ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE

Hodnocení a klasifikace aterosklerotických platů

Vloženo 26.05.2022, poslední aktualizace 25.06.2022

 • ateroskleróza je chronické progresivní systémové onemocnění cévní stěny
  • dochází při ní k akumulací lipidů a dalších komponent krve a fibrózní tkáně v intimě arterií, následně dochází ke změnám i v médii
  • na rozvoji aterosklerózy se podílejí různé cévní rizikové faktory
 • aterosklerotické léze (pláty) se predilekčně vyskytují na specifických místech velkých a středně velkých arterií (karotické a koronární arterie, hrudní a břišní aorta a oblast bifurkace, tepny Willisova okruhu, a.poplitea atd.)
 • prvním, subklinickým stupněm aterosklerotického postižení karotických tepen, detekovatelným sonograficky, je rozšíření intimomediální tloušťky (IMT)
Progredující ateroskleróza v ultrazvukovém obraze

Klasifikace AS plátů

Základní dělení AS lézí

Endoteliální dysfunkce

 • pouze mikroskopické a funkční změny

Tukové proužky 

 • makroskopicky se jeví jako žluté pruhy, neprominují do lumen arterie
 • mezi základní buněčné elementy v tukových proužcích patří pěnové buňky

Fibrózní pláty / ateromy

 • většinou ostře ohraničená tužší ložiska ve stěně cév
 • jejich barva je bledě šedá nebo žlutá (podle obsahu tuků)
 • prominují do lumen arterií a jsou příčinou jejich zúžení
 • hlubší vrstvy fibrózního plátu mohou podlehnout nekróze
 • mohou být bez lipidového jádra a mohou být silně kalcifikované

Komplikované léze

 • vznikají z fibrózních plátů, většinou s větším lipidovým jádrem, nekrózami
 • může dojít k jejich ruptuře s trombózou, k zakrvácení do plátu, apod.
UZ klasifikace AS plátů
Ultrazvukové hodnocení AS plátů
    AS plát = šířka > 1.5 mm (pod 1.5 mm se jedná o rozšíření IMT).  Šířku měřit na transverzálním řezu   Měření šíře AS plátu na transverzálním řezu 
 • echogenita
  • hypoechogenní (lipidový)
  • isoechogenní (fibrosní)
  • hyperechogenní (kalcifikovaný)
Zleva hypoechogenní, isoechogenní a hyperechogenní AS plát
 • homogenita
  • homogenní
  • heterogenní
Homogenní a heterogenní AS pláty
 • povrch
  • hladký
  • nerovný
  • exulcerovaný (≥ 0,2mm)
Exulcerovaný AS plát   Exulcerovaný AS plát v odstupu ACI
Klasifikace echogenity AS plátů dle Gray-Weale 
typ I   – hypoechogenní plát s ev echogenním povrchem
typ II  – převážně hypoechogenní s hyperechogenními okrsky
typ III – převážně hyperechogenní s malými hypoechogenními ložisky
typ IV – homogenní hyperechogenní pláty
AHA klasifikace 1995

Léze typu I 

 • neviditelné prostým okem, jen mikroskopicky a chemicky detekovatelná první depozita lipidů v intimně s příslušnou buněčnou reakcí
 • jde o projev endoteliální dysfunkce, způsobené řadou faktorů (mechanické poškození, vlivy chemické, degenerativní, imunitní, metabolické, imunologické, infekční, atd)

Léze typu II 

 • sem patří tukové proužky, jsou viditelné jako žlutavé proužky, tečky nebo skvrny na povrchu intimy
 • většina lipidů je uložena intracelulárně
 • obsahují mikrofágy a pěnové buňky, vyskytují se zde T lymfocyty a mastocyty

Léze typu III

 • představují předstupeň vyvinutých lézí
 • jsou v nich mikroskopicky viditelné extracelulárně lokalizované tukové kapénky a malá depozita tuků mezi vrstvami buněk hladké svaloviny
 • obsahují větší extracelulární depozita tuku a ty mohou deformovat intimu a v nejvyšších stádiích i medii a adventicii

Léze typu IV

 • ateromy s lipidovým jádrem
 • je patrno hromadění extracelulárních lipidů, mezi lipidovým jádrem a povrchem endotelu se vyskytují makrofágy, pěnové buňky, ojedinělé buňky hladké svaloviny a minimum kolagenu

Léze typu V

 • dominujícím obsahem je pojivová tkán
 • typ Va obsahuje ještě stále lipidové jádro
 • typ Vb představuje kalcifikovanou lézi

Léze typu VI

 • komplikace lézí typu IV a V
 • VIa ruptura
 • VIb hematom
 • VIc trombóza
Hodnocení plátů na CTA
 • hodnotíme:
  • délku a šířku plátu
  • tvar (cirkulární, semicirkulární, excentrický)
  • povrch (hladký, nerovný, exulcerovaný)
  • denzitu (hypodenzní, isodensní, hyperdenzní)
  • homogenní x heterogenní
  • přítomnost kalcifikací a nasedajících trombů (ILT)
 • nález intraluminálních trombů (ILT)  zvyšuje pravděpodobnost symptomatické stenózy, narozdíl od hladkých nebo silně kalcifikováných plátů  [Eesa, 2010]
 • v případě rozsáhlých kalcifikací je nález na CTA přehlednější než na UZ, kde se kvuli echostínu musíme spolehnout na dopplerovské vyšetření   Významná stenosa ACI vlevo, podmíněná smíšeným plátem s výraznými kalcifikacemi. Ty limitují hodnocení UZ nálezu.  Hemodynamicky významná stenosa (Dopplerovské vyšetření)
Hladký, nerovný a exulcerovaný AS plát
Homogenní a heterogenní AS plát
Hypodenzní, isodenzní a hyperdenzní plát
Stabilní x nestabilní plát

Stabilní plát

 • nízký obsah lipidů a nemá tendenci k ruptuře s následnou trombózou
 • patologickoanatomicky jde nejčastěji o léze Vc resp. VII a VIII

Nestabilní (rizikový) plát 

 • nejčastěji léze typu Va a VI (dle AHA klasifikace)
 • spojeny s vysokým rizikem CV příhody