DOPLŇKY / ANATOMIE

Cévní zásobení míchy

Vloženo 11.01.2020 , poslední aktualizace 05.03.2022

Arteriální systém

Spinální arterie

 • míšní tepny (a.spinalis anterior a aa.spinales posteiores) vycházejí primárně z aa.vertebrales a probíhají podél míchy od mozkového kmene až ke conu   A.spinalis anterior na CTA A.spinalis anterior na DSA
  • aa.vertebrales jsou hlavním zdrojem krve pro horní část míchy
 • a.spinalis anterior probíhá po přední straně míchy a vydává četné vět­ve do fissura mediána anterior (sulkokomisurální a cirkumferenciál­ní větve)
  • společný kmen vzniká spojením větví z obou AV, často je jedna z větví dominantní,  někdy vychází pouze z jedné a.vertebralis
  • ASA zásobuje přední 2/3 míchy
  • ASA nemusí být kontinuální (typicky ve středním hrudním segmentu)
  • ASA ojediněle komunikuje se zadními míšními tepnami prostřednictvím piální pleteně (vasocorona)
  • ischemické poškození této cévy má za následek dysfunkci kortikospinální, laterální spinotalamické a autonomní intermediální dráhy
 • dvojice zadních míšních tepen ( aa. spinales posteriores) probíhá podél posterolaterálního sulku a zásobuje zadní rohy míšní a zadní sloupec.
  • mají četné anastomózy a vytvářejí plexiformní systém (vasocorona)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Segmentální medulární arterie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • poškození jedné segmentální tepny v kritické oblasti (např. při disekci aorty) nebo poškození více segmentálních tepen pň operacích aorty může vést k míšnímu poškození
 • segmentální tepny zásobují obratlová těla, meningy a míchu (proto při míšním infarktu lze pozorovat často infarkt i v obratlovém těle)
 • oblast přední spinální artérie je zranitelnější vůči ischemii než zadní třetina, protože nemá tak četné anastomózy. Na povrchu míchy vznikají spojením radikulárních tepen s aa.spinales posteriores a a. spinalis anterior uzavřené cirkulární systémy (tzv. vasocoronae)
 • k vulnerabilním oblastem patří ze­jména horní hrudní segmenty (Th1-4) a dále oblast lumbální intumescence, zejména prvního lumbálního segmentu
  • tato oblast je zásobována nejkonstantnější a největší radikulární míšní tepnou Adamkiewiczovou (a. radicularis magna, také artérie lumbální in­tumescence)
  • obvykle přichází do páteřního kanálu v etáži Th9-L1, většinou na levé straně
Míšní infarkt při disekci V4 úseku a.vertebralis

Venózní systém

 • drobné míšní žíly (vv.sulci anterioris, dorzální centrální a radiální žíly) ústí do podélné tortuózní žilní pleteně, která obklopuje míchu po celé její míchy  Spinal cord veins
 • v tomto plexu se nacházejí:
  • v.spinalis anterior (sbírá krev ze sulkalních a radiálních žil) – obvykle párové v krční a hrudní oblasti, jediná céva v bederní oblasti
  • v.spinalis posterior (v. posteromediana) a 2 postranní podélné žíly, které probíhají za nervovými kořeny (vv. posterolaterales)
  • podélné kmeny jsou spojeny žilní vasocoronou
 • z předních i zadních žil je krev odváděna několika ventrálními a dorzálními radikulomedulárními žilami do vnitřního vertebrálního žilního plexu (plexus venosus vertebralis internus – Batsonův plexus)
  • radikulomedulární žíly vystupují z tvrdé pleny, obvykle spolu s nervovým kořenem
  • největší radikulomedulární žíla, zvaná velká přední radikulomedulární žíla (GARV), drénujr thorakolumbální míchu a může být zaměněna za Adamkiewiczovu tepnu
 • prostřednictvím vv.intervertebrales (procházejících meziobratlovými otvory) je vnitřní obratlová pleteň spojena s vnější obratlovou pletení (plexus venosus vertebralis externus)
 • zevní páteřní pleteň poté odvádí krev do žil na krku a segmentálních žil trupu
  • krční mícha → v.vertebralis, v.cervicalis profunda, v.jugularis
  • hrudní mícha → v.hemiazygos a akcesorní hemiazygos na levé straně a v.azygos na pravé straně
  • bederní mícha → v.azygos a vzestupná bederní žíla

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.