Digitální subtrakční angiografie (DSA) slouží k zobrazení cévního řečiště. Je založena na digitalizaci skiaskopického obrazu a subtrakci obrazů před a po užití kontrastní látky. Subtrakce umožní odečíst nativní zobrazené struktury (především skelet), a tím zobrazit náplň cév.

DSA v boční projekci

Indikace k DSA vyšetření

Akutní i plánované endovaskulární výkony

 • IA trombolýza a/nebo trombektomie u akutní iCMP  → více
 • lokální trombolýza při trombóze splavů  → více
 • angioplastika a stenting u karotidyIC stenóz 
 • ošetření malformací (AVM, DAVF) a aneuryzmat

Diagnostika cévního onemocnění mozku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Funkční diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika mozkové smrti

Kontraindikace

 • těhotenství
 • kontraindikace spojené s užitím KL (alergie, toxicita – rizikoví pacienti)
 • poruchy hemokoagulace

Technické provedení DSA

Příprava pacienta

 • důležitá nejen příprava pacienta před vyšetřením, ale i jeho následné sledování
 • pacient je nalačno (> 4h, s výjimkou akutních stavů)
 • důležitá je dostatečná hydratace (prevence nefropatie)
 • u diabetiků ráno nepodávat PAD
 • pacientovi je zavedena flexila, u endovaskulárních výkonů i PMK
 • specifická příprava před intervenčními výkony viz samostatné kapitoly
 • před vyšetřením musí být pacient poučen o výkonu a podepsat informovaný souhlas

Zásady při podávání kontrastní látky a premedikace při alergii

Monitorace pacienta v průběhu DSA

 • u běžné DSA monitorovat TK, TF, EKG a pulsní oxymetrii (propojení na monitor v ovladovně)
 • výkony v CA nebo NLA řídí anesteziolog či neurointenzivista

Technické provedení DSA

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Po výkonu

 • klidový režim na lůžku
 • pečlivá komprese a sledování místa vpichu
 • sledování prokrvení končetiny
 • dostatečná hydratace

Komplikace

 • riziko trvalého neurologického deficitu po diagnostické DSA je nízké (0.09 -0.14%), vyšší riziko je hlavně u endovaskulárních výkonů

viz samostatná kapitola