DOPLŇKY / JINÉ CÉVNÍ PATOLOGIE

Tumor glomus caroticum

 Vloženo 08.01.2020, poslední aktualizace 12.12.2022

 • tumor glomus caroticum (carotid body tumor) patří mezi vzácné tumory, ale představuje nejčastěji se vyskytující extraadrenální paragangliomy
  • častěji se vyskytuje u žen, typický je výskyt v 4-5. dekádě
  • ve 10-20 % případů lze vysledovat rodinný výskyt
   • familiární fomry se manifestují dříve (3.dekáda), často jsou multicentrické
   • asociace s MEN, tuberózní sklerózou, neurofibromatózou typ 1, Von Hippel-Lindauova choroba
  • cca v 10% se vyskytuje bilaterálně
  • histologicky podobné tumory mohou vyrůstat i z jugulárního bulbu (jugulární glomus), sympatických vagálních ganglií na krku (vagální glomusGlomus tumor, vzhledme k lokalizaci nejspíše vagální, Jacobsenova tympanického plexu středního ucha, retroperitoneálních sympatických a viscerálních parasympatických ganglií
  • spinální paragangliomy jsou velmi vzácné a vyskytují se intradurálně extramedulárně, většinou v oblasti filum terminale/caudy equiny, nebo méně často extradurálně   → viz zde
 • základním poznávacím znakem tumorů je jejich bohatá vaskularizace
 • pro absenci neuroendokrinní sekrece jsou řazeny do skupiny chemodektomů (tumory chemoreceptorů)
  • ve velmi vzácných případech může být přítomna sekrece katecholaminů a s tím související hypertenzní příznaky
 • většina  krčních parangangliomů je benigních, s lokálním invazivním růstem
  • malignita je definována výskytem metastáz, není jasné histopatologické odlišení maligní a benigní primární léze
  • incidence metastáz cca 5-13 %, většina je lokálních, v oblasti krku  (Boedeker, 2007)

Klasifikace

K hodnocení rozsahu a operability tumorů a predikce pooperační morbidity slouží Shamblinova klasifikace:

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • nejčastěji nebolestivá elastická, asymptomatická, narůstající rezistence na krku (ventrálně od m. SCM pod úhlem mandibuly)
 • u větších tumorů se objevuje bolest hlavy/krku, dysfonie a další příznaky s léze hlavových nervů IX-XII
 • palpačně je rezistence pohyblivá horizontálně, nikoli však vertikálně (fixace na obl. bifurkace ACC) (Fontainův příznak)
 • endokrinní aktivita nebývá ve většině případů přítomna

Diagnostika

Neurosonologie

 • hypervaskularizovaná expanse v oblasti karotické bifurkace   Hypervaskularizovaná expanse v oblasti karotické bifurkace na UZ
Tumor glomus caroticum na CTA a UZ (CFM)

CT/MR

CT / CTA

 • měkká tkán s výrazným postkontrastním sycením v oblasti bifurkace, která vede k vyklenutí ACI a ACE (lyra sign)  Glomus tumor na nativním a postkontrastním CT
  • vagální či jugulární glomus je lokalizován distálněji   Vagální glomus na CTA 
 • CTA odliší tumor od pseudoaneuryzmatu – hypervaskularizovaná tkáň s časným plněním odvodných žil (AV zkrat)  Tumor glomus caroticum na CTA
 • rozsah, v jakém tumor obepíná ACI dovoluje odhadnout i zařazení dle Shamblinovy klasifikace  (Arya, 2008
  • Shamblin I: <180 st
  • Shamblin II: 180-270 st
  • Shamblin III: >270 st
 • T1
  • iso / hypointenzní léze s postkontrastním sycením   Glomus tumor s postkontrastním sycením
 • T2
  • vzezření charakteru pepř a sůl  Tumor glomus caroticum (koronární řez na T2)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Scintigrafie

 • zvýšené vychytávání metaiodobenzylguanidinu (MIBG)
 • metoda je vhodná k detekci vícečetných lézí

DSA

 • vyklenutí ACI a ACE (příznak lyry)   Tumor glomus caroticum
 • časné plnění žil v důsledku AV zkratu

Laboratorní vyšetření

 • sledování plazmatických hladin katecholaminů a jejich degradačních produktů v moči
  • díky absenci endokrinní sekrece u naprosté většiny tumorů karotického glomu má spíše diferenciálně-diagnostický význam

  Při podezření na tumor glomu neprovádět biopsii !!    (silná vaskularizace ⇒ vysoké riziko krvácení)

Diferenciální diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Operační řešení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Radioterapie

 • tumory jsou všeobecně považovány za radiorezistentní + tumory , které jsou primárně ozářeny lze pak obtížně resekovat s ohledem na postradiační fibrózu
  • radioterapie je vyhrazena pro rozsáhlé nebo multicentrické tumory a pro pacienty s kontraindikací chirurgického řešení či při nepříznivém nálezu na BTO
  • radioterapii lze využít také k ozáření rezidua tumoru po inkompletní exstirpaci

Prognóza

 • ve většině případů lze chirurgickým zákrokem dosáhnout úplného vyléčení
 • riziko rekurence ~ 10%
 • růst tumoru i event. metastáz je velmi pomalý, proto je i při pokročilém nálezu možné dlouhodobé přežívání – v neléčených případech je popsána roční mortalita < 8%
 • poškození hlavových nervů indukované kompresí tumorem je obvykle ireverzibilní
 • vzhledem k možnosti rekurence či výskytu pozdních metastáz je vhodná dlouhodobá dispenzarizace s MR kontrolami