Rivaroxaban (XARELTO) je perorální antikoagulans používané k léčbě a prevenci VTE a k prevenci cévní mozkové příhody u osob s nevalvulární fibrilací síní prostřednictvím přímé inhibice faktoru Xa. Používá se jako alternativa k warfarinu, která nevyžaduje laboratorní sledování ani dietní omezení. Rivaroxaban patří do skupiny léků nazývaných přímá perorální antikoagulancia (DOAC)

Indikační kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

 • přecitlivělost na rivaroxaban (nebo jakoukoli složku přípravku)
 • pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin – clearance kreatininu < 0.25 ml/s (15 ml/min) → použít Cockcroft-Gaultův vzorec!
  • všechny xabany jsou kontraindikovány při CrCl <15 ml/min (0,25 ml/s)
 • klinicky významné aktivní krvácení
 • vrozené nebo získané léze/stavy považované za významný rizikový faktor závažného krvácení:
  • aktivní nebo nedávné gastrointestinální ulcerace, přítomnost maligních nádorů
  • nedávné poranění mozku nebo míchy nebo chirurgický zákrok
  • operace očí, cévní retinopatie
  • nedávné intrakraniální krvácení
  • známá přítomnost nebo podezření na jícnové varixy, AVM, cévní aneuryzmata nebo jiné cévní anomálie (relativní kontraindikace).bronchiektázie nebo plicní krvácení v anamnéze
  • nekontrolovaná těžká arteriální hypertenze
 • spontánní/farmakologické (jiná antikoagulancia) poruchy hemostázy
 • jaterní onemocnění s koagulopatií
  • všechny DOAC jsou kontraindikovány u pacientů s onemocněním jater spojeným s koagulopatií a klinicky zjevným rizikem krvácení
  • vyhněte se rivaroxabanu u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughovy třídy B a C) nebo u pacientů s koagulopatií spojenou s onemocněním jater
  • u pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování
 • těhotenství a kojení (DOACs se nedoporučují)
  • není k dispozici dostatek údajů pro posouzení bezpečnosti a účinnosti DOACs užívaných během těhotenství
  • lék se vylučuje do mléka (pravděpodobně pouze <10 %) – nedoporučuje se užívat
 • souběžná léčba některými léky (zejména silnými inhibitory P-glykoproteinu)
  • ketokonazol, itrakonazol
  • makrolidy
 • stavy vyžadující VKA

  • vyhnout se podávání DOACs u pacientů s mechanickou chlopní nebo středně těžkou mitrální stenózou (kontraindikace)
  • nedoporučuje se u pacientů s protetickými srdečními chlopněmi nebo revmatickým onemocněním srdce (podle studie RIVER však rivaroxaban není horší než warfarin u bioprotetických chlopní MI)
  • antifosfolipidový syndrom (APS)
 • intolerance galaktózy
 • u pacientů ve věku ≥ 75 let se doporučuje opatrnost vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení do trávicího traktu ve srovnání s warfarinem a hlášeným počtům jiných DOACs při dlouhodobé léčbě

Mechanismus účinku

 • přímý vysoce selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa
  • zabraňuje postupu koagulační kaskády přes konečnou společnou cestu, čímž zabraňuje tvorbě trombinu
 • neinhibuje trombin, neovlivňuje trombocyty
 • na rozdíl od nepřímých inhibitorů faktoru Xa (heparin, LMWH) rivaroxaban inhibuje jak volný, tak na sraženinu vázaný faktor Xa; účinek není závislý na přítomnosti AT III nebo jiných kofaktorů
 • příznivý bezpečnostní profil bez hepatotoxicity

Farmakokinetika a farmakodynamika

 • aktivní léčivo se snadnou a rychlou absorpcí
  • maximální koncentrace 2-4 hod po podání, poločas 5-9 hodin u mladších a 11-13h u starších pacientů (Mueck, 2014)
 • užívat s jídlem
 • vysoká biologická dostupnost, vysoká vazba na albumin
 • vylučování
  • 1/3 dávky se vylučuje ledvinami nezměněna
  • 2/3 dávky se po metabolizaci v játrech (přes CYP3A4, CYP2J2) vylučují ledvinami a stolicí
 • v případě předávkování může absorpci ovlivnit aktivní uhlí + existuje selektivní antidotum (Adnexanet); rivaroxaban není dialyzovatelný
 • rivaroxaban nepodávat pacientům s CrCl < 0.25ml/s (15 ml/min)
 • prodlužuje INR, PT – testy ale nelze použít ke spolehlivému hodnocení účinku (na rozdíl od warfarinu)

Interakce

 • není signifikantní interakce s atorvastatinem, omeprazolem, digoxinem ani midazolamem
 • rizikoví pacienti:
  • renální insuficience
  • jaterní insuficience s koagulopatií ⇒ nepodávat DOAC

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dávkování

 • podává se perorálně s jídlem jednou denně (á 24 hodin)
 • u pacientů s CrCl >50 ml/min není nutná žádná úprava dávkování
 • u pacientů s BMI >40 nebo hmotností >120 kg se podle doporučení Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (ISTH) z roku 2016 doporučuje vyhnout se použití rivaroxabanu vzhledem k nedostatku klinických údajů u této populace. Pokud se použije, ISTH doporučuje měřit vrcholovou a spodní hladinu pomocí testu anti-faktoru Xa

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace

 • klinické sledování obvyklé u všech antikoagulovaných pacientů
 • specifické laboratorní monitorování může být užitečné v selektovaných případech

→ monitorace pacientů užívajících DOAC

Komplikace, nežádoucí účinky

Krvácení

 • krvácení (> 10 %) je nejčastějším nežádoucím účinkem:
  • epistaxe, krvácení z gastrointestinálního traktu, hematurie
  • krvácení v místě chirurgického výkonu, punkce nebo katetru
 • intrakraniální krvácení je ve srovnání s warfarinem méně časté
 • naopak u krvácení z GIT a urogenitálního traktu je u rivaroxabanu vyšší riziko oproti warfarinu

rizikové faktory krvácení:

 • bakteriální endokarditida
 • základní vrozené nebo získané poruchy krvácení
 • cévní retinopatie
 • trombocytopenie
 • nedávný zákrok/chirurgický zákrok, cévní mozková příhoda, neuraxiální zákroky
 • nekontrolovaná hypertenze
 • porucha funkce ledvin
 • souběžné užívání jiných léků, které ovlivňují hemostázu
 • pokročilý věk
 • do 1-4 hodin od podání rivaroxabanu zvážit podání aktivního uhlí
 • neexistují žádné přesvědčivé důkazy o antifibrinolytikách (kyselina tranexamová, kyselina aminokaproová) nebo systémových hemostatikách (desmopresin, aprotinin)
 • antidota jsou stále spíše teoretickou možností (cena, dostupnost) → andexanet alfa
  • andexanet alfa (prodávaný pod obchodním názvem Andexxa) je antidotum pro léčivé přípravky rivaroxaban a apixaban, pokud je třeba zvrátit antikoagulaci.
  • antidotum nebo substituční léčbu vyhradit jen pro případy závažného krvácení  (↑ riziko VTE).
Studie ROCKET AF  (střední doba léčby 19 měsíců, celková doba 41 měsíců)
Xarelto  20mg/d Warfarin (INR 2-3)
 závažné krvácení 395 (3.6%) 386 (3.45%)
fatální krvácení 27 (0.4%) 55 (0.8%)
 IC krvácení 55 (0.8%) 84 (1.2%)
 pokles Hb 305 (4.3%) 254 (3.6%)
 non-major bleeding
1185 (16.7%) 1151 (16.2%)

Obecné nežádoucí účinky

 • hematologické:
  • anémie – často v důsledku krvácení
  • mírná, obvykle přechodná trombocytopenie
 • gastrointestinální poruchy: bolesti břicha
 • dermatologické: pruritus, kožní puchýře
 • CNS: závratě, bolesti hlavy, nespavost, úzkost
 • jaterní: zvýšení sérových transamináz na >3 x ULN, cholestáza
 • neuromuskulární a kosterní: bolesti zad a svalové křeče
 • bronchiektázie a plicní krvácení
 • ostatní nežádoucí účinky jsou méně závažné a vzácné

Postup při předávkování

 • pokud byl rivaroxaban podán během posledních 2 hodin, pak zvážit podání aktivního uhlí (doporučení s neprokázaným klinickým přínosem)
 • antidotum (andexanet) nebo substituční léčbu vyhradit pouze pro předávkování se závažným krvácením (hrozí ↑ riziko VTE)