• zánět postihuje střední a malé tepny výlučně v CNS
 • důsledkem je vznik infarktů, někdy v kombinaci s hemoragiemi (~10%) [Calabrese, 1997]
 • vznik oproti RCVS pozvolnější, obvykle progredující
 • tíže postižení je různá – od relativně benigních forem až po fulminantní formy s vysokou mortalitou
  • onemocnění, probíhající benigně, byla nazvána souhrně BACNS (Benign angiopathy of CNS)
  • část z nich bude nejspíše nerozpoznaná RCVS    [Calabrese, 2007]

Etiopatogeneze

 • etiopatogeneze je nejasná, předpokládá se buňkami zprostředkovaná autoimunita
 • důsledkem je zánětlivé postižení cévní stěny, vedoucí ke zúžení až okluzi tepen v kombinaci s nasedající trombózou

Epidemiologie

 • výskyt nejčastěji ve 4.-6. dekádě (popsány ale i případy v 7 měsících věku i 78 letech)
 • muži > ženy (7:3)
 • PACNS jako příčina iCMP je velmi vzácná (< 0.2% všech CMP)

Klinický obraz

PACNS  má variabilní průběh co se týče spektra příznaků, tíže i rychlosti progrese

 • průběh
  • je většinou progresivní s kumulací lézí CNS a zhoršujícím se deficitem
  • méně častý je remitentní (15%) či oligosymptomatický průběh (tzv. benigní PACNS)
 • příznaky
  • bolest hlavy (~ 60%), většinou chronická, s postupným rovojem

   • thunderchlap ceflaea svědčí spíše pro RCVS
  • kvalitativní i kvantitativní poruchy vědomí (~ 50%)
  • kognitivní deteriorace, poruchy osobnosti
  • epileptické záchvaty (~ 15%)
  • ložiskové příznaky (v důsledku infarktů)
   • paréza, afázie, ataxie, poruchy senze apod
   • poruchy vizu (od nespecifických až po hemianopsie)
   • myelopatické příznaky  (~ 5-14%)    [Calabrese, 1997]
 • u PACNS nejsou klinické známky postižení jiných systémů; při jejich nálezu zvažovat jiné vaskulitidy:
  • rash, purpury, artritida – polyarteritis nodosa nebo Churg-Strauss
  • sinusitidy, plicní postižení – granulomatosa s polyangiitidou (dříve  Wegenerova granulomatóza)
  • orální a genitální ulcerace, uveitis – Behcetova choroba
  • lymfadenopatie a artritis – sarkoidóza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Diagnostická kritéria [Calabrese, 1988]
 • neurologický deficit, který nelze vysvětlit jiným onemocněním
 • přítomnost vaskulitických změn na cévním zobrazení a/nebo histopatologicky
 • absence systémové vaskulitidy či jiného procesu, který by vedl k výše uvedenému cévnímu nálezu

Obecně je PACNS velmi vzácná a diagnostika extrémně obtížná. Pomýšlet na ni lze u převážně mladších nemocných s absencí tradičních vaskulárních rizikových faktorů, projevy/anamnézou systémového onemocnění, typickým klinickým obrazem a nálezem na zobrazovacích metodách (parenchymu i tepnách).

 • definitivní diagnózu CNS vaskulitidy přinese pouze pozitivní biopsie
 • pokud není biopsie provedena nebo je negativní (CAVE falešná negativita), pak lze (při podezřelém klinickém a radiologickém nálezu) mluvit o možné PACNS a je třeba v rámci dif dg. vyloučit řadu jiných chorob (viz níže)

Laboratorní diagnostika

 • může být mírná elevace FW a CRP, ale většinou jsou v normě (naopak výrazná elevace by měla vést k podezření na sekundární vaskulitidu)
 • likvor
  • někdy iniciálně normální nález, v dalším průběhu bývá hyperproteinorhachie a mírná lymfocytární pleiocytóza (v 80-90%), reflektující aseptickou meningitidu  [Hajj-Ali, 2015]

   • na rozdíl od PACNS, mívají pacienti s RCVS negativní likvorologický nález
  • někdy pozitivní oligoklonální pásy
  • nutno vyloučit nádorové buňky, bakteriální či virový zánět
 • v rámci dif. dg. provést odběry na vaskulitidy

Zobrazovací metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Biopsie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vyloučení jiného onemocnění s obrazem vaskulitidy

 • systémová onemocnění, parainfekční a neoplastické syndromy (viz dif dg dále)

Diferenciální diagnostika

V rámci dif dg je třeba odlišit:

 • jiné typy vaskultid
 • nemoci, které vaskulitidu pouze napodobují (především vyloučit RCVS)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Systémové vaskulitidy a choroby pojiva
Infekce (infekční vaskulitidy)
 • virové
  • herpes simplex encephalitis
 • bakteriální
  • meningovaskulární syfilis
 • mykotické
Onkologická onemocnění
 • lymfomy (např. paraneoplastická PACNS u Hodgkinovy choroby)
 • leukémie
 • atriální myxom
 • maligní angioendoteliomatóza
Různé

Terapie

 • problematická je nutnost rychlého rozhodnutí o zahájení imunosupresivní terapie u progredujících forem, kdy není dg. definitivně stanovena
 • průběh choroby resp. léčby nelze spolehlivě monitorovat
 • problematické je odlišení trvalého reziduální poškození CNS od aktivního zánětlivého procesu (důsledkem může být chybná eskalace imunosuprese s patřičnými nežádoucími účinky)
 • na léčbu nejsou randomizované studie, vycházíme z názoru odborníků („expert consensus opinion“)

Imunosuprese

 • základem jsou kortikosteoridy a ev. imunosupresiva (nejčastěji cyklofosfamid)
  • imunosuprese ohrožuje pacienta četnými komplikacemi  (vždy pečlivě vážit včasný tapering či naopak eskalaci terapie)
 • určité zkušenosti jsou už i s přidatnou biologickou léčbou (rizuximab, tocilizumab) u  těžkých progredujích stavů nebo při intoleranci základní terapie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Antiagregace a korekce rizikových faktorů

 • základem je antiagregace (ASA nebo CLP)
 • pouze v případě prokázané trombózy nebo pozitivity APL protilátek je indikován warfarin (DOAC nebyla v této indikaci klinicky testována)
 • agresivní korekce vaskulárních rizikových faktorů (statin, ACE-I atd)
 • dostatečná hydratace (riziko hypoperfůze např. po průjmech,febriliích apod.)

Intervenční výkony

 • malé zkušenosti, ve většině PTA studií byla cerebrální vaskulitida KI výkonu
 • při maligním průběhu lze zvážit PTA dominantní sympt. stenózy

Monitorace léčby

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.