• aterosklerotické postižení krkavic je významným rizikovým faktorem pro vznik CMP
 • klasifikace karotických stenóz
  • asymptomatická x symptomatická (známky/příznaky mozkové nebo oční ischemie v předchozích 6 měsících)
  • nízce x vysoce riziková
 • známky vysokého rizika:
  • významná stenóza krkavice ≥ 50 % nebo zvýšený IMT krkavice o 1,5 mm
  • detekce vulnerabilního/nestabilního plaku (charakteristiky jsou popsány dále)
  • další významné a špatně kompenzované KV rizikové faktory (fibrilace síní, diabetes mellitus, metabolický syndrom atd.)

Prevalence asymptomatické stenózy a riziko ischemické CMP

 • prevalence aterosklerotického onemocnění karotických tepen závisí na studované populaci a na prahové hodnotě stenózy použité pro zařazení do studie
  • prevalence asymptomatické stenózy > 50% je 2-8%, prevalence asymptomatické stenózy > 80% je 1-2%
  • prevalence stoupá s věkem (< 60 let – 0.5% stenóz > 50%, > 80 let – 10% stenóz > 50%)
 • riziko iCMP u asymptomatické stenózy > 50% je asi 1-2%/ rok
  • dle populační studie a meta-analýzy riziko CMP stoupá se stupněm stenózy – riziko stenózy 80-99% je vyšší než u stenózy 50-79%   [Howard, 2021]
  • individuální parametry vyššího rizika (vulnerable plaque) viz níže
 • pacienti s asymptomatickou karotickou stenózou mají kromě vyššího rizika iCMP též zvýšené riziko IM ⇒  základem je proto intenzivní systémová terapie
 • zásadní studie (CEA vs. medikace)  
  • ACAS
   • ARR 6% /5 let (5.1% vs 11%)
  • ACST
  • ACST-2  (CEA vs PTA u asymptomatických stenos)
   • n=3625 ( 1811 CAS, 1814 CEA)
   • procedurální CMP: neinvalidizující 2%, invalidizující 1%
   • 5 ti leté riziko fatálního či invalidizujícího iktu 2.5% v obou skupinách
 • studie SPACE-2 byla předčasně ukončena pro nedostatek financí
 • aktuálně probíhající významné studie:
  • CREST-2 (medikace vs CEA+medikace / STNT+medikace)  – předpokládané ukončení studie v r. 2020
 • obecně není profylaktická CEA před operací v CA nebo ECC nutná  →  více zde

Screening asymptomatické stenózy

 • screening asymptomatické stenózy krkavice v běžné populaci není běžně doporučován (neznámý poměr nákladů a přínosů)
 • doporučuje se vyšetřovat vybrané pacienty
  • s ≥ 2 z následujících KV rizikových faktorů – arteriální hypertenze, hyperlipidémie, kouření, časného aterosklerotického onemocnění v rodinné anamnéze u příbuzného prvního stupně nebo ischemické cévní mozkové příhody v rodinné anamnéze
  • se symptomatickým onemocněním periferních tepen (PAD), ischemickou chorobou srdeční (CAD) nebo aterosklerotickým aneuryzmatem aorty
 • opakované kontroly:
  • u pacientů se stenózou krkavice > 50 % je vhodné každoročně zhodnotit progresi nebo regresi a odpověď na terapii
  • u pacientů s normální či jen mírně zvětšenou IMT se opakované vyšetření nedopručuje (kvůli velmi pomalé rychlosti progrese)

Konzervativní terapie

 • konzervativní léčba je základem léčby u všech pacientů s karotickou stenózou (významně se sníží především riziko IM!)
 • novější práce ukazují, že  agresivní konzervativní terapií lze dosáhnout relativně nízkéhjo rizika iCMP (~ 1.68%/rok)   [Raman, 2013]

Antitrombotická medikace

Protidestičkové léky

 • ASPIRIN 100-300 mg/d
 • ev. při nesnášenlivosti či KI lze podat clopidogrel nebo ticlopidin
 • při alergii na ASA a rezistenci CLP zvážit ticagrelor (BRILIQUE)

→ protidestičkové léky v prevenci CMP

Antikoagulancia

 • protidestičkový lék + low-dose antikoagulace
  • u selektovaných pacientů: ASA 100 mg + rivaroxaban 2x 2.5 mg
   • ve studii COMPASS zahrnovalo onemocnění karotid jak asymptomatické stenózy, tak pacienty s předchozí revaskularizací. Kombinace byla maximálně účinná u pacientů se „symptomatickým PAD“ definovaným jako současná přítomnost symptomatického onemocnění periferních tepen dolních končetin a onemocněním karotických tepen
 • samotná antikoagulancia se nedoporučují
 • protidestičková léčba + standardní dávka antikoagulancií se nedoporučuje

Ovlivnění cévních rizikových faktorů

 • TK ≤ 120/80 mm Hg (pokud je to možné s ohledem na komorbidity)
  • preferenčně užít ACE-I
 • léčba snižující hladinu lipidů cílové hodnoty lipidů
 • přísná kontrola glykémie
  • u diabetiků glyk Hb < 53 mmol/mol, léčba resp. režimová opatření u ev. inzulinové rezistence
 • úprava životního stylu
  • nekouřit
  • redukce příp. obezity
   • dle některých doporučení cílové BMI <20-24!
   • obvod pasu ženy/muži  <80/<94 cm
  • fyzická aktivita (150 min/týden středně intenzivní aerobní aktivity nebo 75 min/týden intenzivní aerobní aktivity)
  • zdravá strava (ryby, zelenina, omezit cukry)

přehled nejdůležitějších cévních rizikových faktorů

Operační / endovaskulární léčba

 • pouze za podmínky peroperačních komplikací pracoviště <3%
 • stran srovnání bezpečnosti CEA/CAS jsou konfliktní údaje:
  • studiemi SAPPHIRE a CREST prokázana z hlediska bezpečnosti rovnocenost PTA/STNT a CEA
  • studie ACT 1 prokázala srovnatelnou bezpečnost i u asymptomatických stenos  [Rosenfield, 2016]
  • na druhou stranu dle analýzy 5 randomizovaných studií se zdá CEA bezpečnější než CAS   [Moresoli, 2017]
 • pacienti s rozsáhlejším postižením bílé hmoty na CT/MR (ARWMC score ≥ 7)  by měli být řešení spíše CEA (studie ICSS )
 • při zvažování intervence brát v úvahu několik, níže uvedených aspektů, které pomohou selektovat vysoce rizikové pacienty (→ viz zde):

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.