Monitorace nitrolební hypertenze

B-mode

Posun středočarových struktur
 • transtemporální přístup, thalamická rovina
 • hloubka nastavení B-obrazu 15-16 cm
 • bilaterálně shodný řez
 • z obou transtemporálních oken změřit vzdálenost středočárových struktur (nejlépe středu  III. komory) od vnitřního okraje protilehlé kosti. Obě naměřené hodnoty od sebe odečteme a výsledek vydělíme dvěma  Měření posunu středočarových struktur
 • jiný postup je měření od sondy do středu III. komory   Měření posunu středočarových struktur   [Stolz, 1999]  [Motuel, 2014]
Detekce a monitorace patologických struktur
 • krvácení, absces ,tumor atd
Šíře 3.komory
 • transtemporální přístup – mesencefalický a thalamický řez
 • šíře 3.komory – anechogenní pruh ohraničený dvěma echogenními liniemi (norma do 10 mm)     Šíře 3.komory - anechogenní pruh ohraničený dvěma echogenními liniemi (norma do 10 mm)
 • testem pokývání hlavou (shaking test) lze orientačně rozlišit normotenzní a hypertenzní hydrocefalus, k čemuž je využíván M-mod
Měření prominence papily
 • 9-12 MHz sonda, transorbitální přístup
 • lze přímo měřit a sledovat prominenci papily  Edém papily na UZ
 • nevhodné ke sledování dynamických změn (na rozdíl od níže uvedeného měření ONSD)
Optic nerve sheath diameter (ONSD)
 • 9-12 MHz sonda, transorbitální přístup
 • rozšíření pochvy n.opticus  [Dubourgh, 2011]
 • dynamická hodnota, která rychle reaguje na změny ICP (na rozdíl od edému papily)
 • ONSD norma kolem 4.0-5.4 mm   [Chacko, 2014] , horní hranice 5.5-5.7
Optic nerve sheath diameter (ONSD)
Optic nerve sheath diameter (ONSD)

Dopplerovské měření

Alterace dopplerovské křivky  v intrakraniálních tepnách
 • vzestup PI a RI (daný poklesem EDV)
 • postupně pokles i PSV
 • při těžkých stavech až obrácení toků v pozdní systole (→ viz zde)
 • orientační výpočet ICP= 10.927 x PI -1.284   (Balnerova rovnice)   [Brandi, 2010]
Non-invazivní měření ICP (Vittamed)

Diagnostika okluze, monitorace rekanalizace

 • dobrá korelace TCCD s CTA (v případě periferních okluzí může být TCCD i citlivější)
 • přímé známky:
  • v barevném modu chybění tepny při dobrém zobrazení ostatních tepen (ev. žil)
  • v dopplerovi chybění nebo alterace toků v místě okluze  (TIBI / COGIF kritéria)  Přímé známky okluze na TCCD - okluze ACM, absence distálního úseku ACM1 v barevném modu, v dopplerovi minimální tok (TIBI1)
 • nepřímé známky:
  • snížení PSV a zvýšení PI a RI proximálně od okluze
  • při okluzi M1 či více větví M2 obraz flow diversion (toky v ACA > ACM)  Flow diversion při okluzi M1 vlevo (pro špatné okno použita při vyšetření kontrastní látka)
 • hodnocení okluze AB (predevším distální části) je problematické
  • díky četným větvím může být nález v proximálním úsek prakticky normální
  • průchodnost distální AB lze ověřit provokací undulací v ACP poklepem na AV extrakraniálně   Undulace v ACP při poklepu na AV extrakraniálně svědčí pro průchodnou AB
Hodnocení rekanalizace 
 Úplná rekanalizace   COGIF 4
 Parciální rekanalizace   vzestup COGIF ≥1 st (ale ne na 4)
 Beze změny
 Zhoršení  pokles COGIF ≥1 st.
COGIF 1
COGIF 1
– žádný tok
  COGIF 2  COGIF 2
COGIF 2
– nízké toky
– EDV = 0
COGIF 3
COGIF 3
– snížené toky
– nenulová EDV
COGIF 4
4a – norma (symetrické toky)
4b – stenosa (fokální akcelerace)
4c – hypercirkulace (dif. či segmentární akcelerace)
 Hodnocení rekanalizace  [Clotbust, 2007]
Úplná rekanalizace   TIBI 4,5
Parciální rekanalizace   vzestup TIBI o ≥1 stupeň (ale ne na 4,5)
Reokluze   pokles TIBI o ≤1 stupňů
TIBI 0
TIBI 0 – žádný tok (absent flow)
– toky nezachyceny
TIBI 1
TIBI 1 – minimální tok (minimal flow)
– nízké systolické toky (různé rychlosti i trvání)
– EDV = 0
– ev. přítomny reverbační toky
TIBI 2
TIBI 2 – obleněný tok (blunted)
– oblněná systolická akcelerace
– PI < 1,2
– nenulová EDV
TIBI 3
TIBI 3 – snížený tok (dumpened)
– normální systolická akcelerace
– nenulová EDV
– toky (MFV) nižší o > 30% oproti druhé straně
TIBI 4
TIBI 4 – stenotický tok
– turbulentní toky
– toky (MFV) vyšší o > 30% oproti druhé straně
TIBI 5 TIBI 5 – normální tok
– ev. rozdíl rychlostí pod 30% ve srovnání se zdravou stranou
Průběh rekanalizace ACM vlevo na TCCD

Sonotrombolýza

Diagnostika mozkové smrti

Diagnostika a monitorace vazospazmů