ISCHEMICKÉ CMP / PREVENCE

Karotická angioplastika a stenting (CAS)

Vloženo 20.09.2019 , poslední aktualizace 10.09.2021

 • ~ 10-20% iCMP je způsobeno karotickou stenózou
  • riziko iCMP nebo vaskulární smrti u symptomatické stenózy ACI >70% je až  26% / 2 roky,  závisí na symptomatologii, pohlaví  a tíži stenosy    [Rothwell, 2005]
  • u asymptomatické stenózy ACI >60 % je riziko ~ 11% / 5 let
 • revaskularizační výkony vedou ke snížení rizika iCMP, prospěch z operace je ale jen při perioperačním riziku < 6% resp. 3% (asympt. stenosy)  → podrobněji indikace k revaskularizaci probrány zde
 • endovaskulární léčba (karotická angioplastika se stentingem – CAS) je alternativou ke karotické endarterektomii (CEA)
 • od r. 1994 došlo k výraznému zlepšení technologie (vč. kontroverzní distální protekce) i zkušeností se stentováním a vyšší bezpečnost by mohli přinést nové potahované stenty  viz zde
 • studiemi prokázana rovnocenost CAS a CEA  (např. SAPPHIRE a CREST)
 • studie byly navrženy k průkazu noninferiority a soustředily se na pacienty s vysokým operačním rizikem (CHS + AP, nízká EF s kardiálním selháváním, plicní choroby atd)
  • metoda nepředstavuje vyšší riziko než CEA
  • metoda zabrání nejméně stejnému počtu CMP jako CEA
 • pacienti s rozsáhlejším postižením bílé hmoty na CT/MR (ARWMC score ≥ 7)  by měli být řešeni spíše CEA  (studie ICSS )
Studie n 30 denní m/m dlouhodobá m/m
 CARESS (2003) 397 2 vs 3%
 CAVATAS (2001) 504 10 vs 10% 14.3 vs 14.2
 SAPPHIRE (2004) 334 4.8  vs. 4.9% 12.2 vs 20.1
 CREST (2010) 2502 5.2 vs 4.6% 7.2 vs 6.8% / 4roky

Indikace k výkonu

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

 • významná vinutost nebo AS postižení oblouku aorty a/nebo proximální ACC nebo tr.brachiocephalicus znemožňující zavedení endovaskulárního katetru
 • přítomnost velkého množství kalcifikovaných plátů, které znemožňují remodelaci tepny pomocí CAS
 • průměr distální ACI < 3 mm znemožňující uložení distální protekce
 • intrakraniální aneuryzma > 5 mm nebo AV malformace (relativní KI)

Technické provedení

 • standardní odběry (KO, koagulace, ionty), ev. další dle dop. anesteziologa
 • na odd. před výkonem zavést flexilu, PMK, vyholit tříslo
 • podepsat souhlas s anestesií a informovaný souhlas s výkonem
 • prevence kontrastní nefropatie → viz zde

Medikamentózní příprava

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace v průběhu výkonu

 • výkon provádí neuroradiolog, dohled anesteziologa a neurologa
 • většinou v analgosedaci
 • monitorace EKG, TF, sat O2, kontroly TK á 5 min
  • nutná správná korekce TK v  průběhu celého výkonu (prevence hyperperfúzního syndromu)  parenterální antihypertenziva
  • cave bradykardie, někdy je nutné podat ATROPIN 0.5 mg i.v.  , může být podán též preventivně
 • monitorace neurologického nálezu (stav vědomí,  řeči, zorného pole, akrální  motoriky)
 • ev. monitorace TCD/TCCD
  • informace o hemodynamice
   • hyperperfuzní syndrom je asociován s významným zvýšením rychlosti toku krve v ACM během výkonu, současně je pokles PI a RI
  • detekce embolizací
   • mikroembolizace (většinou  v salvách)
    • při podání kontrastní látky (rozpuštěné bubliny vzduchu)
    • detekce částic uvolněných během kritických fází výkonu (zavedení distální protekce, predilatace, rozvinutí stentu, postdilatace a stažení protekce
    • rizikový faktor iCMP >  5 salv mikroembolizací
   • makroembolizace vede k přechodnému nebo trvalému omezení toku v ACM (okluze tepny)

Technika CAS

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

PTA a stenting stenózy ACI u pacienta s poradiační angiopatií

Po výkonu

 • extrakce sheathu a ošetření třísla na angiosále (např. angioseal)
 • pacient je observován na JIP
 • pokračovat v monitoraci vitálních funkcí (měření TK v 1. hodině á 15 min., poté á 30 min. po dobu min. 24 hodin)
  • pečlivá korekce TK!
 • sledovat rozvoj komplikací, monitorovat neurologický stav (NIHSS)
 • kontrolní neurosono do 24 hodin

  • zaznamenat PSV ve střední úseku stentu a těsně za ním
  • stent arteficiálně zvyšuje rychlost toků
 • pokračovat v duální antiagregaci (DAPT) minimálně 4 týdny (1-3 měsíce)
Neurosonologické vyšetření - stent zachycen na transverzálním a longitudinálním řezu

Komplikace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Restenóza

 • časná (intimální hyperplazie) < 2-3 roky   Časná restenóza stentu v ACI vlevo (do 9 měsíců)
  • nízké riziko embolizace
 • pozdní (recidiva aterosklerózy) po > 3 letech
 • nižší riziko restenosy při použití stentu
 • vyšší riziko při samotné PTA a při primárně nedostatečné dilataci tepny
Restenóza ve stentu v ACI vlevo

Follow-up

 • neurosonologie –  metoda 1.volby, vždy vyšetřit rychlosti ve stentu a proximálně i distálně od něj   Trombóza stentu v ACI
 • MRA může být zatíženo artefakty   MRA 3DTOF - artefakt ze stentu s falešně pozitivním nálezem restenózy
  • spíše je doporučováno kontrastní MRA (CE-MRA) než 3D-TOF
  • při použití stentgraftu (např. při ošetření aneuryzmatu)  je MRA  s k.l. neprůkazné, nutno provést CTA   MR s k.l. - výpadek signálu v místě stentgraftu Stentgraft v ACI na CTA, pseudoaneuryzma se neplní
  • moderní stenty jsou MR kompatibilní a nemělo by docházet k jejich migraci v magnetickém poli
 • CTA   Časná restenóza stentu v ACI vlevo (do 9 měsíců)  CTA - stent v ACI na zdrojových snímcích a při rekonstrukci