrombosy DKK (plicní embolie) a edémech při srdečním selhávání
 • vyšetřením prsů u žen, var­lat u mužů a vyšetřením per rectum lze odhalit primární malignitu
 • generalizovaná lymfadenopatie může být známkou malignity, infekce (včetně AIDS), zánětlivého onemoc­nění pojiva, sarkoidózy a dalších cel­kových onemocnění
 • orientační vyšetření srdce může odhalit arytmie. Srdeční šelest může svědčit pro vrozenou či revmatickou srdeční vadu, myxom či bakteriální endokarditidu
 • překrvení spojivek bývá u maligní arteriální hypertenze či u srdečního městnání
 • zvýšené pocení bývá u arteriální hypertenze a hypoglykémie, suchá a teplá kůže u úžehu a intoxikace anticholinergiky

Další příznaky

 • zvracení (nitrolební hypertenze, intoxikace či metabolické poruchy)
 • pomočení, pokálení a pokousáni jazyka mohou být následkem proběhlého epileptického záchvat
 • známky traumatu – brýlový hematom (racoon eyes) u fraktur baze lební, hematom v oblasti proc. mastoideus (battle sign) u fraktury pyramidy, jiná kožní pranění , likvorea, krvácení z nosu, úst.
 • pátrat po známkách  předchozích operací

Neurologické vyšetření

Kmenové reflexy jsou nepodmíněné re­flexy, jejichž vyšetření nevyžaduje spo­lupráci nemocného. Odpovídají určitým etážím kmene (je zde jejich centrum), dle jejich výbavnosti či nevýbavnosti lze usuzovat na postiženou etáž. Současně slouží i k posouzení vývoje syndromu kranio-kaudální deteriorace (SKKD) při progresi supratentoriálních lézí i k odlišení unifokální primární kmenové léze.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • v případě zachování spontánní hyb­nosti a spolupráce nemocné­ho v somnolenci hodnotíme hybnost běžným způsobem
 • při nespolupráci posuzujeme charakter a rozsah spontánní hybnosti, pokud je zachována (zejména její cílenost či necílenost, rozsah, symetrii) a tes­tujeme motorickou reakci na bolestivé podněty
 • u  soporu a komatu lze hodnotit pouze svalový tonus a moorickou odezvu na bolestivou či jinou sti­mulaci, která má obvykle charakter ste­reotypních necílených reakci – tzv. posturální reaktivita
 • hodnocení má cenu při určování úrovně lézí axiálních struktur
 • i když motorická reaktivita na algické podněty je určující v rozlišení soporu, semikomatu a komatu, nelze ji bezprostředně  korelovat s hloubkou vědomí.
  • ve všech stadiích somnolence bývá tonus a posturální reaktivita normální
  • někdy v somnolenci, ale hlavně v soporu a event. v semikomatu se objevuje tzv. paratonie neboli paratonická rigidita, u lézí pyramidových či proprioceptivních drah bývá přítomna svalová hypotonie
  • komatu nastupuje rigidita dekortikační a decerebrační
  • v dalším průběhu při přechodu do hlubokého komatu se objevují a prodlužují periody hypotonie, v hlubokém komatu je přítomna povšechná hypotonie s posturální areaktivitou

V klasickém pojetí vzniká decerebrační syndrom funkční separací mozkového kmene z inhibičních vlivů korových a podkorových. Jednotlivé obrazy decerebračního syndromu jsou důsledkem maximálního postiženi motorických systémů v určitých úrovních kranio-kaudální neurální osy. Z tohoto hlediska lze rozeznávat čtyři typy komplexního dece­rebračního syndromu v následujícím rostro-kaudálním pořa­dí:

 • dekortikační rigidita
  • je vyznačena převažující aktivitou flexorů horních končetin a trvalou aktivitou extenzorů dolních končetin s klinicky manifestní pomalou trojflexí a addukcí horních končetin a extenzí dolních končetin.
  • fragmentovaný obraz, projevují­cí se pouze jednostrannou stereotypní flexí předloktí, má stejnou lokalizační cenu, rozsah léze je však obvykle menší.
  • svědčí pro dysfunkci mozkových hemisfér (oblast diencefalická či kortiko-subkortikální)
  • mortalita 50-55%
 • decerebrační rigidita
  • více či méně kontinuální aktivita antigravitačního svalstva, rovnoměrně vyjádřená ve sva­lech horních a dolních končetin, manifestující se extenzním držením končetin, trismem, a případně opistotonem
  • rudi­mentární a fragmentované obrazy se projevují krátkodobým a nevýrazným extenzním postavením končetin nebo hlavy či trupu, spontánní a evokovanou unilaterální decerebrační rigiditou nebo kombinovanou (diagonální)  ri­giditou se semidecerebračním držením jedné polo­viny těla a semidekortikačním držením končetin na druhé straně
 • smíšená de­cerebrační rigidita (obrácený decerebrační syndrom)

  • je charakterizována extenzním držením horních končetin a chabostí nebo flekčním držením jedné či obou dolních končetin, abdukovaných v kyčli
  • je důsledkem léze pontinního tegmenta, především vestibulárních jader, zvláště Deitersova, a vestibulospinálních drah, které facilitují ipsila­terální motoneurony extenzorů
  • vyskytuje se nejčastěji u primárních pontinních lézí, především hemoragií a okluzívních infarktů a. basilaris
  • fatální prognóza
 • generalizovaná atonie (flakcidita)

  • atonie s posturální areaktivi­tou vzniká supresí centrálních motorických mechanismů v ponto-bulbární retikulární formaci
  • nutno vyloučit míšní lézi
Typ odpovědi Oblast léze Mortalita
Dekortikační rigidita diencefalon a oblast kortiko-subkortikální 50%
Decerebrační rigidita dicencefalon a horní kmen 85%
Smíšená decerebrační rigidita pons 100%
Generalizovaná atonie pontobulbární oblast 100%

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Stanovení pravděpodobné etiologie a diferenciální diagnóza

Diagnostické metody

Laboratorní vyšetření

 • krevní odběry nemusí být v případě strukturální léze natolik rozsáhlá jako při metabolických nebo toxických po­ruchách
 • metabolické poruchy odhalené při klinic­kém vyšetření nebo laboratorní analýzou by měly být pečlivě korigovány. Týká se to zejména hypo­glykemie, hypoxie, hypotermie nebo hypertermie, hyperkapnie, alkalózy a acidózy, stejně jako poruch elektrolytů a osmolality

CT / MR mozku

 • CT/MR mozku – průkaz nebo vyloučení strukturální mozkové léze nebo intrakraniální ex­panze
  • MR je pro zobrazení mozkové patologie citlivější než CT
 • průkaz metabolické poruchy nevylučuje strukturální lézi mozku – často se metabolické mozkové léze rozvíjejí jako nepřímý důsledek strukturálního poškození mozku

Lumbální punkce

 • infekce
 • SAK
 • tumorózní meningopatie

EKG

 • de­tekce arytmií a koronární ischemie
 • nespecifické změny v rámci iontových dysbalancí či dysfunkce štít­né žlázy

EEG a EP

EEG

 • vyloučí NCSE
 • pomůže zhodnotit závažnost toxicko-metabolické en­cefalopatie
 • význam prognostický

Evokované potenciály

 • somatosenzorické evoko­vané odpovědi (SEP) a akustické evokované odpo­vědi (BAEP) testují specifické dráhy centrálního nervstva a části kortexu
 • méně ovlivněny seda­tivy než EEG –  hodí se pro monitoro­vání a prognózování u relaxovaných, tlumených a komatózních pacientů (např. po traumatu nebo anoxii)
 • výbavnost nezaručuje příznivou prognózu