ISCHEMICKÉ CMP / NÁSLEDKY CMP

Vaskulární kognitivní deficit

Vloženo 20.9.2019 , poslední aktualizace 05.10.2020

 • cévní onemocnění mozku může vést k rozvoji kognitivního deficitu (VCI) resp. vaskulární demenci (VaD)
 • navíc ovlivňuje průběh ostatních demencí (AD)

Definice

 • nejedná se o uniformně probíhající onemocnění s typickým klinickým obrazem a průběhem (na rozdíl od AD)
 • různý fenotyp – řada pacientů má jen lehký, nerovnoměrně rozložený kognitivní deficit
 • často nejsou velmi dlouhou dobu splněna kritéria demence → dominující porucha paměti + porucha globální a progredující + zřetelné funkční omezení
 • proto je preferován termín vaskulární kognitivní deficit (Vascular Cognitive Impairment, VCI)  [Hachinski, 1994]
  • poruchu lze detekovat v počátečnách stádiích a léčbou snížit riziko progrese do demence (viz kritéria dále)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Epidemiologie

 • prevalence demence v ČR ~ 1%, z toho VaD trpí ~ 10-15 % z těchto pacientů
 • prevalence lehčích kognitivních poruch u nás není známa
 • riziko vzniku demence u pacientů po CMP je 5x vyšší ve srovnání se zdravou populací stejného věku; nejvyšší je v prvních šesti měsících
 • pacienti s VaD mají ve srovnání se zdravou populací nižší pětileté přežití (39% oproti 75%)
  • příčinou časnějšího úmrtí jsou především kardio- a cerebrovaskulární onemocnění.

Rizikové faktory

Klasifikace

 • různé klasifikace často používají různá označení pro stejné klinické jednotky

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Zobrazovací metody
 • CT, lépe MR – průkaz relevantního cévního postižení mozku

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinické vyšetření
 • k odlišení AD by mohl pomoci test barvocitu (tabulky podle Ishihary) – u AD je vnímání barev porušeno   Ishiharovy tabulky
Psychologické vyšetření a testy
 • účelem každého screeningu je hrubé odlišení normy od patologie, výsledky  nutno upřesnit specializovaným neuropsychologickým vyšetřením
 • v praxi nejčastěji využíváme Mini-Mental State Examination (MMSE)
  • stručný, relativně malé nároky na vyhodnocení, nicméně je třeba dbát na správné provedení
  • bez použití dalších testů má však jen malou výpovědní hodnotu o charakteru kognitivního deficitu
  • není senzitivní na poruchy exekutivních funkcí (časté u VCI) – vhodné přidat alespoň clock drawing test (CDT)
 • při specializovaném vyšetření je třeba brát v potaz aktuální možnosti pacienta, myslet na zvýšenou unavitelnost kognitivně alterovaných pacientů a tomu přizpůsobit dobu testování i výběr testů
Příklady neuropsychologických testových metod vhodných pro zjišťování deteriorace kognitivních funkcí
Intelekt – globální stav
Wechslerovy testy inteligence (WAIS-R, popř. WAIS-III)
Paměť
Wechslerův test paměti (WMS-III)
Rey-Osterriethova figura
Exekutivní schopnosti
Trail Making Test – část B
Stroop Test
Cognitive Estimation Test
Wisconsin Card Sorting Test
Řečové schopnosti
Testy verbální fluence
Token Test
popř. Western Aphasia Battery
Vizuo-spaciální a konstrukčně-praktické schopnosti
Rey-Osterriethova figura
Clock Drawing Test (CDT)
Kostky a Skládanky z WAIS-R
Psychomotorické tempo
Symboly z WAIS-R
Trail Making Test – část A
Pozornost
Trail Making Test – část A
Opakování čísel z WAIS-R
Symbolické schopnosti – orientačně
čtení,  počty, psaní + kresba postavy
Emotivita – deprese
Beck Depression Inventory
Chování
Instrumental Activity of Daily Living
Neuropsychiatric Inventory
Neurobehavioral Rating Scale

Diagnostická kritéria

Úskalí existujících kritérií

 • při tvorbě diagnostických kritérií se původně vycházelo z modelu kognitivních změn u Alzheimerovy nemoci (AD) s dominantním poškozením hippokampu a tedy paměti. Cévní onemocnění však může vést k rozsáhlým defektům kognitivních funkcí a paměť přitom může zůstat intaktní
 • rozlišující nemusí být ani průběh – ne všechny vaskulární kogntiivní deficity probíhají skokově, např. subkortikální ischemické postižení se  průběhem více blíží AD, klinicky však dominuje porucha exekutivních funkcí než paměti.
 • je otázka, zda vůbec lze vytvořit všeobecně aplikovatelná diagnostická kritéria u onemocnění s širokým etiopatogenetickým podkladem a pestrým klinickým obrazem. Někteří proto preferují vytvoření  diagnostických  kritérií pro jednotlivé subtypy VaD (viz např. diagnostická kritéria subkortikální ischemické postižení navržená  Erkinjunttim).

Hachinského ischemické  skóre

 • Hachinski Ischemic Score (HIS)
 • používáno od r.1974
 • může sloužit k orientačnímu rozlišení mezi multiinfarktovou a Alzheimerovou demencí, avšak nikoliv k odlišení forem smíšených
  • 0-4 body – vs.AD
  • 7 a více – susp VaD
Hachinského ischemické skóre

NINDS-AIREN kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klasifikace Subkortical Ischemic Vascular Dementia/Disease (SIVD)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.