DOPLŇKY / SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE

Neuronitis vestibularis

Vloženo 02.06.2021 , poslední aktualizace 12.06.2021

 • synonyma: vestibulární neuronitida / vestibulární neuronitis / neuronitis vestibularis / vestibulární neurolabyrintitis
 • náhlé vzniklé izolované jednostranné postižení vestibulárního nervu (n.VIII)
 • 2. nejčastější periferní závrať po BPPV

Etiologie

 • pravděpodobně virová
  • prokázaná přítomnost herpesvirů ve vestibulárním gangliu (reaktivace latentní infekce)
  • průkaz zánětlivého postižení vestibulárního nervu (n.VIII) pomocí MR
 • ev. vaskulární či autoimunitní

Klinický obraz

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • anamnéza + neurologické vyšetření
 • HINTSHead Impulse, Nystagmus, Test of Skew
  • u neuronitidy je HINTS negativní (tedy jednostranný H-R nystagmus + absence skew + normální HI test – CAVE může být negativní i u infarktů v povodí AICA
 • ev. zobrazovací metody (preferenčně MR) k vyloučení pseudoperiferní symptomatiky ( PICA sy, AICA sy, mozečkové hemoragie)
 • ORL vyšetření
 • po odeznění akutní symptomatologie:
  • Head impulse test (pozitivita testu k postižené straně svědčí pro periferní lézi)
  • kalorická zkouška ( jednostranná hypo-, areflexie)
  • elekronystagmografie (ENG)
 • ev. serologie na herpetické viry

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • nystagmus z potřásání hlavy je obdobnou zkouškou, která ozřejmí asymetrii funkce vestibulárních systémů.
 • test provádíme tak, že vyšetřovaná osoba, nejlépe s nasazenými Frenze­lovými brýlemi, skloní mírně hlavu, aby se laterální polokruhový kanálek dostal do horizontální roviny (asi 30° sklon)
 • pak při zavřených očích co nejrychleji provádí rotace hlavy ze strany na stranu – tento po­hyb provede 30x!
 • po zastavení potřásání hla­vou otevře oči. Pátráme po přítomnosti jakéhokoli nystagmu či očního pohybu. Zdravá osoba se syme­trickou funkcí vestibulárních aparátů nevykazuje žád­ný nystagmus, ojediněle vidíme 1-2 záškuby. U osob s porušenou symetrií funkce vestibulárního aparátu, at již jakéhokoliv původu, vidíme nystagmus. Podle jeho charakteru můžeme odhadnout, zda jde o perifer­ní nebo centrální postižení.
 • u periferních lézí je nystgamus horizonální, jeho pomalá fáze směřuje k hypoaktiv­ní straně
 • pří­tomnost vertikální odpovědi po pohybu v horizon­tální rovině je známkou centrálního po­stižení

Diferenciální diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • antiemetika – jen v akutním stadiu ( <3 dny)

  • Betahistin 3-4 x d 24 mg do kompenzace, residuální postižení vestibulární funkce je nepřímo úměrné dávce betahistinu!
 • časná rehabilitace (ihned po odeznění vegetativní symptomatiky a při toleranci pohybu)
  • mírný dyskomfort nevadí
  • urychluje rozvoj kompenzačních procesů
 • Methylprednisolon 100 mg 3 dny s následnou redukcí dávky během 2-3 týdnů (cca 10mg/d)
  • efekt neprokázán  [Fishman, 2011]
  • stejně tak nebyl prokázán benefit kombinace kortikoidů a acycloviru

 • i.v./i.m:  10 mg 1-3x denně (interval ≥ 6h)

  • i.v. podávat během 3-5 minut
 • maximální denní dávka  30 mg nebo 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti

KI:

 • GIT krvácení, mechanická obstrukce nebo GI perforace, u nichž stimulace gastrointestinální motility představuje riziko
 • feochromocytom nebo podezření na něj, s ohledem na riziko závažné hypertenze
 • tardivní dyskinesie v anamnéze
 • epilepsie (zvýšená frekvence aintenzita záchvatů)
 • parkinsonova choroba – kombinace s levodopou nebo DA agonisty
 • U starších pacientů je nutno zvážit snížení dávky, v závislosti na funkci ledvin, jater a celkovém stavu
 • insuficience ledvin
  • clearance kreatininu ≤ 15 ml/min – ↓ dávku o 75 %.
  • clearance kreatininu 15 -60 ml/min –  ↓ dávku o 50 %
 • u pacientů s těžkou poruchou funkce jater ↓ dávku o 50 %

TORECAN inj.
(thiethylperazinum, amp=1ml/6.5mg)

 • i.v.   1 amp  1-3 x denně (aplikovat pomalu – riziko hypotenze)
 • při prevenci pooperačního zvracení se aplikuje 1 amp i.m. 1/2 hodiny před očekávaným ukončením výkonu

KI:

 • nepodávat dětem a dospívajícím do 15 let (vzhledem k riziku expy NÚ), těžší hypotenze
 • těžší porucha CNS, a/nebo komatózní stavy
 • pacienti mají během parenterálního podání ležet (i během intramuskulárního podání) a být pečlivě monitorováni min. následující hodinu

 • i.v., i.m. :  8 mg  á  8-12 h    (i.v. aplikovat pomalu > 2 minuty)
 • jednorázová dávka max. 16 mg (riziko prodloužení QT intervalu)

 • u chemoterapie lze podat kont. infuzí 1mg/hod až po dobu 24 hodin – 4amp (16 mg) + 50 ml FR   (1ml = 0.32 mg) …. 2-4 ml/h (0.6 -1.2 mg/h)

KI: současné podání apomorfinu

 • clearance ondansetronu je významně snížena a sérový poločas výrazně prodloužen u jedinců se středně těžkou až těžkou hepatopatií (⇒ max dávka 8 mg/d)

Prognóza

 • kompletní úprava ve většině případů
 • cca 15% má trvající potíže i po jednom roce
 • u části pacientů je vyšší riziko rozvoje:
 • riziko rekurence neuronitidy je 2-11%    [Mandalá, 2010]