Úvod

 • pneumonie – akutní zánět v oblasti respiračních bronchiolů, alveolárních struktur a plicního intersticia
 • nejčastější infekční komplikace na neurologické JIP, většinou vzniká na podkladě (mikro)aspirace
 • komunitní pneumonie
  • vznikají v běžném životním styku, mimo nemocniční prostředí
  • způsobují je běžné patogeny, zpravidla dobře citlivé na antimikrobiální léky
 • nozokomiální pneumonie
  • vznik > 2-3 dny od přijetí do nemocnice, uplatňují se specifická infekční agens
 • ventilátorové pneumonie
  • UPV ≥ 48h
  • RTG a klinické příznaky pneumonie
 • pneumonie u imunokompromitovaných jedinců

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Rizikové faktory

 • vyšší věk
 • základní neurologické onemocnění s poruchou vědomí a/nebo poruchou obranných reflexů při bulbárním a pseudobulbárním postižení (→screening dysfagie)
 • imobilita
 • interní komorbidity (CHOPN, astma)
 • antacida/H2 blokátory
 • NGS
 • OTI/TS + UPV (⇒ ventilátorová pneumonie)

Klinický obraz bakteriální pneumonie

 • kašel, purulentní sputum
 • bolest na hrudi
 • pozitivní poslechový nález
 • progredující respirační insuficience
 • febrilie
 • komplikací může být rozvoj ARDS ((Acute Respiratory Distress Syndrome)
 • u nosokomiální infekce je rozvoj > 2-3 dny od přijetí, od komunitní pneumonie se liší infekčním agens

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Základní vyšetření
 • anamnéza + fyzikální vyšetření
 • odběry
  • FW, CRP v séru
  • KO + diff
  • močovina, kreatinin, jaterní testy
 • pulzní oxymetrie
 • RTG hrudníku ve dvou projekcích (zadopřední a boční)
 • mikrobiologické vyšetření (viz dále)
Doplňkové vyšetření
 • CT plic
 • bronchoskopie s bronchoalveolární laváží
  • odsátí může vést k přechodné úlevě, ale samo o sobě není většinou dlouhodobým řešením, pokud není vyřešena příčina aspirace
  • odběr aspirátu na mikrobiologii
  • ev. intubace přes bronchoskop
 • ASTRUP
 • prokalcitonin (PCT)
 • EKG
 • funkční vyšetření plic
 • imunologické vyšetření při podezření na stav s primárním nebo sekundárním oslabením imunity pacienta
Mikrobiologické vyšetření

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

 • levostranná kardiální insuficience (kardiální edém)
 • plicní embolie
 • septické embolizace při pravostranné infekční endokarditidě
 • plicní nádory
 • TBC

Terapie

Obecné postupy

 • monitorace vitálních funkcí
 • oxygenoterapie
 • zajištění průchodnosti dýchacích cest a respirační podpora
  • bronchoskopické odsátí
  • neinvazivní podpora dýchání ev. intubace a UPV
 • dostatečná hydratace, výživa, vitamíny
 • ev. mukolytika, expektorancia a bronchodilatancia
 • symptomatická léčba febrilií
 • profylaxe TEN
Mukolytika

Ambroxol

Bronchodilatancia

Salbutamol

Ipratropium

Ipratropium + fenoterol

Kombinované nebulizace

Antibiotika

 • v úvodu empirická terapie, domluva s atb střediskem, dále dle výsledků kultivací
 • délka terapie 7-10 dní při klinickém efektu

→ empirická atb terapie viz zde