• standardně je neurologický deficit maximální při vzniku CMP a v následném období (v řádu týdnů-měsíců) dochází k jeho částečné úpravě
 • u řady pacientů nicméně dochází v akutním stadiu k dalšímu zhoršení jejich stavu
  • progrese ložiskového neurologického deficitu nebo nový neurologický deficit
  • kvantitativní nebo kvalitativní porucha vědomí (delirium)
  • epileptické záchvaty
  • zhoršení interního nálezu
 • komplikace lze rozdělit na  intrakraniální a extrakraniální

Diagnostika

 • interní a neurologické vyšetření
  • globální x fokální deficit?  
  • delirantní syndrom (ICU-CAM)?
  • NIHSS, Beneš-Drábek
  • kontrola vitálních funkcí, sat O2, TK+TF
  • pátrat po diskrétních přízancích fokálních zachvatů (např. záškuby koutku)
 • zkontrolovat medikaci (sedativa, léky provokující delirantní syndrom)
 • kontrolní CT/MR mozku (edém s expanzivním chováním? hemoragie?  nový infarkt?)
 • kontrolní zobrazení tepen (neurosonologické vyšetření / MR / CT angiografie)
  • okluze? reokluze?
  • významná stenóza?
  • selhání kolaterál?
 • EEG (ev. EEG monitorace)
 • interní vyšetření
 • EKG
 • radiodiagnostika
  • RTG S+P, ev SONO/CT břicha, hrudníku
 • laboratorní vyšetření
  • základní biochemie a KO
  • ASTRUP
  • CRP ev  prokalcitonin
  • kardioenzymy
  • ev. Mg, Ca, amoniak
 • mikrobiologické vyšetření
  • odběry sputum, moč, stěry na kultivaci
  • hemokultury

Komplikace cerebrální

 • u ~30 % akutních iCMP dochází k progresi ložiskového deficitu, kvantitativním i kvalitativním poruchám vědomí
 • zhoršení může probíhat plíživě (typicky např. při nárůstu edému, progresi trombu) nebo skokově (nová embolizace, náhlé selhání kolaterál, krvácení apod)

Hemoragická transformace ischemie

 • snadná detekce na CT, ještě senzitivnější je MR GRE Vlevo CT, vpravo MR GRE    [Arnauld, 2003]
 • rozvoj nejčastěji v prvních 48 hodinách, vyšší riziko po rekanalizační terapii a při časné antikoagulaci
 • většina transformací je asymptomatická   Asymptomatická hemoragická transformace u konzervativně léčené pacientky. Etiologie iktu kardioembolická při fibrulaci síní.
 • při větším rozsahu krvácení je nutno vysadit antiagregaci/LMWH

Edém mozku, nitrolební hypertenze

 • rozvoj většinou 2-5. den, zprvu intracelulární (cytotoxický), od 5.dne vasogenní složka
 • závažnější edém lze očekávat u větších ischemií supratentoriálních a dále u cerebellárních infarktů
 • klinický průběh:
  • rapidní, fulminantní progrese stavu během 24-36h
  • postupná progrese během několika dní
  • iniciální zhoršení s následným plateau a postupným lepšením v průběhu týdne
 • efektivita farmakoterapie je nejasná (AHA/ASA 2013 IIb/C)
 • v případě rozvoje akutního hydrocefalu na podkladě iCMP v zadní jámě je doporučena komorová drenáž (AHA/ASA 2013 I/C)
 •  v případě maligní ischemie  včas rozhodnout o dekompresní kraniektomii 

Progrese ischemie / časná recidiva iCMP

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Akutní symptomatické epileptické záchvaty (ASZ)

 • dle různých zdrojů tvoří až 60% všech ASZ
 • převážně fokální záchvaty s ev. sekundární generalizací
 • 50-70% ASZ proběhne v prvních 48 hodinách od vzniku CMP
 • riziko ASZ stoupá u větších lézí a při postižení kortexu
 • profylaktické podávání AE není doporučeno (AHA/ASA 2013 III/C)

Delirantní syndrom

 • přímý důsledek mozkové léze
 • extracerebrální příčina (metabolické poruchy, abstinenční syndrom, infekce atd.)

Hypoperfúze při hypotenzi

 • zvlášť u extra-i  intrakraniálních stenóz hrozí selhání kolaterálního oběhu
 • udržovat MAP u normotoniků >110 mmHg, u hypertoniků > 130mmHg v prvních 24 hodinách
 • ev. podat plasmaexpandery / vasopresory

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Komplikace extracerebrální

Infekce/sepse

Poruchy vnitřního prostředí

Kardiovaskulární komplikace

 • řada srdečních onemocnění (chlopenní vady, fibrilace síní, infarkt myokardu) je významným rizikovým faktorem či příčinou iCMP
 • současně může akutní CMP vyvolat srdeční dysfunkci (např. arytmie) či vést k dalším kardiálním komplikacím

  Kardiální selhání

 • dekompenzace premorbidní kardiomyopatie (KMP) či městnavého srdečního selhání
  • rizikový faktor zhoršující morbiditu i mortalitu CMP
  • akutní dekompenzace v důsledku IM, tachyarytmií, převodnění, antiedemové terapie
 • akutní stresová KMP (TakoTsubo)
  • balonovité vyklenutí apikální části komory, elevace ST úseku s neg T vlnami ve V3 a V4
  • enzymy jsou normální
  • častěji postiženy ženy

  ICHS / infarkt myokardu (IM)

 • IM s hypokinesou může být zdrojem kardioembolizace, IM ale může být i důsledkem iCMP (autonomní dysregulace, stresu)
 • častý je náleze elevace kardiální enzymů v důsledku neurogenního pokození myokardu (myocytolýza), je vždy nutné vyloučit ischemii v důsledku postižení koronárních tepen
 • výskyt častější u polymorbidních pacientů s dříve diagnostikovaným onemocněním koronárních tepen, diabetem, hyperlipidémií, chorobou periferních tepen

  Dekompenzovaná hypertenze

 • až v 80% dochází k dekompenzaci hypertenze nebo hypertenzní krizi
 • etiologie komplexní (kompenzační mechanismus při poruše autoregulace v ischemickém ložisku, stresová reakce)

→ postup při léčbě hypertenze v akutním stadiu CMP

  Arytmie

 • nejčastěji supraventrikulární
  • sinusová tachykardie
  • fibrilace síní
 • mohou vést k hemodynamické instabilitě, kardiálnímu selhávání s plicním edémem apod.
 • fibriliace siní zvyšuje riziko trombembolizace

Respirační komplikace

 • hypoxie vede k progresi poškození mozku s přechodem penumbry do nekrózy a klinicky ke zhoršení neurologického deficitu
 • porucha toalety dýchácích cest
  • zahlenění, obtížně odkašlání (bulbární syndrom, somnolence) ⇒ hyposaturace, hyperkapnie (ASTRUP)
  • často nasedající bronchopneumonie
 • aspirační pneumonie
  • často kombinace aspirace a zahlenění/obtížného odkašlaní
  • zvýšené riziko u bulbárních syndromů a somnolentních pacientů
  • prevence: screening dysfagie viz zde
 • centrální poruchy dýchání
 • plicní edém, atelektázy, plicní embolie
 • dekompenzace astma bronchiale (cave betablokátory)

Gastrointestinální komplikace

  Dysfagie

→ viz zde

  Krvácení do GIT

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

  Singultus

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Urogenitální komplikace

 • inkontinence moči
 • infekce urogenitálního traktu (až v 15%)
  • mohou vést ke zhoršení klinického stavu
  • prevence:
   • omezit katetrizaci
   • preventivně užívat močová antiseptika
   • cílenou léčbu pak nasadit až po kultivaci moči
   • využít tzv. antimikrobiálních katétrů (potažených antibiotiky)

Hluboká žilní trombóza/plicní embolie

Ostatní

  Psychické komplikace (deprese, úzkost)

 • deprese po CMP (Post Stroke Deprese – PSD) až u 33 % pacientů
 • depresivní pacienti hůř rehabilitují, mají nižší spolupráci i při medikamentózní léčbě a ve srovnání s nedepresivními nemocnými dosahují nižší úrovně výsledného stavu.
 • důležitá je včasná medikamentózní léčba (tricyklika, SSRI, SNRI)

  Dekubity

 • výskyt na sakru, bocích, patách, lopatkách
 • prevence:
  • polohování á 2h
  • využití antidekubitální matrace    Antidekubitální pomůcky
  • speciální ochranné návleky na nohy    Antidekubitální pomůcky  Antidekubitální pomůcky
  • omezit farmakologické tlumení neklidných nemocných
  • dbát na dostatečnou hydrataci, nutrici (včetně hladin proteinu a albuminu v krvi)
  • cvičení, polohování, masáže

  Pády

  Bolest

 • vyloučit frakturu, luxaci (často po úvodním pádu v důsledku náhle vzniklé parézy)