Úvod

 • častěji postiženi muži 30-50 let
 • systémové zánětlivé onemocnění malých a středních cév
  • nejsou postiženy velké tepny ani kapiláry a venuly    [Stone, 2002]
 • histologicky přítomna panmurální nekrotizující vaskulitida
 • postihuje nejčastěji kůži a klouby, ledviny (70-80%), CNS (10%) i PNS a GIT, nebývá postižen respirační systém

Patofyziologie

 • přesná patogeneza není známa, někdy asociace s hepatitis B a C či jinými revmatologickými chorobami
 • postiženy střední a malé tepny, proces začíná v intimě
 • nekrotizující zánět vede k tvorbě stenóz a mikroaneuryzmat (vzhled růžence)
 • dle histologie rozlišujeme 3 stádia
  • akutní (polymorfonukleáry)
  • subakutní (mononukleáry)
  • chronické (fibrinoidní nekróza, trvorba aneuryzmat, trombotizace)

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Systémové příznaky (rozvoj během týdnů až měsíců)

 • zvýšená teplota až horečka, noční poty
 • nechutenství, úbytek na váze
 • únava
 • bolesti svalů a kloubů

Neurologické příznaky

 • postižení PNS (60%)
  • mononeuritis multiplex a distální polyneuropatie
 • postižení CNS (20-45%) (většinou pří delším trvání nemoci (po 2-3 letech)
  • CMP – infarkt/TIA, ICH či SAK
   • infarkt v důsledku přímého postižení středních a drobných tepen nebo v důsledku kardioembolizace
  • bolesti hlavy, encefalopatie, epileptické záchvaty
  • neuropsychiatrické příznaky (psychosa, deprese)
  • myelopatie (většinou z hematomu v důsledku ruptury aneuryzmatu

Kožní projevy (40%)

 • erytémy a petechie
 • bolestivé podkožní noduly
 • livedo vascularis  Livedo reticularis u polyarteritis nodosa
 • nekrózy kůže  

Postižení GIT (50-70%)

 • bolesti břicha, nauzea
 • krvácení do GIT z vředů
 • pankreatitida, cholecystopatie apod.

Postižení ledvin (80-90%)

 • proteinurie, erytrocyturie
 • chronická renální insuficience (CHRI)
 • renální hypertenze

Kardiovaskulární příznaky (70%)

 • bolest na hrudi, palpitace, dyspnoe
 • myokarditida
 • IM

PAN-associated strokes (PANAS)

 • ikty se většinou objevují až v pozdějším stádiu nemoci (po 2-3 letech), ale mohou být i časné lakunární syndromy   [Reichart, 2000]
 • klinicky převažují lakunární infarkty   [Reichart, 2000]
 • etiologie je komplexní
  • vlastní vaskulitida, postihující malé a střední tepny (aneuryzmata, stenózy, tromby)
  • mikroangiopatie (podíl hypertenze a kortikoterapie)
  • kardioembolické ikty

Diagnostika

Anamnéza a fyzikální vyšetření

Laboratorní vyšetření

 • FW, ↑CRP
 • normochromní anémie, eozinofilie, trombocytóza
 • HbsAg+, c-ANCA+ (30%)
 • ↑ urey/kreatininu
 • ↑ jaterních enzymů
 • likvor normální nebo s pleocytosou polynukleární

Angiografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

CT/MR mozku či míchy

 • nález na MR mozku není pro PACNS patognomický, převažují ischemie menšího rozsahu ( i když mohou být i teritoriální ikty kardioembolického původu) [Provenzale, 1996]
 • může být patrný leptomeningeální enhancement   [Razek, 2014]

EMG

Biopsie

 • svalu či nervu (vč. epineuria s cévami)
 • jater, ledvin, kůže

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Kortikosteroidy

 • remise až v 50%

Imunosupresiva

 • v těžkých případech či případech nereagujících na KS
  • cyklofosfamid
   • pulzy methylprednisolonu + cyklofosfamidu 10–15 mg/kg v týdenních až měsíčních intervalech
  • methotrexat
 • terapie imunosupresivy vede k remisi u cca 90% pacientů
 • bez léčby je průběh fatální
 • při remisi je riziko relapsu ~ 60%/ 5 let

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.