Indikační kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

 • těžká porucha funkce ledvin – clearance kreatininu <30 ml/min (0,5 ml/s)    výpočet ClCr dle Cockcrofta-Gaulta !
 • klinicky významné aktivní krvácení
 • organická léze s rizikem krvácení
 • spontánní nebo farmakologická porucha hemostázy
 • porucha funkce jater nebo jaterní onemocnění s očekávaným dopadem na přežití
 • souběžná léčba (především silné inhibitory glykoproteinu P – viz interakce níže):
  • dronedaron (Multaq)
  • rifampicin
  • ketokonazol, itrakonazol
  • cyklosporin
  • takrolim
 • nedoporučuje se podávat dabigatran nemocným s poruchami funkce jater, kteří dosahují více než dvojnásobku horní hranice normálních hodnot jaterních testů

Mechanismus účinku

 • přímý inhibitor trombinu (DTI – Direct Thrombin Inhibitor)
 • příznivý bezpečnostní profil bez  hepatotoxicity

Farmakokinetika a farmakodynamika

 • proléčivo – enzymatickou přeměnou se po absorpci v trávicím traktu mění na aktivní metabolit
 • lze podat nalačno i po jídle
 • rychlý nástup účinku (peak za 2-3 hodiny po podání)
 • poločas účinku kolem 8 hodin po jednorázovém podání a zvyšuje se na 14–17 hodin při opakovaném podávání 
  • při renální insuficienci může být prodloužen až na 30 hodin!
  • vyšší riziko krvácení při dTT> 200ng/ml 10-16h po předchozí dávce
 • je závislost mezi plazmatickou koncentrací dabigatranu a antikoagulačním účinkem
 • v nezměněné formě je z 80 % vylučován ledvinami ⇒  zvýšení plazmatické koncentrace při renální insuficienci
  • dabigatran by neměl být podáván pacientům s clearance kreatininu < 30 ml/min (0,5 ml/s)
 • prodlužuje aPTT, ale toto ovlivnění není závislé na dávce a účinku

Interakce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dávkování

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Záměna antikoagulancií

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Periprocedurální vysazení medikace

Monitorace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace, nežádoucí účinky

 • dle registru GLORIA-AF z běžné klinické praxe je roční riziko major krvácení 1.12% a život ohrožujícího krvácení 0.54%
 • dabigatran má méně IC krvácení, ale více GIT krvácení oproti warfarinu (hlavně  u pacientů >75 let věku   [Desai, 2016]
 • po zvládnutí akutní stádia následně zvážit snížení dávky ev. přejít na jiný typ NOAK
  • zvlášť při opakovaných krváceních lze předpokládat předávkování
  • vždy kontrolovat ledvinné funkce !
  • vyšetřit APTT a hemoclot 2 hodiny po podání dabigatranu (vysoká hladina může opravňovat ke snížení dávky)
Hemoragické nežádoucí účinky (studie RE-LY)
dabigatran 110mg
n=6015
dabigatran 150mg
n=6076
warfarin
n=6022
závažné krvácení
322 (2.7%/rok)
375 (3.11%/rok)
397 (3.36%/rok)
Intrakraniální krvácení
(ICH, SAK, SDH)
27 (0.23%/rok)
36 (0,3%/rok)
87  (0,74%/rok)
život ohrožující krvácení
145 (1.22%/rok)
175 (1.45%/rok)
212 (1,8%/rok)
GIT krvácení 133 (1.12%) 182 (1.51%) 120 (1.01%)
Ostatní nežádoucí účinky
Dabigatran
110 mg (%)
Dabigatran
150 mg (%)
Warfarin
  Dyspepsie
11,8
1,3
5,8
  Dechové potíže
9,3
9,5
9,7
  Závrať
 8,1
 8,3
9,4
  Periferní otoky
7,9
7,9
7,8
  Únava
6,6
6,6
6,2
  Kašel
5,7
5,7
6
  Bolesti zad
 5,2
6,2
 5,9
  Bolesti kloubů
 4,5
 5,5
 5,7
  Průjem
 6,3
 6,5
 5,7