Definice

 • nitrolební hypertenze = vzestup intrakraniálního tlaku (ICP) > 15 mm Hg (> 20 cm H2O)
  • 1mm Hg=1.36 cm H2O
 • k vzestupu ICP dochází po selhání kompenzačních mechanismů nárůstem objemu jednoho z kompartmentů (mozek, likvor, krevní řečiště)

Patofyziologie

 • neurokranium tvoří uzavřenou a pevnou schránku, normálně jsou v rovnovážném stavu 3 nestlačitelná prostředí (Monroova-Kellieho doktrína) :
  • mozek (80-90%)
  • likvor  (5-10%)
  • krevní náplň cévního řečiště (5-10%)
 • normální nitrolební tlak (ICP)  je 5−15 mm Hg  (přechodně se zvyšuje při kašli, fyzické námaze, Trendelenburgově poloze)   [Rangel-Castilo, 2008]
  • ICP 16−20 mm Hg lehká hypertenze
  • ICP  21−40 mm Hg  střední hypertenze
  • ICP  41−60 mm Hg  těžká nitrolební hypertenze
  • ICP > 60 mm Hg kritická hypertenze
 • normální hodnota mozkového perfúzního tlaku (CPP) = 70-100mmHg
  • bezpečný CPP > 50 mmHg
  • CPP 30- 50 mm Hg vede k reverzibilní funkční poruše
  • CPP < 30mm Hg vede k nevratným změnám
 • zvýšení objemu jednoho kompartmentu musí být kompenzováno poklesem objemu jiných částí  (iniciální kompenzace)  
 • po vyčerpání kompenzačních mechanismů (kritický volume) dochází k  ↑ICP a následuje snižování průtoku krve mozkem (↓CPP)
CPP = MAP – (ICP + CVP)
MAP – Mean Arterial Pressure , CVP – venózní tlak
    2xTKd + TKs
MAP =  ———————       
     3

Likvorový kompartment

 • objem likvoru 90-150 ml, hodinová produkce v chorioidálních plexech 10-25 ml/h
 • resorbce v Pacchioniho granulacích (přepouštěcí tlak je cca 5mmHg)
 • při vzestupu ICP se likvor přepouští rychleji a jeho objem klesá (viz níže)

Vaskulární kompartment

 • část arteriální – vysokotlaká s aktivní autoregulací
 • část venózní – nízkotlakou, kapacitní, relativně pasivní
 • obě části mohou měnit svůj objem – na vzestup ICP reaguje venózní část zmenšením objemu stlačitelných částí
 • autoregulace může být v postižené oblasti narušena
  • vazoparalýza (vazodilatace) vede k progresi vasogenního edému
  • zvyšuje se vaskulární volum a ↑ICP
 • autoregulace se dále zhoršuje s věkem (zvyšuje se periferní rezistence a snižuje cerebrovaskulární rezerva)
 • více o mozkové perfúzi zde

Compliance

 • poměr mezi změnou objemu a změnou ICP
 • udává míru, jakou může narůst objem některého intrakraniálního kompartmentu beze změny ICP
 • po vyčerpání rezervy je compliance  vyčerpána a každé další zvýšení intrakraniálního volumu vede k rychlému nárůstu ICP (náhlá dekompenzace u temporálního konu)
 • korelátem vyčerpané compliance jsou kompresivní přízanky na CT/MR (viz dále diagnostika)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Klinický obraz

 • Bolest hlavy
  • bývá často prvním příznakem nitrolební hypertenze
  • většinou střední intenzity, postupně progreduje
  • bolest  se zvyšuje tlakem na jugulární žily,  Valsalvovým pokusem /hluboký vdech s následujícím zadržením dechu), tlakem na karotidy se zmenšuji
  • horizontální poloha bolesti zvyšuje, vertikální mírní /obrácený Tinelův příznak
 • Nauzea, zvracení
  • zvracení může mít cerebrální charakter – náhlé, prudké, explozívní bez nausey
  • může ale být i klasické zvraceni s nauseou
 • Závrať
  • většinou charakteru nejistoty v prostoru, při nádorech zadní jámy ev. i rotační ráz
 • Krevní tlak
  • na počátku TK stoupá, kdy se regulační mechanismy snaží udržet CPP
  • tato kompenzace při dále narůstající hypertenzii nedosta­čuje, dochází k selhání regulačních mechanismů s následným poklesem krev­ního tlaku
  • současně dochází k sekundární bradykardii (iritace vagu)
 • Bradykardie
  • přechod v tachykardii je známkou hrozícího nebezpečí /signum mali ominis/, pro­tože je příznakem obrny vagu
 • Respirační poruchy
 • Oligurie
  • způsobena tlakem na diencefalon
 • Městnavá papila
 • Kvalitativní a posléze i kvantitativní porucha vědomí
 • konusové příznaky (herniace)
  • porucha vědomí
  • okohybné poruchy
   • u  temporálního kónu může  jednostranná mydriáza vznikat tlakem supratentoriální expanze na mezencefalon (mydriáza ipsiláterálně k lézi) nebo útlakem mezencefala o kontralaterální okraj tentoria (mydriáza kontraláterálně k lézi)
  • paresy či plegie, dekortikační či decerebrační postury
  • Cushingova trias
   • hypertenze +bradykardie + poruchy dechu
  • obraz progredující kraniokaudální deteriorace s mizením kmenových reflexů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

Anamnéza, klinické vyšetření

 • subj obtíže viz výše
 • neurologický nález  je v prvních stadiích chudý, může být paréza n.VI
 • důležitá je pečlivá monitorace stavu vědomí (např. dle škály Beneš-Drábek)
 • u pacientů s poruchou vědomí pečlivě vyšetřit kmenové reflexy k posouzení vývoje centrálního syndromu kranio-kaudální deteriorace    více kapitola Poruchy vědomí

Oční pozadí

 • papila je zduřená, hranice neostré
 • prominence se měří v dioptriích
 • arterie jsou úzké, vény široké, přeplněné
 • na papile jsou drobné tečkovité hemoragie
 • u městnavé papily není zrak ihned porušen, teprve při delším trvání městnání dochází k atroiii optiku s postižením zraku
Edém papily

Zobrazovací metody (CT, MR)

 • monitorace ložiska, které edém způsobuje (např. měření velikosti hematomu)
 • příznaky svědčící pro vyčerpání compliance
  • zúžení komorového systému
  • zánik subarachnoidálních prostor
  • útlak postranní komory
  • komprese bazálních cisteren
  • posun středočárových struktur – pineální kalcifikace (při jednostranné expanzi)
   • 3-5 mm – somnolence
   • 5-8 mm – sopor
   • > 8 mm – semikoma, koma
 • specifickou situací je dilatace I-III. komory při obstrukčním hydrocefalu s transependymálním přestupem likvoru (hypodenzní lem kolem komor na CT,  hypersignální oblasti v T2 vážených obrazech na MR)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Neurosonologie

Měření intrakraniálního tlaku

 • představuje jednoznačnou verifikaci a kvantifikaci nitrolební hypertenze
 • čidlo
  • intraparenchymové (v případě parenchymových lézí)
  • intraventrikulární (v případě předpokládané derivace likvoru nebo krve z postranních komor)
  • subdurální, epidurální
 • indikace s výjimkou kraniotraumat nejasné
  • u traumat GCS < 8 (zvlášť když nelze posoudit podíl nitrolební hypertenze, difúzního poškození či fokální léze na poruše vědomí)
  • u IC krvácení význam méně jednoznačný (spíše u hemocefalu)
  • u akutního hydrocefalu je zevní drenáž současně výkonem léčebným
 • čidlo ponechat max. 5-7 dní, poté roste riziko infekce a klesá přesnost měření
 • indikací k plné terapii in­trakraniální hypertenze je setrvalý ICP nad 15-20 mmHg nebo CPP < 50 mm Hg

Monitorování saturace oxyhemoglobinu (SjO2) v jugulárním bulbu

 • zavedení katetru do bulbu v.jugularis interna a monitorace saturace žilní krve O2
 • význam je u KC poranění, význam u CMP nejasný
 • monitorace A-V diference SjO2 může informovat o metabolické aktivitě CNS – informace o globální situaci v mozku, nemusí zohledňovat situaci v oblasti léze
  • norma 55-80%
  • pokles SjO2 < 50% při normální arteriální saturaci O2 značí buď ↓ CBF (např. při zvýšení cerebrovaskulární rezistence) nebo zvýšenou spotřebu (↑CMRO2)
  • vzestup SjO2 > 85% značí buď hyperemii s ↑CBF, nebo ↓CMRO2 (zánik neuronů)
 • při hodnocení je nutno brát v úvahu tělesnou teplotu a vliv medikace