ISCHEMICKÉ CMP / AKUTNÍ TERAPIE

Sonotrombolýza

Vloženo 03.12.2019 , poslední aktualizace 15.03.2021

 • diagnostický ultrazvuk o vysoké frekvenci (~ 2 MHz) a nízké intenzitě vede k akceleraci enzymatických procesů vyvolaných trombolytikem (sonotrombolýza) a je možné ho aplikovat i externě pomocí komerčních transkraniálních a duplexních dopplerovských přístrojů
  • zlepšení průniku trombolytika do trombu
  • přímá aktivace fibrinolytického systému
  • změna mikrostruktury trombu a zlepšená vazba trombolytika na fibrin  [Braaten 1997]
 • k akceleraci trombolýzy byl testován i transkraniální UZ o frekvenci 300 kHz – studie TRUMBI  byla předčasně ukončena pro vysoký počet IC krvácení   [Daffertshoffer, 2007]

Metody

Sonotrombolýza

 • studie CLOTBUST prokázala vyšší počet kompletních rekanalizací u pacientů léčených IVT v kombinaci s 2-hodinovým TCD monitorováním (2MHz sondou) oproti samotné IVT   Výsledky studie CLOTBUST [Alexandrov, 2004]    [Alexandrov, 2004]
 • dle řady in vitro i humánních klinických studii  použití echokontrastu během sonotrombolýzy dále zvyšuje rekanalizační potenciál sonotrombolýzy (DEFINITI, TUCSON )
  • testovány jsou upravené mikrobubliny, které jsou oproti těm diagnostickým stabilnější v roztoku a jsou menší (1-2 μm)    Schématické znázornění účinku microbubbles
 • velkou překážkou v dalším rozvoji sonotrombolýzy i v provedení velké studie, která by měla sílu prokázat předpokládaný klinické efekt, byla a je nedostupnost zkušených sonografistů
 • jednou z možností jak sonotrombolýzu uvést do běžné praxe bylo vytvoření automatických přístrojů, které nevyžadují přítomnost zkušeného operátora (operator-independent)
  • pilotní studií s přístrojem CLOTBUST-ER firmy Cerevast byla studie CLOTBUST-HF   [Barreto, 2013]      ClotbustER
  • v r. 2015 byla pro negativní výsledky předčasně ukončena multicentrická studie fáze 3 CLOTBUST-ER s 2 hodinovou aplikací UZ zahájenou < 30 min od podání bolusu tPA   [Alexandrov, 2019].
 • metaanalýza 5 RCT neprokázala benefit (mRS score 0-1/3 měsíce) sonotrombolýzy oproti samotné TL       Meta-analýza studií s trombolýzou - ESO guidelines 2021 (srovnání mRS 0-1/3 měsíce)
 • aktuálně není sonotrombolýza mimo klinické studie doporučena  (ESO gudielines 2021)   (AHA/ASA 2019  III/A)

Endovaskulární sonotrombolýza

 • testována endovaskulární aplikace UZ bezprostředně do trombu pomocí endovaskulárních sond upevněných na konci katetru (např. EKOS systém)    EKOS systém
  • studie IMS3 byla v r.2012 předčasně ukončena – nebyl prokázán klinický benefit kombinované léčby oproti samotné IVT

Sonolýza

 • studován efekt sonolýzy u intervenčních výkonů (CEA, CAS) v prevenci trombembolií → viz zde
Přehled klinických studií
Přehled klinických studií

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.