TROMBÓZA MOZKOVÝCH ŽIL A SPLAVŮ

Etiologie, etiopatogeneze, klinický obraz

 Vloženo 11.10.2019 , poslední aktualizace 25.07.2021

Úvod

 • tvoří asi 1-2% všech CMP (70% tvoří ženy)
 • včas poznaná a adekvátně léčená trombóza má dobrou prognózu
 • diagnóza časných stadií je obtížná především pro velmi variabilní a nespecifický kli­nický obraz
 • důsledkem trombózy bývá  intrakra­niální hypertenze, ložiskové ischémie (s ev. prokr­vácením)
 • neobjasněné žilní trombózy bývaly dříve častou příčinou „pseudotu­moru cerebri”
Nejčastějším místem symptomatické trombózy je:
 • sinus transversus a sigmoideus
 • sinus sagittalis superior
 • hluboký žilní systém
 • sinus rectus
 • sinus cavernosus

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiologie

 • geneticky vázaný hyperkoagulační stav ~ 22%
 • častá je kombinaci více faktorů
 • v ~ 10-15%  případů není zjištěn žádný rizikový faktor

Přehled provokujících faktorů

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Etiopatogeneze

 • trombóza žil znemožní žilní drenáž ze spádové oblasti → zvyšuje se nitrožilní a nitrokapilární tlak
 • důsledky:
  • porucha perfúze → cytotoxický edém a rozvoj venózního infarktu
  • ruptura vén a kapilár → parenchymový hematom
  • porucha HEB → vasogenní edém
  • porucha absorbce CSF

nitrolební hypertenze

 • při chyběni ložiskových příznaků a klinicky dominujícím syndromu nitrolební hypertenze včetně městnavých papil lze dg pseudotumor cerebri (benigní intrakraniální hypertenze) stanovit až po pečlivém vyloučení žilní trombózy

Klinický obraz

 • v anamnéze pátrat po provokujících stavech (trvalých či přechodných) uvedených v tabulce výše
 • klinické obtíže jsou důsledkem nitrolební hypertenze ev. parenchymové léze
 • nejčastější je bolest hlavy (80-90%) + ev. nauzea a zvracení
  • izolovaný syndrom intrakraniální hypertenze bývá v 20-40% případů
  • typicky se akcen­tuje břišním lisem resp. Valsalvovým manévrem, kašlem, kýcháním, předklonem
  • nebyl zjištěn vztah mezi lokalizací bolestí a místem trombózy
 • edém papil  Edém papily
  • u 50-60% intrakraniálních trombóz, nejvíce vyjádřen při trombóze sagitálního a hlavně kavernózního sinu (SC)
  • při delším trvání hrozí trvalá ztráta vizu!
 • ložiskový nález u asi 50% pacientů (v pokročilejších stadiích při rozvoji ischemií či hemoragií) –  náhlé zhoršení ložiskové symptomatologie může být důsledkem zakrvácení do ischemie
 • kvalitativní a/nebo kvantitativní poruchy vědomí
  • rychlá progrese poruchy vědomí značí buď dekompenzaci nitrolební hypertenze nebo trombotizaci hlubokého žilního systému
  • poruchy vědomí v iniciálních stádiích bývají důsledkem postižení hlubokého žilního systému (bithalamické postižení)
  • vždy vyloučit nonkonvulzivní status
 • poruchy zorného pole (typicky při postižení Labbeho žíly)    Trombóza sinus cavernosus
 • epileptické záchvaty (asi 40%, často s Toddovou hemiparesou) → symptomatické epileptické záchvaty viz zde
 • spíše vzácně se trombóza splavů iniciálně manifestuje jako subarachnoidální krvácení   <span class='tooltipsall tooltip_post_id_1861 classtoolTips34'>SAK</span> na podkladě trombózy SSS a ST vlevo [Oppenheim, 2005]   [Sharma, 2010]   [Oppenheim, 2005]  
  • ruptura dilatované přívodné žíly v důsledku retrográdní nitrožilní hypertenze
  • sekundární ruptura infarzovaného venózního infarktu do SA prostoru 

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • dobrá, pokud je trombóza včas diagnostikována  a léčena
  • plná úprava u 79% pacientů, mRS 2:  7.5%, těžký rezid. deficit (mRS 3-5) :  5%
  • mortalita 8.3%, epilepsie ~ 10% pacientů, riziko rekurence 2.2%
 • mortalita v akutní fázi dle různých studií 0.4-13%
 • riziko zhoršení v prvním týdnu od přijetí ~ 23%
 • rekanalizace: 84%/3 měsíce,  85%/12 měsíců
 • nepříznivé prognostické faktory viz tabulka a dále CVT risk score   CVT risk score (Ferro 2009)   CVT risk score (Ferro 2009)
Nepříznivé prognostické faktory
Demografické údaje
Klinický obraz
Zobrazovací metody
Rizikové faktory
mužské pohlaví
věk > 37 let
iniciální koma
těžký neurologický deficit
encefalopatie
záchvaty
intracerebrální hematom
trombóza sinus rectus a hlubokých žil
venózní infarkt
malignita
neuroinfekt
koagulopatie
sepse
systémové onemocnění