Indikace k hypolipidemické terapii

 • hypolipidemika pomáhají dosáhnout cílových hodnot celkového a LDL cholesterolu a příznivě ovlivňují i koncentrace TG a HDL
 • statiny jsou prokazatelně účinné v primární (studie JUPITER ) i sekundární prevenci iCMP (studie SPARCL)
   • benefit dosažení určitého targetu LDL nebyl randomizovnými studiemi testován, v meta-analýze studií AFCAPS-TexCAPS , 4S , LIPID , SPARCL , TNT , IDEAL , and JUPITER s 38 tisíci pacienty byly velmi nízké hladiny LDL spojeny s redukcí KV rizika   [Boekholdt, 2014]
   • snížení LDL o 1mmol/l vede k redukci KV příhod o 22%
   • redukce pod 2 mmol/l byla ve studii SPARCL spojena s 28% redukcí iCMP (HR 0.72),≥50% redukce LDL vedla k 35% redukci kombinovaného rizika (fatální, nonfatální iCMP)
   • aktuálně probíhá studie Treat Stroke to Target (TST)
 • významný efekt byl prokázán i u ezetimibu ( IMPROVE-IT, SEAS, SHARP )  a především inhibitorů PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin typ 9)  – studie FOURIER 
 • při výrazně triglyceridémii lze přidat do medikace fibráty nebo ethyl-icosapent
 • klinický efekt léků zvyšujících HDL (niacin, CETP inhibitory) zatím nebyl prokázán
Sekundární prevence po CMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Nízká hladina cholesterolu a riziko krvácení
 • hodnoty LDL < 1.7 mmol/l nemají signifikantní spojitost s vyšším výskytem hemoragií (TST trial 2021)
 • ani meta-analýza studií s cílovým LDL < 55 mg/dl (1.42 mmol/l) zvýšené riziko hemoragie neprokázala (OR 1.05)  [Masson, 2019]
 • zvýšené riziko krvácení hrozí především u sekundárních hypolipidémií (malnutrice, hepatopatie, nádorové onemocnění, hyperthyreosa) a u pacientů s obecně vyšším rizikem ICH (špatně korigovaná hypertenze, antikoagulancia)

Cílové hodnoty lipidů (dle ESC 2019)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Přehled hypolipidemik

Hypolipidemikum Dominantní účinek
statiny
  ↓↓ LDL   
ezetimib ↓ LDL a celk chol.
inhibitory PCSK9 ↓ LDL a celk chol.
fibráty
  ↓↓ TG
  ↑ HDL
ethyl-icosapent
  ↓↓ TG
niacin
  ↑ HDL
  ↓ TG

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypolipidemika
Statiny

Mechanismus účinku, interakce

 • kompetitivní inhibitory HMG‑CoA reduktázy   HMG‑CoA reduktáza
 • snižují LDL a celk. cholesterol (cílový LDL < 2,6 mmol/l)
 • významnou roli hrají i tzv. nelipidové účinky statinů (protizánětlivé, antitrombogenní, antioxidační a další)
 • statiny jsou účinné v prevenci ischemických cévních mozkových příhod u nemocných s manifestním kardiovaskulárním onemocněním (KVO) po prodělané iCMP či TIA, ale i u osob se zvýšeným celkovým KV rizikem
 • rosuvastatin, fluvastatin mají vyšší riziko komplikací při současném užívání claritromycinu (preferovat azitromyci) [Li, 2014]
 • lipofilní lovastatin, simvastatin a atorvastatin, jsou metabolizovány za účasti CYP3A4 (izoenzym mikrosomálního systému cytochrom P 450), a tak má lékové interakce s ostatními látkami metabolizovanými za účasti CYP3A4
  • inhibitory CYP3A4: erytromycin, fluvoxamin, grapefruitový džus, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon a sertralin
  • dále mohou zvyšovat hladiny statinů v krvi antiarytmika (lidokain, propafenon a quinidin), benzodiazepiny, blokátory kalciových kanálů, amiodaron, karbamazepin, klozapin, cyklosporiny a nesedativní antihistaminika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dávkování

Intenzita statinové terapie (dle AHA/ASA 2013)
Intenzivní režim
průměrná redukce LDL > 50%
Střední intenzita
průměrná redukce LDL 30-50%
Nízká intenzita
průměrná redukce LDL  < 30%
atorvastatin (40) 80mg atorvastatin 10 (20) mg
rosuvastatin 20 (40) mg rosuvastatin 5 (10) mg
simvastatin 20-40 mg simvastatin 10 mg
pravastatin 40 (80mg) pravastatin 10-20 mg
lovastatin 40 mg lovastatin 20 mg

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Nežádoucí účinky / intolerance

Obecné kontraindikace statinů
 • hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
 • aktivní jaterní onemocnění / neobjasněné přetrvávající zvýšení AST a ALT > 3x ULN
 • po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku neužívajících účinnou kontracepci
 • závažné poškození ledvin u rosuvastatinu (clearance kreatininu < 0.30 ml/min)
 • u pacientů s myopatií ev. elevací CK > 10x
 • řada nežádoucích účinků není ve skutečnosti způsobena statiny a udává se,  že znovunasazení medikace je možné až v 92% případů (rechallenge[Zhang, 2013]
 • nežádoucí účinky:
  • myopatie (3-5%, závažná <1%) – spíše v  kombinaci např. s fibráty, ev. při interakci statinů s jinými léky  [Birtcher, 2015]
  • hepatopatie (1%)
  • nefropatie (kauzalita nejasná až sporná)
   • dle některých prací hlavně u vyšších dávek :  ≥ 10 mg ROS, ≥ 20mg ATV, ≥ 40 mg SIM   [Dormuth, 2013]
   • jiné práce spojitost nefropatie s užíváním statinů neprokázaly  [Bangalore, 2014]
   • analýza dat ze studie SPARCL dokonce naznačuje lepší ledvinné funkce u pacientů na statinu oproti placebu   [Amarenco, 2014]
   • u pacientů v HD programu není doporučeno léčbu statiny zahajovat   (AHA/ASA 2019 Acute stroke III/B-R)
  • neuropatie (symetrická axonální senzitivně-motorická), často regrese po vysazení statinu
 • CAVE konkomitantní medikace – viz riziko akutního renálního selhání při kombinaci rosuvastatinu a claritromycinu   [Li, 2014]

Monitorace léčby

 • viz níže

Statiny u žen ve fertilním věku

 • dle přibalového letáků jsou statiny kontraindikovány
  • v těhotenství a pod dobu kojení
  • u žen, které neužívají účinnou antikoncepci
 • při plánovaném těhotenství vysadit 1-2 měsíce před plánovaným početím, při zjištěné graviditě ihned vysadit
 • dle recentní studie jsou statiny užívané v těhotenství spojeny s nižší porodní váhou dítěte (< 2500g) a předčasným porodem, ale nepůsobí vrozené defekty   (Chang, 2021)
  • u pacientek s velmi vysokým KV rizikem lze ev. ve statinoterapii pokračovat – nutné individuální posouzení risk-benefit  (Chang, 2021)
Ezetimib

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

ezetimib

ezetimib / rosuvastatin  → viz zde

ezetimib / atorvastatin

ezetimib / simvastatin

  od r. 2019 může ezetimib předepisovat i neurolog či PL

 • u nemocných adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě, u kterých nelze dosáhnout cílových hodnot LDL-cholesterolu při použití vysoce intenzivní statinové terapie v maximální tolerované dávce nebo v případě statinové intolerance. Vysoce intenzivní statinová terapie je definována jako terapie maximální tolerovanou dávkou atorvastatinu nebo rosuvastatinu, v případě prokázané intolerance obou pak maximální tolerovanou dávkou jednoho jiného statinu

Statinová intolerance

 • intolerance alespoň dvou po sobě jdoucích statinů, která vede k jejich vysazení
 • intolerance obou statinů musí pak být prokázána jako ústup klinické symptomatologie nebo normalizace CK po jeho vysazení a opětovný návrat myalgie nebo zvýšení CK po znovu nasazení statinu
 • za statinovou intoleranci nelze považovat zvýšení CK nepřesahující 4násobek horních mezí bez klinické symptomatologie
Protilátky proti PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin typ 9)
 • monoklonální protilátky proti receptorům PCSK9 se vážou na cirkulující proteiny PCSK9 v krevním řečišti a zabraňují vazbě PCSK9 na LDL receptory na povrchu jaterních buněk
 • to umožňuje, aby LDL receptory zůstaly na povrchu jaterních buněk a nadále účinněji odstraňovaly LDL cholesterol z krevního oběhu
 • výsledkem je snížení hladiny LDL cholesterolu v krevním řečišti (o ~ 50-60 %), což vede ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod
 • indikace
  • Hypercholesterolemie (herozygotní familární a nefamiliární) a smíšená dyslipidemie
   • v kombinaci se statinem a ev. s dalšími hypolipidemiky u pacientů, u kterých není dosaženo cílových hladin LDL-C maximální tolerovanou dávkou statinu nebo
   • v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován.
  • Homozygotní familiární hypercholesterolemie – u dospělých a dospívajících > 12 let v kombinaci s dalšími hypolipidemiky.
  • Prokázané AS kardiovaskulární onemocnění (infarkt myokardu, CMP nebo PAD)
   • v kombinaci s maximální tolerovanou dávkou statinu a ev. s dalšími hypolipidemiky
   • v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo je statin kontraindikován
  • studie  FOURIER
   • studie fáze 3 (statin vs statin + evolocumab 140mg á 14dní)
   • kombinace evolocumabu se statiny vedla kromě signifikantního poklesu hladin LDL i k redukci KV příhod  – relativní redukce kombinovaného endpointu (MI, CMP, KV smrt, koronární revaskularizace a nestabilní angina) o 15% během 22 měsíců – 9.8% vs. 11.3%  [Sabatine, 2017]
 • alirocumab (PRALUENT)
  • obvyklá počáteční dávka je 75 mg s.c. á 2 týdny
  • po 4 až 8 týdnech od zahájení léčby či úpravy dávky vhodná kontrola lipidů a následně se dávka upraví
  • lze zvýšit na 300mg á 4 týdny (preferovaná dávka) nebo ev. na maximální dávku 150 mg á 2 týdny
  • pro podání dávky 300 mg je zapotřebí podat buď jednu injekci s obsahem 300 mg nebo 2 injekce s obsahem 150 mg do dvou rozdílných míst aplikace
  • je doporučeno pravidelné střídání místa injekční aplikace s každou injekcí
 • bococizumab – studie fáze 3 SPIRE  byla předčasně ukončena, benefit prokázán jen u vysoce rizikových pacientů [Ridker, 2017]

Evolocumab (REPATHA) je hrazen u pacientů adherujících k dietním opatřením i ke stávající hypolipidemické léčbě, a to:

 • s heterozygotní familiární hypercholesterolemií nebo
 • s nefamiliární hypercholesterolemií či smíšenou dyslipidemií ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku s manifestním kardiovaskulárním onemocněním,
  u kterých platí, že jejich stávající vysoce intenzivní hypolipidemická léčba nebyla dostatečně účinná pro dosažení hodnot LDL cholesterol
  • alespoň 3,1 mmol/l v případě heterozygotní familiární hypercholesterolémie bez rozvinutého KVO
  • alespoň 2,5 mmol/l u pacientů ve velmi vysokém riziku v sekundární prevenci
 • kritéria platí i pro úhradu u pacientů, u kterých je léčba statinem prokazatelně kontraindikována či netolerována

Vysoce intenzivní hypolipidemická terapie 
definována
jako terapie maximální tolerovanou dávkou atorvastatinu nebo rosuvastatinu, v případě prokázané intolerance obou pak maximální tolerovanou dávkou jednoho jakéhokoli statinu,v kombinaci s dalším hypolipidemikem jako je ezetimib, v případě statinové intolerance hypolipidemikem v monoterapii, pokud je indikováno. Nevyužití ezetimibu v rámci stávající hypolipidemické terapie musí být medicínsky zdůvodněno ve zdravotnické dokumentaci pacientů

Statinová intolerance

 • intolerance alespoň dvou po sobě jdoucích statinů, která vede k jejich vysazení
 • intolerance obou statinů musí pak být prokázána jako ústup klinické symptomatologie nebo normalizace CK po jeho vysazení a opětovný návrat myalgie nebo zvýšení CK po znovu nasazení statinu
 • za statinovou intoleranci nelze považovat zvýšení CK nepřesahující 4násobek horních mezí bez klinické symptomatologie
 • efekt terapie evolocumabem je pravidelně hodnocen, první odběr musí být zaznamenán v klinické dokumentaci nejpozději 12 týdnů po zahájení léčby
 • úhrada evolocumabu je ukončena při:
  • prokazatelné nespolupráci pacienta
  • neúčinnosti léčby spočívající v nedostatečném snížení LDL cholesterolu (o < 40 % ve 24. týdnu terapie) při současném nedosažení cílové hodnoty LDL-C
 • ze zdravotního pojištění je hrazena maximálně dávka 140 mg 1x za 14 dní
Inhibitory syntézy PCSK9
 • →   inclisiran (LEQVIO)
 • inclisiran je zástupce siRNA (small interfering RNA), který inhibuje syntézu PCSK9 v játrech a pomáhá zvýšit počet receptorů pro LDL cholesterol na povrchu jaterních buněk (což vede k účinnějšímu odstraňování LDL cholesterolu z krevního oběhu).
 • snižuje tedy především LDL cholesterol (podobně jako monoklonální protilátky proti PCSK9)
 • léčba vede k dlouhodobému snížení LDL cholesterolu (až o 50%) a je velmi dobře snášena
Kyselina bempedoová

NUSTENDI (kys. bempedoová 180 mg)

NILEMDO (kys. bempedoová 180 mg + ezetimib 10 mg)

 • k léčbě primární hypercholesterolémie či smíšené dyslipidémie
  • v kombinaci se statiny, kdy není dosaženo cílového LDL
  • u pacientů, kteří statin netolerují nebo je kontraindikován
 • denní dávka: 180 mg
 • ženy ve fertilním věku musí užívat antikoncepci (stejné jako u statinů)
Fibráty
 • dominantní vliv na triglyceridy (TG) a HDL
 • hypolipidemická léčba fibrátem je v prevenci CMP indikována u osob s vysokým celkovým rizikem KVO, u nichž léčba statinem nevede k dostatečnému ovlivnění rizikových ukazatelů (TG a HDL-c) a u nichž i přes léčbu statinem zůstává vysoké tzv. reziduální riziko cévních příhod
fenofibrat (200,267 mg)
 • FENOFIX 200,267 mg
 • LIPANTHYL  200,267 mg
 • SUPRELIP 200 mg
 • doporučená denní dávka je 200 mg (1 tbl)
 • užívat během hlavního jídla, protože z prázdného žaludku se lék hůře vstřebává
 • po zavedení léčby dodržovat dietní režim
 • ve studii VA-HIT bylo podávání gemfibrozilu nemocným s ischemickou chorobou srdeční s nízkou hladinou HDL-c i LDL-c spojeno s významným poklesem rizika ischemických CMP o 31 % ve srovnání s placebem
 • v dosud největší studii hodnotící vliv léčby fibrátem na výskyt kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu FIELD nebylo podávání fenofibrátu spojeno s významným snížením rizika všech CMP ani podskupiny ischemických iktů (pokles rizika o 10 %, resp. 9 %). Studie FIELD měla řadu metodologických limitací a výsledky je třeba hodnotit s tímto vědomím. U subpopulace sledovaných v rámci studie FIELD, kteří splňovali kritéria metabolického syndromu včetně přítomnosti typické diabetické dyslipidémie, přinesla léčba fenofibrátem významné snížení rizika makrovaskulárních příhod o 26 % (p = 0,014)
Ethyl-icosapent
 • ethyl-icosapent zlepšuje lipoproteinový profil potlačením enzymů syntetizujících cholesterol, mastné kyseliny a triacylglyceroly (TAG), zvýšením β-oxidace mastných kyselin a snížením proteinu

VAZKEPA, tbl. 998 mg

 • indikován ke snížení KV rizika při léčbě statiny u dospělých pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem se zvýšenými hladinami triacylglycerolů  (≥ 150 mg/dl / ≥ 1,7 mmol/l]) a:
  • stávajícím kardiovaskulárnímu onemocněním nebo
  • diabetem a nejméně jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem
 • doporučená denní perorální dávka: 2x denně 2 tobolky
Ostatní hypolipidemika

Inhibitory cholesteryl ester transfer proteinu (CETP) – trapiby

 • starší trapiby (torcetrapib, dalcetrapib) byly neúčinné či zatížené NÚ
 • bezpečnost anacetrapibu a dobrý efekt na ↓LDL a ↑HDL prokázala studie DEFINE  a studie REVEAL
  • nicméně firma MERCKL nezažádala FDA o registraci
 • zklamáním byly negativní výsledky a tedy i předčasné ukončení studie 3. fáze s evacetrapibem (ACCELERATE  [Stiles, 2015]

Niacin

 • zvyšuje hladiny HDL a snižuje TG
 • v I/2013 bylo doporučeno stažení kombinace niacin/laropiprant
  • randomizovaná studie HPS-2 THRIVE neprokázala efekt aditivního podávání se statinem, navíc byl vyšší výskyt NÚ

Monitorace hypolipidemické terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.