Definice

 • pseudotumor cerebri (idiopatická intrakraniální hypertenze – IIH) je klinická jednotka charakterizovaná zvýšením intrakraniálního tlaku bez současného průkazu intrakraniální expanze, infekce, hydrocefalu nebo jiné prokazatelné příčiny
  • termín benigní intrakraniální hypertenze není vhodný, neboť u některých pacientů může stav vést až ke slepotě
  • díky zobrazovacím metodám mohou být detekovány stavy (např. stenosa splavu, komprese VJI), jejichž kauzální souvislost s pseudotumorem je nejasná (buď se jedná o příčinu nebo přitěžující okolnost); pokud by se jednalo o jasný vyvolavající faktor, pak bych se měl použít termín sekundární nitrolební hypertenze nebo pseudotumor cerebri, nikoliv IIH)
 • stanovení diagnózy IIH se opírá o následující kritéria:
  • subjektivní i objektivní známky zvýše­ného nitrolebního tlaku
   • oboustranná městnavá papila
   • zvýšený tlak (>250 mm H20 měřený vleže) likvoru (který má jinak normální složení)
  • normální neurologický nález (výjimku tvoří jen možné postižení VI. hlavového ner­vu)
  • vyloučena expanze či jiná zjevná etiologie na zobrazovacích metodách
 • jde o diagnózu per exclusionem
 • kromě bolestí hlavy se objevují poruchy visu – ty jsou zpočátku při adekvátní terapii reverzibilní, při prolongovaném průběhu však bývá ztráta zraku trvalá

Epidemiologie

 • přibližná incidence tohoto onemocnění v běžné populaci je 0,5 – 1,7/100 000 za rok
  • onemocnění je nejspíše častější, než uvádějí statistiky, protože u mnohých pacientů proběhne oligosymptomaticky a odezní bez léčby
 • postihuje pacienty všech věko­vých kategorií, nejčastěji se ale vyskytuje u mladých, obézních žen; výjimečný není výskyt v dětské populaci

Etiopatogeneze

 • přesná příčina není známa (vyplývá to i z jejího názvu), je však proká­zána její spojitost s mnoha celkovými onemocněními či užíváním některých léků
 • je nutno odlišit sekundární formy nitrolební hypertenze
  • zvýšení nitrolebního tlaku je zde důsledkem např. jizvení po dříve proběhlém zánětu mozkových plen či subarachnoidál­ním krvácení, obstrukce kraniální venózní drenáže při trombóze žilního splavu, apod
 • nejpravděpodobnější příčinou zvýšení nitrolebního tlaku se zdá být snížená resorpce likvoru ara­chnoidálními klky, pro kterou svědčí i nálezy radioizotopových cisternografií a další vyšetření.  Jiní autoři hovoří o sníženém venosním odtoku z mozku v důsledku trunkální obezity. Ta vede ke zvýšení intraabdominálního tlaku, zvýšení kardiálního plnícího tlaku, v důsledku čehož se zvýší i tlak ve venosních splavech
 • nověji, se důležitým faktorem se jeví případná stenóza v žilním systému
  • není zcela jasné, zda je primární vyvolávající abnormalitou, nebo zda se jedná o faktor potencující
  • efektivita žilních stentů však naznačuje kauzální souvislost
 • některé rizikové faktory:
  • obezita / váhový přírůstek
  • ženské pohlaví, těhotenství, nepravidelnosti menstruačního cyklu a jejich hormonální léčba nebo užívání orálních kontraceptiv
  • ukončení léčby kortikosteroidy
  • léčba akne tetracyklinem a jeho deriváty a/nebo vitami­nem A či jeho analogy
 • endokrinně podminěná obezita
 • trombóza event. tromboflebitida nitro­lebních venózních splavů
 • hematologické poruchy
  • sideropenické anemie
  • hyperkoagulační stavy
 • systémové choroby
  • lupus erythematodes
  • urémie
  • hypertenze
  • sarkoidosis
  • AIDS
  • Behcetova choroba
 • poruchy metabolismu vitaminu A
 • „empty sella“ syndrom
 • farmakologická léčba
  • tetracykliny v détství
  • fenytoin
  • indomethacin
  • cimetidine
  • amiodaron
  • hormony štítné žlázy
  • lithium
  • ciprofloxacin
 • vysazení léčby kortikoidy
 • pulmonálni hypertenze s pulmonálni encefalopatii
 • těhotenství

Klinický obraz

 • bolesti hlavy (90%), denní, často pulsující se závratěmi, občasnou nauzeou a zvracením (bolest hlavy bývá často výrazná po probuzení).
  • bolest může být exacerbována Valsalvovými manévry
  • intenzivnější vleže a po ránu
 • edém papil
  • přechodné poruchy zraku typu tzv. vteřinových obnubilací (ataky rozmazaného vidění)
  • poruchy zorného pole
 • tinnitus (60%)
 • objektivní nález:
  • edém papil při vyšetření očního pozadí
   • typicky oboustranně
   • zprvu je patrna jen mírná neostrost ohraničení papily
   • při plně vyvinuté městnavé papile jsou hranice papil zcela setřené
   • odlišení městnavé papily od jiných afekcí způsobujících edém terčů bývá v některých případech obtížné
  • vzácněji se může objevit paréza n.Vl s diplopií (i oboustranně v 10-20% případů)
  • ostatní neurologický nález je v normě, typicky pacient působí dobrým dojmem při výrazném nálezu na očním po­zadí

Diagnostika

Zobrazení parenchymu
 • CT či lépe MR mozku má za úkol vyloučit např. expansi, žilní trombosu, hydroceflaus, atd.
 • nálezy podporující dg IIL
  • edém papil, rozšířené subarchnodiální prostory kolem nervů (ONSD), sycení intraokulární porce očního nervu
  • empty sella turcica, zvětšené cavum Meckeli, rozšířené SA prostory
  • úzké komory
  • tonsilární ektopie (odlišit Chiari I)
  • obstrukce v žilním výtoku
   • až v 90% případů, nejčastěji v laterálním segmentu sinus transversus
   • absence trombózy
   • komprese VJI  např. pr. styloideus
Oční vyšetření
Lumbální punkce, analýza likvoru
 • u IIL je vleže typicky zvýšený tlak vytéka­jícího likvoru (> 25 cm H2O)
  • u obezních pacientů nelze hraniční hodnoty 15-25cm H2O považovat za jasný průkaz intrakraniální hypertenze
  • pacient by měl při vyšetření ležet na boku
 • likvor má normální složení (nález vyloučí zánět, karcinomatózu mening apod.)
Neurosonologie
 • detekce prominence papily a měření optic nerve sheath diameter (ONSD) je zde
Optic nerve sheath diameter (ONSD)
DSA
 • katetrová venografie umožnuje detekci stenózy v žilním systému, manometrii i stenting stenózy
 • měření tlaku z horního sagitálního sinu až do vnitřní jugulární žíly a pravé síně umožňuje zjistit fokální tlakový rozdíl napříč stenózou (tzv. transstenózní gradient)
Ostatní
 • endokrinologické vyšetření

IHS klasifikace ICHD-3

Headache attributed to idiopathic intracranial hypertension (IIH)

 1. nová bolest hlavy nebo výrazné zhoršení již existující bolesti hlavy, splňující kritérium C
 2. přítomna obě následující kritéria:
  • byla diagnostikována idiopatická intrakraniální hypertenze (IIH)
  • tlak mozkomíšního moku (CSF) přesahuje 250 mm CSF (nebo 280 mm CSF u obézních dětí)
   • tlak mozkomíšního moku se v průběhu dne mění, proto jedno měření nemusí vypovídat o průměrném tlaku mozkomíšního moku za 24 hodin: v případě diagnostické nejistoty je indikováno prolongované monitorování či opakované punkce
 3. některá z následujících možností nebo obě:
  • v časové souvislosti s IIH se objevila bolest hlavy nebo se výrazně zhoršila nebo vedla k jejímu odhalení
  • bolest hlavy je doprovázena:
   • pulzujícím tinnitem nebo
   • nálezem městnavé papily (papilledema)
    • nutno odlišit pseudoměstanavou papilu nebo edém optického disku (např. při neuritidě)
    • bez tohoto příznaku by měla být IIH diagnostikována s opatrností
 4. bolest není lépe vysvětlena jinou diagnózou

Ve starších IHS kritériích bylo dále uvedeno:

 • zvýšený nitrolební tlak (víc jak 200 mm H20) měřený epidurálním či intraventrikulárním monitorováním či LP
 • normální neurologický nález s výjimkou edému papily event. paresy n.VI
 • nepřítomnost rozšíření komor či expansivního procesu dle CT či MR
 • normální či nízká koncentrace CSF proteinu, normální počet leukocytů v CSF
 • klinicky a pomocí zobrazovacích metod vyloučená možnost trombosy splavů

Diferenciální diagnostika

 • expansivní proces
  • tumor (primární či metastáza)
  • absces
  • SDH
 • trombóza splavu (septická, aseptická) nebo jugulárních žil
 • Chiariho malformace, typ I  (Fukuoka, 2017)

Management

 • management se opírá o eliminaci vyvolávajích faktorů, symptomatickou medikamentózní léčbu a pokud tato není účinná a zrak se zhoršuje, indikujeme chi­rurgický zákrok

Kauzální terapie (odstranění příčiny)

 • prvořadou nutností je úprava životosprávy a redukce hmotnosti u obézních pacientů (u BMI >30 kg/m je doporučena redukce hmotnosti o ∼ 10-15%
 • vysazení rizikové medikace (viz výše)
 • kompenzace onemocnění, která mohou souviset se zvýšeným nitrolebním tlakem (např. Addisonova choroba či SLE)
 • odstranění vzácnějších příčin či komorbidit v oblasti žilního systému (viz intervenční výkony)

Medikamentózní léčba

 • azetazolamid
  • lék první volby; jako inhibitor karboanhydrázy snižuje produkci likvoru
  • úvodní dávka 500 mg 2-3x denně p.o., přičemž se celko­vé množství může zvyšovat až na 2-3 g/den
  • obecně známými nežádoucími účinky léčby acetazolamidem jsou parestezie prstů a rtů, nauzea, zvracení, snížení pozornosti, renální poškození nebo metabolická acidóza. Dávkování je v těchto případech nutno upravit indivi­duálně dle snášenlivosti
  • u většiny pacientů působí ace­tazolamid rychle a účinně, k resorpci edému terče zra­kového nervu a stabilizaci nálezu na perimetru dochází přibližně za 2-4 měsíce.
 • furosemid
  • 20-100 mg p.o. za pečlivé monitorace hladiny kalia
  • možnými vedlejšími účinky léčby furosemidem jsou hyponatrémie, hypokalémie, hypokalcémie a ototoxici­ta
 • topiramat
 • pokud se stav neupraví, lze zkusit infuse manitolu
 • podání kortikoidů nemá trvalejší terapeutický efekt, naopak jejich rychlé vysazení může indukovat zvýšení nitrolebního tlaku
 • u refrakterních pacientů přistoupit k intevenční a chirurgické léčbě

Intervenční výkony

 • intervence je používána při progresi zrakové poruchy navzdory medikaci
 • dekomprese optického nervu (fenestrace pochvy) 
  • podstatou této metody je protětí tvrdých pochev v am­pulární části optiku
  • tím je vytvořena drenáž cerebro­spinální tekutiny, snižuje se subarachnoidální tlak a od­straníme stlačení axonů
  • nevýhodou je naopak omeze­ná doba působení tohoto výkonu, vzhledem k jizvení vytvořených otvorů. Proto je u některých nemocných po přechodném zlepšení stavu po operaci pozorováno opět­né zhoršení s odstupem asi 3 měsíců. U těchto pacien­tů je pak indikován neurochirurgický zásah, nejčastěji lumboperitoneální shunt
 • lumboperitoneální či ventrikuloperitoneální drenáž mozko­míšního moku
 • stenting splavů
  • závažné případy s transstenotickým gradientem >8 mmHg
  • dobré výsledky
 • dekomprese vena jugularis interna (stenting, odstranění zevní komprese)
 • odlehčovací lumbální punkce

  • někdy se objeví postpunkční obtíže s bolestí hlavy a mlhavým vidění – příznaky jako u intrakraniální hypertenze