OBECNÉ POSTUPY / HYPERTENZE

Hypertenzní krize

Vloženo 09.11.2019 , poslední aktualizace 03.11.2022

Definice

 • hypertenzní krize je akutní stav charakterizovaný náhlým a závažným zvýšením krevního tlaku
  • hodnoty hypertenze jsou stanoveny arbitrárně ( nejčastěji se udává  TK > 180/120 mmHg)
  • rychlost vzestupu TK má větší vliv než samotná hodnota TK
  • od  termínu krize se upouští a používají se raději dva níže uvedené termíny
 • dle přítomnost postižení cílových orgánů rozlišujeme:
  • urgentní hypertenzní stav – bez poškození cílových orgánů (někdy se označuje také jako nekontrolovaná těžká hypertenze)
  • emergentní hypertenzní stav – s akutním poškozením cílových orgánů (srdce, ledviny, mozek, oči)
 • u emergentních stavů je mortalita až 7% (Katz, 2009)

Etiologie

 • dekompenzace chronické hypertenze
  • obvykle v důsledku náhlého vysazení antihypertenziv (rebound fenomén) či lékové interakce
  • perioperačně
  • v reakci na akutní iCMP, ICH nebo SAH) – ICH a SAH mohou být příčinou ale i následem dekomp. hypertenze
 • sekundární hypertenze
  • feochromocytom
  • preeklampsie/eklampsie
  • užití sympatomimetických drog

Klinické příznaky

 • cerebrovaskulární
  • hypertenzní encefalopatie
   • zmatenost, cefalea, nauzea/zvracení, poruchy zraku
   • symptomy hypertenzní encefalopatie ustupují po snížení krevního tlaku a obnovení autoregulace průtoku CNS
  • reverzibilní posteriorní encefalopatie (PRES)
  • ICH (ložiskové příznaky)
  • SAK  (bolest hlavy, meningeální sy)
 • kardiovaskulární
  • akutní levostranné srdeční selhání (dušnost)
  • akutní IM / nestabilní AP
  • disekce aorty

   • akutní těžká bolest na hrudníku či v zádech
 • renální
  • akutní renální selhání
 • oční
  • nález hemoragií, exsudátů nebo edému papily (známky hypertenzní retinopatie III. nebo IV. stupně) bývá asociován s hypertenzní encefalopatií

Diagnostika

 • monitorace TK, ev. zahájení kontinuální monitorace
  • vstupně změřit krevní tlak na obou pažích (disekce či koarktace aorty, stenóza a.scl.)
  • při zvažované disekci aorty změřit TK také na dolních končetinách
 • pátrání po orgánovém postižení
  • základní odběry
   • KO, koagulace
   • renální a jaterní testy
   • NT-proBNP (u srdečního selhání)
   • kardioenzymy (při podezření na akutní koronární syndrom)
   • vyšetření moči chemicky a močového sedimentu
   • D-dimery (při podezření na disekci aorty)
  • EKG
  • CT mozku + ev. CTA (u pacientů s neurologickými obtížemi, při poranění hlavy)
  • RTG S+P
  • CTA aorty při podezření na disekci aorty
  • vyšetření očního pozadí
  • ev. došetření sek. hypertenze
   • CT/MR angiografie renálních tepen (renovaskulární hypertenze)
   • plazmatická reninová aktivita (PRA) a aldosteron, plazmatické nebo močové metanefriny

Klasifikace hypertenzní krize

Závažnosti hypertenzní krize se odvíjí od:

 • aktuální a původní hodnoty TK
 • rychlosti zvýšení TK (za jak dlouho se krevní tlak zvýšil z původních hodnot na hodnoty aktuální)
 • přítomnosti akutního orgánového postižení

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Management emergentní hypertenzní krize

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.