Definice

 • nitrolební hypertenze = vzestup intrakraniálního tlaku (ICP) > 15 mm Hg (> 20 cm H2O)
  • 1mm Hg=1.36 cm H2O
 • k vzestupu ICP dochází po selhání kompenzačních mechanismů nárůstem objemu jednoho z kompartmentů (mozek, likvor, krevní řečiště)

Patofyziologie

 • neurokranium tvoří uzavřenou a pevnou schránku, normálně jsou v rovnovážném stavu 3 nestlačitelná prostředí (Monroova-Kellieho doktrína) :
  • mozek (80-90%)
  • likvor  (5-10%)
  • krevní náplň cévního řečiště (5-10%)
 • normální nitrolební tlak (ICP)  je 10−15 mm Hg  (přechodně se zvyšuje při kašli, fyzické námaze, Trendelenburgově poloze)
  • ICP 16−20 mm Hg lehká hypertenze
  • ICP  21−40 mm Hg  střední hypertenze
  • ICP  41−60 mm Hg  těžká nitrolební hypertenzi
  • ICP >  nad 60 mm Hg jsou kritické
 • normální hodnota mozkového perfúzního tlaku (CPP) = 70-100mmHg
  • bezpečný CPP > 50 mmHg
  • CPP 30- 50 mm Hg vede k reverzibilní funkční poruše
  • CPP < 30mm Hg vede k nevratným změnám
 • zvýšení objemu jednoho kompartmentu musí být kompenzováno poklesem objemu jiných částí  (iniciální kompenzace)  
 • po vyčerpání kompenzačních mechanismů (kritický volume) dochází k  ↑ICP a následuje snižování průtoku krve mozkem (↓CPP)
CPP = MAP – (ICP + CVP)
MAP – Mean Arterial Pressure , CVP – venózní tlak
    2xTKd + TKs
MAP =  ———————       
     3

Likvorový kompartment

 • objem likvoru 90-150 ml, hodinová produkce v chorioidálních plexech 10-25 ml/h
 • resorbce v Pacchioniho granulacích (přepouštěcí tlak je cca 5mmHg)
 • při vzestupu ICP se likvor přepouští rychleji a jeho objem klesá (viz níže)

Vaskulární kompartment

 • část arteriální – vysokotlaká s aktivní autoregulací
 • část venózní – nízkotlakou, kapacitní, relativně pasivní
 • obě části mohou měnit svůj objem – na vzestup ICP reaguje venózní část zmenšením objemu stlačitelných částí
 • autoregulace může být v postižené oblasti narušena
  • vazoparalýza (vazodilatace) vede k progresi vasogenního edému
  • zvyšuje se vaskulární volum a ↑ICP
 • autoregulace se dále zhoršuje s věkem (zvyšuje se periferní rezistence a snižuje cerebrovaskulární rezerva)
 • více o mozkové perfúzi zde

Compliance

 • poměr mezi změnou objemu a změnou ICP
 • udává míru, jakou může narůst objem některého intrakraniálního kompartmentu beze změny ICP
 • po vyčerpání rezervy je compliance  vyčerpána a každé další zvýšení intrakraniálního volumu vede k rychlému nárůstu ICP (náhlá dekompenzace u temporálního konu)
 • korelátem vyčerpané compliance jsou kompresivní přízanky na CT/MR (viz dále diagnostika)
Nitrolební hypertenze může nastat při zvýšení objemu uvedených tří složek
Likvor
 • zvýšená produkce mozkomíšního moku
  • zánětlivá iritace chorioidálního plexu /chorioiditis, ependymitis, leptomeningitis/
  • iritace plexu u mozkové komoce
 • snížená resorpce mozkomíšního moku
  • trombóza splavů
  • skleróza Pacchionských granulací
  • edém mozku
 • překážky bránicí cirkulaci mozkomíšního moku

    →  důsledkem je vznik hydrocefalu

Krev
 • intravaskulárně (arteriální / venózní pool)
  • městnání krve při trombóze splavů
  • městnání při útlaku či trombóze krčních žil
  • pasivní dilatace cév při ztrátě autoregulace (hypertenzní krize, časná fáze difuzních poškození mozku − např. hypoxie)
 • extravaskulárně
  • epidurální, subdurální, subarachnoidální intraventrikulární i intracerebrální krvácení
Mozková tkáň
 • edém
  • vazogenní
  • intersticiální
  • cytotoxický
 • tumor, absces, kontuzní ložiska
 • difuzní poškození mozku s průvodním edémem mozku
  • hypoxie
  • prudké změny osmolarity séra
  • hypoglykemie
Edém mozku
1. Extracelulární

 1.1 Vasogenní

  • změny v permeabilitě kapilár vedou k přesunu osmoticky aktivních částic do intersticia, sérové proteiny unikající z cév strhávají s sebou molekuly vody
  • edém je volně pohyblivý, šíří se v bílé hmotě a kopíruje hranice šedé a bílé hmoty
  • v CT obraze podmiňuje “prstovitý” vzhled
  • bývá přítomen:
   • u tumorů (rychlý růst tkáně vede k novotvorbě kapilár s neplnohod­notnou stěnou)
   • v pozdějších fázích mozkových ischémií, kdy dochází k poruše HEB (od 5.dne)
   • u purulentních meningitid či traumat
   • u maligní hypertenze
   • u zadní reverzibilní hypertenzní encefalopatie (PRES)  

 1.2 Hydrocefalický

  • vzniká v důsledku zvýšeného tlaku likvoru a jeho pohybu přes stěnu komor (transependymálně)
  • HEB není porušna
  • dochází k hromadění Na a vody v periventrikulární bílé hmotě
2. Intracelulární (cytotoxický)
 • selhání Na/K pumpy → porušení permeability buněčné membrány a retence Na a vody v buňce
 • dochází ke zvýšení intracelulárního objemu a redukci extracelulárního prostoru
 • edém je nepohyblivý, postihuje bez rozdílu šedou i bílou hmotu
 • bývá u:
  • akutních iCMP
  • otrav vodou, těžké hyponatrémie
  • karniotraumat
Vasogenní edém
Vasogenní edém
Intracelulární edém
Intracelulární edém
Hydrocefalický edém
Hydrocefalický edém

Klinický obraz

Bolest hlavy
 • bývá často prvním příznakem nitrolební hypertenze
 • většinou střední intenzity, postupně progreduje
 • bolest  se zvyšuje tlakem na jugulární žily,  Valsalvovým pokusem /hluboký vdech s následujícím zadržením dechu), tlakem na karotidy se zmenšuji
 • horizontální poloha bolesti zvyšuje, vertikální mírní /obrácený Tinelův příznak
Nauzea, zvracení
 • zvracení může mít cerebrální charakter – náhlé, prudké, explozívní bez nausey
 • může ale být i klasické zvraceni s nauseou.
Závrať
 • většinou charakteru nejistoty v prostoru, při nádorech zadní jámy ev. i rotační ráz
Krevní tlak
 • na počátku TK stoupá, kdy se regulační mechanismy snaží udržet CPP
 • tato kompenzace při dále narůstající hypertenzii nedosta­čuje, dochází k selhání regulačních mechanismů s následným poklesem krev­ního tlaku
 • současně dochází k sekundární bradykardii (iritace vagu)
Bradykardie
 • přechod v tachykardii je známkou hrozícího nebezpečí /signum mali ominis/, pro­tože je příznakem obrny vagu
Respirační poruchy
Oligurie 
 • způsobena tlakem na diencefalon
Městnavá papila
Kvalitativní a posléze i kvantitativní porucha vědomí

Konusové příznaky (herniace)

 • porucha vědomí
 • okohybné poruchy
  • u  temporálního kónu může  jednostranná mydriáza vznikat tlakem supratentoriální expanze na mezencefalon (mydriáza ipsiláterálně k lézi) nebo útlakem mezencefala o kontralaterální okraj tentoria (mydriáza kontraláterálně k lézi)
 • paresy či plegie, dekortikační či decerebrační postury
 • Cushingova trias
  • hypertenze
  • bradykardie
  • poruchy dechu
 • obraz progredující kraniokaudální deteriorace s mizením kmenových reflexů
Klinické a radiologické aspekty mozkové herniace
Klinické a radiologické aspekty mozkové herniace

Diagnostika

Anamnéza, klinické vyšetření

 • subj obtíže viz výše
 • neurologický nález  je v prvních stadiích chudý, může být paréza n.VI
 • důležitá je pečlivá monitorace stavu vědomí (např. dle škály Beneš-Drábek)
 • u pacientů s poruchou vědomí pečlivě vyšetřit kmenové reflexy k posouzení vývoje centrálního syndromu kranio-kaudální deteriorace    více kapitola Poruchy vědomí

Oční pozadí

 • papila je zduřená, její hranice  neostré
 • prominence se měří v dioptriích
 • arterie jsou úzké, vény široké, přeplněné
 • na papile jsou drobné tečkovité hemoragie
 • u městnané papily není zrak porušen, teprve při delším trvání městnání dochází k atroiii optiku s postižením zraku
Edém papily

Zobrazovací metody (CT, MR)

 • monitorace ložiska, které edém způsobuje (např. měření velikosti hematomu)
 • příznaky svědčící pro vyčerpání compliance
  • zúžení komorového systému
  • zánik subarachnoidálních prostor
  • útlak postranní komory
  • komprese bazálních cisteren
  • posun středočárových struktur – pineální kalcifikace (při jednostranné expanzi)
   • 3-5 mm – somnolence
   • 5-8 mm – sopor
   • > 8 mm – semikoma, koma
 • specifickou situací je dilatace I-III. komory při obstrukčním hydrocefalu s transependymálním přestupem likvoru (hypodenzní lem kolem komor na CT,  hypersignální oblasti v T2 vážených obrazech na MR)
Herniační příznaky v CT obraze
Klinické a radiologické aspekty mozkové herniace
Klinické a radiologické aspekty mozkové herniace

Neurosonologie

Měření intrakraniálního tlaku

 • představuje jednoznačnou verifikaci a kvantifikaci nitrolební hypertenze
 • čidlo
  • intraparenchymové (v případě parenchymových lézí)
  • intraventrikulární (v případě předpokládané derivace likvoru nebo krve z postranních komor)
  • subdurální, epidurální
 • indikace s výjimkou kraniotraumat nejasné
  • u traumat GCS < 8 (zvlášť když nelze posoudit podíl nitrolební hypertenze, difúzního poškození či fokální léze na poruše vědomí)
  • u IC krvácení význam méně jednoznačný (spíše u hemocefalu)
  • u akutního hydrocefalu je zevní drenáž současně výkonem léčebným
 • čidlo ponechat max. 5-7 dní, poté roste riziko infekce a klesá přesnost měření
 • indikací k plné terapii in­trakraniální hypertenze je setrvalý ICP nad 15-20 mmHg nebo CPP < 50 mm Hg

Monitorování saturace oxyhemoglobinu (SjO2) v jugulárním bulbu

 • zavedení katetru do bulbu v.jugularis interna a monitorace saturace žilní krve O2
 • význam je u KC poranění, význam u CMP nejasný
 • monitorace A-V diference SjO2 může informovat o metabolické aktivitě CNS – informace o globální situaci v mozku, nemusí zohledňovat situaci v oblasti léze
  • norma 55-80%
  • pokles SjO2 < 50% při normální arteriální saturaci O2 značí buď ↓ CBF (např. při zvýšení cerebrovaskulární rezistence) nebo zvýšenou spotřebu (↑CMRO2)
  • vzestup SjO2 > 85% značí buď hyperemii s ↑CBF, nebo ↓CMRO2 (zánik neuronů)
 • při hodnocení je nutno brát v úvahu tělesnou teplotu a vliv medikace
ICH score (0-6 bodů)  → kalkulátor
GCS
13-15
5-12
3-4
0
1
2
Objem hematomu ≥ 30 ml
1
Nitrokomorové krvácení
1
Infratentoriální krvácení
1
Věk ≥ 80 let
1
30 denní mortalita s ohledem na ICH skóre  [Hemphill J C ,2001)
 • 0 = 0%
 • 1 = 13%
 • 2 = 26%
 • 3 = 72%
 • 4 = 97%
 • 5 = 100%
 • 6 = 100%
Výpočet objemu hematomu
objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /2  (elipsoidní tvar hematomu)
objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /3  (nepravidelný tvar hematomu)     [Huttner, 2006]
A, B – viz obrázek (cm)
C = počet řezů, na kterých je hematom zachycen x šířka řezu nebo změřit na rekonstrukci sagitálních řezů (2D nástroje v TOMOCONu)
Objem v ml (cm3) ≈ A x B x C /2. Objem hematomu je 4.4 ml