DOPLŇKY / MEDIKACE

Lumbální punkce a antitrombotika

Vloženo 05.01.2021 , poslední aktualizace 16.01.2021

 • lumbální punkce (LP) je spojena s rizikem spinálního krvácení
 • vyšší riziko je:
  • u koagulopatií (vč. farmakologicky navozených)
  • ve vyšším věku
  • u vícečetných pokusů o punkci
  • u spinální patologie
 • potenciální benefit LP musí vždy převážit nad rizikem krvácení
 • pokud je LP indikována, pak je nutné se u vysoce rizikových pacientů vyvarovat opakovaných pokusů o punkci
 • na spinální hematom je třeba pomýšlet při náhlém senzomotorickém či sfinkterovém deficitu v návaznosti na LP ⇒ ihned provést MR a konzultovat neurochirurga (po > 8 h je již prognóza i přes operaci nepříznivá!)  [Herlocker, 2010]
 • periprocedurální vysazení antitrombotické medikace je spojeno s rizikem trombembolie
 • potenciální benefit LP musí vždy převážit nad rizikem trombembolie při vysazené medikaci
 • u vysoce rizikových pacientů je nutná bridging terapie (hlavně u antikoagulace)
 • vhodná je konzultace s příslušným specialistou, který antitrombotika indikoval a ev. i s hematologem

Koagulopatie

Rutinní testování koagulace a KO
 • běžně se před LP  provádí vyšetření KO + koagulace, nicméně v doporučeních toto není výslovně uvedeno, pokud je negativní anamnéza stran krvácení či hepatopatie
 • vždy provést u pacientů
  • se známou koagulopatií či anamnézou krvácení
  • užívajících antikoagulační terapii
  • s hepato- či nefropatií
 • při nejistotě či patologických odběrech konzultovat hematologa
Trombocytopenie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Vrozené koagulopatie
 • pacienty s vrozenou krvácivou poruchou řešit vždy spolu s hematologem
 • opatrnost je nutná u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou, kteří dosud nebyli vyšetřeni

Protidestičková léčba (antiagregancia)

Aspirin
 • u menších výkonů (vč. LP) nezvyšuje ASA v dávce 100mg riziko krvácení, stejně tak nebylo zjištěno vyšší riziko krvácení u epidurální anestesie (kdy ASA byla nasazena kvůli preeklampsii)
 • kvůli LP není nutné ASA vysazovat
 • vysoké dávky ASA (> 300mg) mohou riziko krvácení zvyšovat
P2Y12 inhibitor

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Duální antiagregace

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Antagonisté IIb/IIIa receptorů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Ostatní
 • Cilostazol vysadit 42h před výkonem, nasadit 5h po výkonu    [Gogarten, 2010]
 • Dipyridamol má poločas 10-12h, není třeba specifických opatření  a lze nasadit zpět 6h po výkonu

Urgentní zrušení antiagregačního účinku

 • nejedná se o rutinní a standardizovaný postup, před LP raději nepoužívat
 • lze zvážit podání 2-3 dávek trombocytů, které by mohly antiagregační účinek negovat, nicméně spolehlivá data o klinické efektivitě nemáme (např. u ICH efekt nebyl prokázán – studie PATCH)
 • desmopresin (OCTOSTIM) – nejsou data v této indikaci, efektivita prokázána jen v chirurgii
 • ev. lze zvážit podání kyseliny tranexamové (EXACYL) – efektivita prokázána jen v chirurgii
Warfarin
 • warfarin vysadit 4-5 dní před výkonem – pokles INR je individuální a obtížně předvídatelný
  • rychlý pokles INR v prvních 3 dnech po vysazení warfarinu reflektuje vzestup aktivity faktoru VII, nadále ale může být horší hemostáza díky deficitu f. II a X, jejichž normalizace trvá déle  [Herlocker, 2010]
  • při nutnosti brzké LP podat KANAVIT 5 mg > 6-8 h před výkonem
  • při urgentní indikaci podat KANAVIT + PROTHROMPLEX   → viz zde
 • zkontrolovat INR ráno v den výkonu
 • LP lze bezpečně provést při INR je ≤ 1.4
 • restart warfarinu za 12-24h – lze užít standardní udržovací dávku ev. i dávku dvojitou
DOAC

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

LMWH

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Fondaparinux
 • vyšší riziko hematomu především u terapeutických dávek (5-10 mg denně), u dávky profylaktické (2.5 mg/d) je riziko menší
 • fondaparinux v profylaktické dávce vysadit 36-42 h před LP, nasadit zpět za 6-12h
 • pro terapeutické dávky jasná doporučení nejsou (pravděpodobně >48h)
Heparin
 • heparin má poločas účinku 1-2 h
 • LP provést > 4-6h (dle různých doporučení) po poslední aplikaci heparinu, pokud je normální APTT ratio ( ≤ 1.4)
 • po výkonu lze heparin zpět nasadit za 1-2 h
Trombolýza
 • po IVT (stejně tak po IAT či trombolýze mozkových splavů) mohou poruchy hemostázy přetrvávat až 24h
  • LP nejdříve za 24h
  • pomoci nám může hladina fibrinogenu (po trombolýze se upravuje jako poslední z koagulačních faktorů)
 • podání IVT < 10 dní po durální punkci je relativní kontraindikací – velmi zvažovat risk-benefit  (AHA/ASA 2019 IIb/C)

Bridging s LMWH

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.