DOPLŇKY / ŠKÁLY

ROPE

(Risk of Paradoxical Embolisation)

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 08.09.2022

 • prevalence PFO v běžné populaci je přibližně 25 %; v populaci s kryptogenní CMP (CS) je PFO přítomno častěji (prevalence přibližně 50 %)
 • nález PFO u pacienta s kryptogenní CMP automaticky neznamená diagnózu paradoxní embolie!
 • validizovaná data ukazují, že RoPE skóre usnadňuje identifikaci pacientů, u nichž je pravděpodobné, že PFO bylo příčinou CMP
  • vztah mezi skóre RoPE a účinkem uzávěru PFO byl hodnocen ve 3 randomizovaných studiích (Kent, 2020)
   ve skupině s nízkým skóre RoPE (<7) byla míra recidivujících cévních mozkových příhod na 100 osoboroků 1,37 v rameni s přístrojem oproti 1,68 v rameni s lékařským vybavením (poměr rizik 0,82 [0,42-1,59] P=0,56) oproti 0,30 oproti 1,03 (poměr rizik 0,31 [0,11-0,85] P=0,02) ve skupině s vysokým skóre RoPE (≥7)
 • skóre nepredikuje benefit uzávěru PFO; přínos okluze závisí na pravděpodobnosti, že PFO bylo v příčinné souvislosti s CMP a na riziku opakování CMP
  • u pacientů s vysokým skóre RoPE je větší pravděpodobnost, že mají „patogenní“ PFO, ale zdá se, že mají současně nižší riziko recidivy CMP
  • skóre neodráží anatomické charakteristiky PFO (např. velikost zkratu, přítomnost aneuryzmatu síňového septa)
 • ⇒ okluzi PFO nelze indikovat pouze na základě RoPE score
 • krok 1 – díky skóre RoPE odhadnout, kteří pacienti pravděpodobně prodělali mozkovou příhodu v souvislosti s PFO
 • krok 2 – poté posoudit veškeré relevantní informace a rozhodnout o ev. uzavření PFO (ideálně za spolupráce neurologa a kardiologa)
Charakteristiky     Body
Bez anamnézy art. hypertenze 1
Bez DM 1
Bez anamnézy TIA/stroke (ne aktuální CMP) 1
Nekuřák 1
Kortikální infarkt na MR/CT 1
Věk
12-29 5
30-39 4
40-49 3
50-59 2
60-69 1
≥ 70
0
Celkem bodů (0-10)

maximální skóre 10 – pacient < 30 let bez cévních rizikových faktorů, bez anamnézy CMP/TIA a kortikálního infarktu na MR/CT
minimální skóre 0 – pacient ≥ 70 let s vaskulárními rizikovými faktory, s předchozí CMP/TIA, bez kortikálního infarktu na MR/CT

RoPE score Pravděpodobnost, že je PFO příčinou CMP (95% CI) Riziko iCMP/TIA během 2 let
0-3 0% (0–4) 20% (12–28)
4 38% (25–48) 12% (6–18)
5 34% (21–45) 7% (3–11)
6 62% (54–68) 8% (4–12)
7 72% (66–76) 6% (2–10)
8 84% (79–87) 6% (2–10)
9-10 88% (83–91) 2% (0–4)