Obecné poznámky k topické diagnostice kmenových lézí

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Medulla oblongata

Prodloužená mícha, uložená v oblasti velkého týlního otvoru, navazuje na míchu spinální a směrem kraniálním na pons Varoli. Obsahuje jádra distálních hlavových nervů IX.-XII. (ale i část jader n. trigemini), veškeré vzestupné míšní dráhy a dráhy sestupující do míchy z vyšších etáží CNS. Z její ventrální části se vyklenuje dekusace pyramid. Dorzálně mezi pedunculi inferiores cerebelli je uložena kau­dální část IV. komory, pod jejíž spodinou se nacházejí jádra vestibulární a disperzně řada jadérek retikulární formace, po­dílejících se rozhodující měrou především na regulaci dýchá­ní, srdeční činnosti, krevního tlaku a oběhu

Laterální oblongátový syndrom (Wallenbergův)

 • patří k nejčastějším vaskulárním kme­novým syndromům
 • okluze PICA nebo perforátorů z AV
 • klinicky
  • vertigo, nystagmus, nauzea (ncl. vestibulares)
  • někdy singultus (parc. léze respiračního centra v medul­la oblongata)
  • dysfagie, dysartrie, dysfonie, ↓ dávivý reflex  (ncl. ambiguus)
  • Ipsilaterálně
   • porucha termoalgického a často i taktilního čití v obličeji, chybí korneální reflex (ncl tractus spinalis n.V)
   • Hornerův sy  (sympatická dráha)
   • hemiataxie končetin (pedunkulus cerebellaris inf.)
  • kontralaterálně
   • porucha termoalgického čití na končetinách (tr.spinothalamicus)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Laterální oblongátový syndrom (Wallenbergův sy)
Akutní ischemie v dorsolaterální oblongatě

Avellisův syndrom

Paréza patra vlevo
Avellisův syndrom na MR

Mediální oblongátový syndrom (Dejerinův sy)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Centrální paramediální postižení (Bingův syndrom)

 • léze obou jader n.XII, raphe a lemniscus medialis (LM)
 • klinicky:
  • glosoplegie
  • porucha hluboké cítivosti na trupu a končetinách

Syndrom hemiplegia cruciata

 • částečná léze dekusace pyramid
 • homolaterálně postižena již zkřížená dráha pro dolní končetinu
 • kontralaterálně obrna horní končetiny

Pons Varoli

Pons varoli získal své jméno proto, že při pohledu na mozek z ventrální strany,  jakoby svými rameny spojo­val obě mozečkové hemisféry. Ve směru kaudokraniálním spojuje prodlouženou míchu a mezencefalon.

Mediální dolní pontin­ní syndrom (Millard-Gubler)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Laterální dolní pontin­ní syndrom (dolní pontinní tegmentum)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mediální horní pontin­ní syndrom (baze pontu)

 • okluze paramediánních a krátkých cirkumferenc. větví AB
 • klinicky:
  • ipsilaterálně
   • paréza žvýkacích svalů (n. V.)
   • porucha čití obličeje pro všechny kvality
   • hemiataxie (střední pedunkl)
  • kontralaterálně
   • hemiparéza (tr.kortikospinalis)

 

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Laterální horní pontin­ní syndrom (horní pontinní tegmentum)

 • okluze cirkumferenciálních větví AB a větve SCA
 • klinicky:
  • ipsilaterálně
   • hemiataxie, intenční tremor (pedunculus sup)
   • léze n V – hypestesie v tváři a porucha žvýkání
  • kontralaterálně
   • hemiparéza vč. centrální léze n.VII
   • hemianestesie všech modalit

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

One And Half syndrome

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Mezencefalon

Mediální dolní mezencefalický syndrom

 • paramedián­ní větve AB
 • klinicky:
  • ipsilaterálně
   • léze n.IV
   • internukleární oftalmoparéza
   • Hornerův syndrom
  • kontralaterálně
   • ataxie
   • porucha propriocepce a diskriminačního čití
   • hemiparéza

Laterální dolní mezencefalický syndrom

 • povodí SCA a ACP
 • klinicky
  • ipsilaterálně
   • Hornerův syndrom (poškození drah sympatiku)
   • porucha citlivosti obličeje (jádro n.V)
  • kontralaterálně
   • hemianestézie (tr.spinthalamicus a LM)

Mediální střední mezencefalický syndrom

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dorzální mezencefalický syndrom (Parinaudův syndrom)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Ostatní kmenové syndromy

Locked-in syndrom

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Lakunární syndrom

Nejčastější jsou:

 • čistě motorická hemiparéza – léze na bazi pontu nebo oblongaty jako důsledek poruchy perfuze ASA, AV a perforátorů
 • ataktická hemiparéza – léze v pontu
 • senzomotorický lakunární iktus – léze paramedián­ního pontu
 • syndrom dysartrie a nemotorné ruky
 • čistý senzorický iktus (léze thalamu)
 • čistá hemiparéza (PMH) – nejčastěji capsula interna, baze pontu
  • PMH s obrnou horizontálního pohledu
  • PMH se zkříženou obrnou n.III (Weberův syndrom)
  • PMH se zkříženou obrnou n.VI
  • PMH se zmateností
  • PMH s internukleární oftalmoplegií (INO)
  • čistá hemiparéza (PMH) šetřící tvář
 • senzorimotorický iktus (thalamokapsulární) – capsula interna, thalamus, ev. paramediánní pons
 • ataktická hemiparéza (pons)
 • syndrom dysartrie – neobratná ruka
 • hemibalismus-hemichorea
 • mozečková ataxie se zkříženou obrnou n.III (Claudův syndrom)
 • syndrom dolních bazilárních větví (závrat‘, diplopie, obrna pohledu, dysarthrie, mozečková ataxie, znecitlivění trigeminu)
 • akutní dystonie talamického původu
 • + popsána řada dalších