Úvod

 • kombinace obou metod umožňuje extenzivní neinvazivní diagnostiku cerebrovaskulárních onemocnění:
  • detekce okluzí, stenóz a vazospazmů
  • zhodnocení kolaterálního oběhu a vazomotorické reaktivity (VMR)
  • monitorace rekanalizace
  • monitorace embolizace (detekce PL zkratu, monitorace při PTA nebo CEA ACI)
  • diagnostika mozkové smrti
  • terapeutické využití – sonotrombolýza, sonolýza (aktuálně experimentální metody)
 • vyšetření je neinvazivní, levné, bez nežádoucích účinků

Indikace k vyšetření

 • vyšetření pacientů s příznaky iCMP v karotickém i VB  povodí, včetně amaurosis fugax
 • monitorace rekanalizační terapie
 • vyšetření pacientů s chronickým cerebrovaskulárním onemocněním, zejména osob s dříve prokázaným postižením extra- a/nebo intrakraniální tepen, posouzení kolaterálního oběhu a vazomotorické reaktivity
 • vyšetření pacientů s fokální neurologickou symptomatologií nejasného původu, u níž je v diferenciální diagnostice  uvažován možný podíl cévní etiologie
 • vyšetření osob po traumatizaci krční oblasti nebo s lokálním patologickým nálezem na krku, který může souviset s cévním systémem
 • vyšetření pacientů s patologickými nálezy fyzikálního vyšetření – krční šelesty, asymetrie TK na HKK
 • dispenzární sledování pacientů po CEA/PTA
 • vyšetření před závažnými operačními výkony, zejména kardiochirurgickými a cévními
 • vyšetření pacientů s kardiovaskulárními chorobami a kumulací cévních rizikových faktorů
 • vyšetření pacientů s cévními malformacemi, zejména s AV zkratem – stanovení zásobujících cév, sledování úspěšnosti terapeutických zásahů
 • vyšetření v diferenciální diagnostice bolestí hlavy, zejména migrény
 • detekce pravolevého zkratu při podezření na epizody paradoxní embolizace

Modality UZ vyšetření

B mod

 • zpracováván je čas (vzdálenost echa) a jeho amplituda (echogenicita)  A a B-mode
 • umožňuje posouzení anatomických a strukturální poměrů v insonovatelném průběhu
 • cévní sténa je zobrazena jako dvojitá čára s hypoechogenním středem
 • významným parametrem je rozlišovací schopnost
  • laterální rozlišení je větší (horší) než axiální a závisí  na velikosti a tvaru sondy
  • s narůstající vzdáleností od sondy se laterální rozlišení zhoršuje (na rozdíl od axiálního rozlišení)

Barevný mod (CFM)

 • echa z pohybujících se předmětů jsou zobrazena v barevné škále, barva odpovídá rychlosti a směru toku  Kinking v barevném modu
  • většinou červená k sondě, modrá od sondy (záleží ale na konkrétním nastavení přístroje)
 • barva je superponována přes B obraz a umožňuje snadnější identifikaci průběhu cév, vyšetření tokového kanálu a charakteru proudění
 • za fyziologických okolností se v tepnách nevyskytuje aliasing (viz dále)

Energetický mod (POWER MODE)

 • kóduje energii (power) pohybujících se částic  Power Mode
 • při optimálním nastavení gainu je lumen tepny homogenně vyplněno barvou
  nezávislý na úhlu insonace, není aliasing, citlivější pro pomalý tok
není informace o směru, nižší frame rate, artefakty z okolních pomalu se pohybujících tkání

B-flow mod

 • nový průtokový mod u přístrojů GE     Kinking v B-flow módu  Stenosa v odstupu ACI B -flow modu (přístroj GE Logiq P9)
 • zobrazuje tok i informace o tkáni současně, čímž poskytuje přesnější a jemnější morfologické zobrazení intraluminálního průtoku krve
 • ve srovnání s jinými režimy proudění má B-Flow následující výhody:
  • zobrazuje skutečný průměr cévy
  • vysoké prostorové rozlišení pro zobrazení jemných detailů cévní stěny a toku – lépe zobrazí plát  AS plát v B-flow módu
  • nezávislost na úhlu

Dopplerovské vyšetření

 • měří se:
  • maximální systolická rychlost (PSV, peak systolic velocity)   Dopplerovská křivka v ACC, ACI a ACE
  • konečná diastolická rychlost (EDV, end-diastolic velocity)
  • rezistenční index (RI) a pulzatilní index (PI)    PI a RI index

   • RI = (PSV-EDV) / PSV
   • PI = (PSV-EDV) / Vmean
   • Vmean = 1/3 (PSV-EDV) + EDV    –  automaticky počítáno přístrojem jako časově vážený průměr průtokových rychlostí systolické i diastol. fáze
 • tok je za fyziologických podmínek laminární, kontinuálního charakteru, bez turbulencí a nízkofrekvenčních šelestů
 • měření se provádí v různých segmentech (viz dále)
 • nezbytná je úhlová korekce, úhel mezi směrem průtoku krve v tepně a ultrazvukovým svazkem ≤ 60 stupňů  

Vyšetřované tepny

Běžně vyšetřované tepny:

 • extrakraniálně: ACC, ACI, ACE, AV, ASCL
  • a.temporalis superficialis při podezření na arteritis   Temporální arteritis - patrno rozšíření stěny tepny  Temporální arteritis
 • TCCD: sifon, ACM, ACA, ACP, AV, AB ev.  AO, ACoA a ACoP

NORMÁLNÍ NEUROSONOLOGICKÝ NÁLEZ


Vyšetření a.carotis interna submandibulárně pomocí TCCD sondy


A.cerebelli inferior anterior (AICA)


A.basilaris


V4 úsek a.vertebralis


A.cerebelli inferior posterior (PICA)


V1 úsek a.vertebralis (undulace při poklepu na AV retromastoideálně)


V0 úsek a.vertebralis (odstup z a.subclavia)


Trifazické rezistentní toky v a.subclavia


V3 úsek a.vertebralis (atlas loop)


Rezistentní toky v ACE


V2 úsek a.vertebralis


A.carotis interna


A.carotis communis


Normální IMT


M2 úsek a.cerebri media


P1 úsek a.cerebri posterior


P2 úsek a.cerebri posterior


M1 úsek a.cerebri media


A.carotis interna na koronárním řezu


A.ophtalmica (transorbitální přístup)


A2 úsek a.cerebri anterior


Willisův okruh transtemporálně


A1 úsek a.cerebri anterior


TCCD - transforaminální okno