Zobrazovací metody

 Kdy myslet na trombózu žil a splavů?
Přímé známky trombu v žíle / splavu
dense clot sign (delta sign)  Dense clot sign (75HU) - trombóza sinus transversus vpravo  Dense clot sign (delta sign) - trombóza sinus sagittalis
cord sign  Cord sign - trombóza povrchových žil 
empty delta sign |(kontrastní CT)   Empty delta sign
chybějící flow void v T2 a FLAIR  MR FLAIR - absence flow void v sinus sigmoideus vlevo
Nepřímé známky žilní trombózy
 • laterální, parasagitální, bithalamické infarkty s/bez  hemoragie   Hemoragický infarkt u trombózy sinus transversus a sigmoideus Trombosa sinus rectus s bithalamickým venózním infarktem  Venózní infarkt na nativním CT 
 • kortikální edém
 • periferní lobární hematomy Trombóza v.ascendens vlevo   Hemoragická infarzace ischemie u pacientky s trombosou sinus transversus a sagitalis

  • cashew nut sign (juxtakortikální hemoragie) Cashew nut sign - juxtakortikální hemoragie   (Moudrous, 2015)
  CT mozku a CT venografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  MR mozku a MR venografie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Digitální subtrakční angiografie
 • brát v úvahu možné anatomické varianty žilního systému včetně chybění některého splavu
 • specifické je „stop sign“ (náhlé ukončení sinu nebo žíly), v okolí patrný kolaterální oběh s kongescí kortikálních žil (dilatace, vinutý průběh)   Trombóza sinus sagittalis superior na DSA Trombóza sinus transversus a sigmoideus na DSA
 • lépe zobrazí přidružené trombózy kortikálních žil a ev. AV fistulu a dále trombózu hlubokých žil
 • krom vlastního zobrazení žilního systému se zobrazuje i dynamika a způsob dre­náže z jednotlivých oblastí
  • normálně se žíly zobrazují 4-5 s po aplikaci k.l., kompletně je žilní systém zobrazen za 7-8s
  • v případě trombózy je opožděná náplň žil
 • v současnosti využívána spíše k intervenčním výkonům (přímá venografie cestou v.jugularis interna) při selhání konzervativní terapie nebo pokud je MRV/CTV nekonkluzivní
  Neurosonologie
 • nízká senzitivita i specifita, metoda snad vhodná ev. k monitoraci léčby
 • hodnotíme hlavně nepřímé známky – akceleraci toků (> 40 cm/s) v hlavních žilách v důsledku kolaterálního oběhu
 • ev. lze monitorací toků v ipsilaterální v.jugularis interna (VJI) sledovat stav trombózy sinus sigmoideus (SS)   Trombóza SS a VJI vpravo. Zelená šipka ukazuje průchodný SS vlevo.
 • TCCD vyšetření mozkových žil a splavů → viz zde

Další vyšetření

  D-dimery

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Lumbální punkce
 • indikována při podezřením na infekční etiologii
 • může ulevit od bolestí či zábránit ztrátě zraku (evakuace 20-30 ml)
 • u žilní trombózy bývá vyšší otvírací tlak, zvýšená proteinorhachie a někdy lehká pleocytóza
  • lehká pleocytóza může vést k mylné diagnóze neuroinfektu
 • LP kontraindikována při expansivně se chovající parenchymové lézi
  Odběry v rámci etiologické diagnostiky

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  EEG
 • patologické nálezy bývají při parenchymové lézi
 • u kvalitativních poruch vědomí vyloučí nonkonvulzivního status epilepticus (NCSE)

Diferenciální diagnostika

 • zvlášť v úvodních stádiích je diagnostika často obtížná, časový průběh i příznaky jsou variabilní a nespecifické
 • ložiskové příznaky se objevují až v souvislosti s rozvojem venózních infarktů
 • vždy na CVT pomýšlet při:
  • syndromu nitrolební hypertenze
  • atypických ischemiích (vzhled nebo lokalizace), zvlášť pokud jsou prokrvácené
  • prvním epileptickém záchvatu v životě (hlavně u mladších pacientů)
 • na nativním CT pátrat po známkách trombózy (senzitivita ~ 50%), ev. doplnit CTV

  Durální fistula

→ viz zde

  Mozkový infarkt

 • bolesti hlavy a encefalopatie jsou netypické (s výjimkou SAH a ICH)
 • ischemie jsou u trombózy atypické z hlediska tvaru i lokalizace
 • častá sekundární infarzace a kolaterální edém

  Encefalitida

 • pátrat po známkách zánětu, febrilie, leukocytóza, ↑CRP
 • pozitivní nález v likvoru
 • možnost kombinace žilní trombózy a neuroinfekce

  Benigní intrakraniální hypertenze

 • bolesti hlavy, ev.  paresa n.VI
 • nutno vždy vyloučit žilní trombózu (MRV / CTV)
 • pro tuto dg. jsou netypické:
  • encefalopatie
  • ložiskový nález
  • záchvaty