DOPLŇKY / MEDIKACE / ANTIKOAGULACE

Dabigatran (Pradaxa)

Vloženo 05.12.2019 , poslední aktualizace 19.10.2022

Dabigatran (PRADAXA) je perorální antikoagulans používané k léčbě a prevenci VTE a k prevenci CMP u osob s nevalvulární fibrilací síní (NVAF). Používá se jako alternativa warfarinu, která nevyžaduje časté laboratorní sledování ani dietní omezení. Patří do skupiny léků nazývaných přímá perorální antikoagulancia (DOAC)

Indikační kritéria

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Kontraindikace

 • přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
 • těžká porucha funkce ledvin – clearance kreatininu <30 ml/min (0,5 ml/s)    výpočet ClCr dle Cockcrofta-Gaulta !
 • klinicky významné aktivní krvácení
 • léze nebo stavy považované za významný rizikový faktor pro závažné krvácení
  • současné nebo nedávné gastrointestinální ulcerace, přítomnost maligních nádorů
  • nedávné poranění mozku nebo páteře, nedávný chirurgický zákrok v oblasti mozku, páteře nebo oka
  • nedávné intrakraniální krvácení, známá přítomnost nebo podezření na jícnové varixy, arteriovenózní malformace, cévní aneuryzma nebo závažné onemocnění, které se může vyskytnout v průběhu léčby
  • intraspinální nebo intracerebrální cévní anomálie
 • porucha hemostázy (spontánní i lékově navozené)
 • hepatopatie s rizikem koagulopatie nebo jaterní onemocnění s očekávaným dopadem na přežití
  • nedoporučuje se podávat dabigatran nemocným s poruchami funkce jater, kteří dosahují více než dvojnásobku horní hranice normálních hodnot jaterních testů
 • souběžná léčba (především silné inhibitory glykoproteinu P – viz interakce níže):
  • dronedaron (Multaq)
  • rifampicin
  • ketokonazol, itrakonazol
  • cyklosporin
  • takrolim
 • těhotenství a kojení
 • mechanické srdeční chlopně vyžadující VKA

Mechanismus účinku

 • přímý inhibitor trombinu (DTI – Direct Thrombin Inhibitor) s příznivým bezpečnostním profilem bez hepatotoxicity
 • reverzibilně se váže na aktivní místo na molekule trombinu, čímž zabraňuje aktivaci koagulačních faktorů zprostředkované trombinem

Farmakokinetika a farmakodynamika

 • dabigatran je proléčivo – enzymatickou přeměnou se po absorpci v trávicím traktu mění na aktivní metabolit
 • lze podat nalačno i po jídle
 • rychlý nástup účinku (peak za 2-3 hodiny po podání)
 • poločas účinku kolem 8 hodin po jednorázovém podání a zvyšuje se na 14–17 hodin při opakovaném podávání 
  • při renální insuficienci může být prodloužen až na 30 hodin!
  • vyšší riziko krvácení při dTT> 200ng/ml 10-16h po předchozí dávce
 • je závislost mezi plazmatickou koncentrací dabigatranu a antikoagulačním účinkem
 • v nezměněné formě je z 80 % vylučován ledvinami ⇒  zvýšení plazmatické koncentrace při renální insuficienci
 • prodlužuje aPTT, ale toto ovlivnění není závislé na dávce a účinku

Interakce

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Dávkování

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Monitorace

 • klinické sledování obvyklé u všech antikoagulovaných pacientů
 • specifické laboratorní monitorování může být užitečné v selektovaných případech

→ monitorace pacientů užívajících DOAC

Komplikace, nežádoucí účinky

 • dle registru GLORIA-AF z běžné klinické praxe je roční riziko major krvácení 1.12% a život ohrožujícího krvácení 0.54%
 • dabigatran má méně IC krvácení, ale více GIT krvácení oproti warfarinu (hlavně  u pacientů >75 let věku   [Desai, 2016]
 • u dabigatranu máme k dispozici běžně dostupné antidotum idarucizumab (PRAXBIND)
 • po zvládnutí akutní stádia následně zvážit snížení dávky ev. přejít na jiný typ DOAC
  • zvlášť při opakovaných krváceních lze předpokládat předávkování
  • vždy kontrolovat ledvinné funkce !
  • vyšetřit APTT a hemoclot 2 hodiny po podání dabigatranu (vysoká hladina může opravňovat ke snížení dávky)
Hemoragické nežádoucí účinky (studie RE-LY)
dabigatran 110mg
n=6015
dabigatran 150mg
n=6076
warfarin
n=6022
závažné krvácení
322 (2.7%/rok)
375 (3.11%/rok)
397 (3.36%/rok)
Intrakraniální krvácení
(ICH, SAK, SDH)
27 (0.23%/rok)
36 (0,3%/rok)
87  (0,74%/rok)
život ohrožující krvácení
145 (1.22%/rok)
175 (1.45%/rok)
212 (1,8%/rok)
GIT krvácení 133 (1.12%) 182 (1.51%) 120 (1.01%)
Ostatní nežádoucí účinky
Dabigatran
110 mg (%)
Dabigatran
150 mg (%)
Warfarin
  Dyspepsie
11,8
1,3
5,8
  Dechové potíže
9,3
9,5
9,7
  Závrať
 8,1
 8,3
9,4
  Periferní otoky
7,9
7,9
7,8
  Únava
6,6
6,6
6,2
  Kašel
5,7
5,7
6
  Bolesti zad
 5,2
6,2
 5,9
  Bolesti kloubů
 4,5
 5,5
 5,7
  Průjem
 6,3
 6,5
 5,7