Definice

 • familiární hypercholesterolemie (FH) je autozomálně dominantní genetická porucha charakterizovaná vysokou hladinou cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL-C), která vede ke zvýšenému riziku předčasného aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění
  • postižení jedinci mají 50% šanci, že onemocnění přenesou na své potomky
 • je důsledkem mutací ovlivňujících funkci LDL receptoru nebo souvisejících drah
 • diagnóza familiární hypercholesterolemie (FH) je založena na kombinaci klinických kritérií, rodinné anamnézy a genetického testování
 • bylo vyvinuto několik diagnostických kritérií, včetně:
  • Dutch Lipid Clinic Network, DLCN
  • kritéria MEDPED (Make Early Diagnosis to Prevent Early Deaths)
  • kritéria Simona Brooma

Klinické příznaky

Jedinci s FH mají různé klinické projevy, od asymptomatických až po závažné případy. Závažnost onemocnění mohou ovlivnit faktory životního stylu, genetické mutace a další kardiovaskulární rizikové faktory

 • xantomy
  • šlachové a kožní xantomy – typicky postihují Achillovu šlachu a šlachy natahovačů rukou Xantoma tendinosum
  • xantelasma (usazeniny cholesterolu kolem očí) Xantelasma
  • arcus lipoides cornae   Arcus lipoides corneae
   • šedobílý prstenec kolem rohovky se často vyskytuje u jedinců s FH
   • jeho nepřítomnost nevylučuje FH, zejména u mladších pacientů
 • předčasný výskyt kardiovaskulárních onemocnění (ASCVD):
  • ischemická choroba srdeční (ICHS) vč. IM a náhlé srdeční smrti
  • ischemické CMP
  • ICHDKK

Diagnostika

Laboratorní diagnostika

 • výrazně zvýšená hladina LDL-C je charakteristickým znakem familiární hypercholesterolemie (viz diagnostická kritéria).
 • hladina celkového cholesterolu a triglyceridů může být také zvýšená, i když ne tak výrazně jako LDL-C
 • laboratorní testy jsou podrobně popsány v kapitole o dyslipidémii

Diagnostická kritéria

Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) kritéria

Rodinná anamnéza

 • příbuzený 1.stupně (rodiče, potomci a sourozenci daného jedince) s předčasnou ICHS: 8
 • příbuzený 1.stupně s xantomy šlach: 6
 • příbuzený 1.stupně s hladinami cholesterolu odpovídajících FH: 5
 • příbuzený 2.stupně (tety, strýcové, prarodiče, vnuci, neteře) s předčasnou ICHS: 4
 • příbuzený 2.stupně s xantomy šlach: 3
 • příbuzený 2.stupně s hladinami cholesterolu odpovídajících FH: 2

Hladina LDL cholesterolu (LDL-C) podle věku:

 • ≥ 8,5 mmol/l (330 mg/dl) u dospělých: 8
 • ≥ 6,5 mmol/l (250 mg/dl) u dětí: 8
 • ≥ 5,0 mmol/l (190 mg/dl) u dětí mladších 16 let: 6
 • ≥ 4,0 mmol/l (155 mg/dl) u dětí mladších 10 let: 4

Fyzikální vyšetření

 • xantomata šlach: 6
 • arcus lipoides u jedinců < 45 let: 4

Genetické testování

 • detekovaná patogenní mutace v LDLR, APOB nebo PCSK9: 8
Kritéria MEDPED (Make Early Diagnosis to Prevent Early Deaths)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Genetické testování

 • FH se diagnostikuje pomocí genetického testování, při kterém se zjišťují mutace v genech LDLR, APOB nebo PCSK9
 • FH se dědí autozomálně dominantně (AD) ⇒ ke vzniku onemocnění stačí mutace v jedné kopii genu
  • závažnost FH se liší v závislosti na konkrétní mutaci a dalších faktorech
  • homozygotní familiární hypercholesterolemie (HoFH) je výsledkem mutací v obou alelách a je charakterizována extrémně vysokými hladinami LDL-C (často > 400 mg/dl (10,35 mmol/l)) a předčasným aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním (ASCVD), které se často projeví v prvních dvou dekádách života
 • nepřítomnost detekovatelné mutace nevylučuje diagnózu FH, protože nebyly identifikovány všechny genetické varianty způsobující FH a mohou existovat i jiné genetické příčiny onemocnění

Mutace genu LDLR (Low-Density Lipoprotein Receptor)

 • nejčastější příčina FH
 • gen LDLR poskytuje instrukce pro tvorbu LDL receptoru, který hraje klíčovou roli při odstraňování LDL-C z krevního oběhu tím, že usnadňuje jeho vychytávání v buňkách
 • mutace v LDLR narušují funkci LDL receptoru, což vede ke zvýšení hladiny LDL-C
 • mutace mohou být různě závažné, přičemž některé způsobují úplnou ztrátu funkce LDL receptoru a jiné částečnou ztrátu funkce

Mutace genu APOB (apolipoprotein B)

 • méně časté než mutace v LDLR
 • gen APOB poskytuje instrukce pro tvorbu apolipoproteinu B-100 (apoB-100), proteinu, který je součástí LDL částic
 • mutace v genu APOB mohou vést k chybné vazbě LDL částic na LDL receptor, což zhoršuje jejich vychytávání v buňkách a vede ke zvýšeným hladinám LDL-C

Mutace genu PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9)

 • PCSK9 je protein, který hraje roli v regulaci počtu LDL receptorů na povrchu buněk
 • mutace v PCSK9 zvyšují degradaci LDL receptorů, což vede ke zvýšení hladin LDL-C v důsledku snížené schopnosti receptorů odstraňovat LDL-C z krevního oběhu

Terapie

Úprava životního stylu a léčba cévních rizikových faktorů

Farmakoterapie dyslipidemie