DOPLŇKY / OBECNÁ A SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE

Tinnitus

Vloženo 02.09.2021 , poslední aktualizace 30.09.2021

 • tinitus  = ušní šelest / hučení
  • ve většině přpadů subjektivní příznak s percepcí zvuku, kdy žádný vnější zvuk není přítomen
  • objektivní tinnitus bývá u cévních patologií (např. AV zkrat / stenóza / aneuryzma s pulsatilním tinnitem), kde šelest lze slyšet auskultací lbi
 • akutní x chronický (> 6 měsíců)
 • tinnitus sám o sobě není nemoc, ale příznak vyvolaný řadou příčin
 • nemocnými je udáván jako zvonění, šumění, hučení (nízké či vysoké frekvence) a může být různé intenzity
 • bývá přítomen buď trvale, nebo jen intermitentně při ur­čitých situacích, např. v klidu, při fyzické námaze, změ­nách barometrického tlaku apod.
  • pacienti více tinnitus vnímají v klidu a tichu, nejčastěji večer při usínání
 • může být lokalizován buď přímo do ucha, jedno- i oboustranně, nebo může být vnímán difuzně v hlavě
 • u někte­rých nemocných může být spojen s hyperakuzí – sníže­nou tolerancí zvuku
 • torpidní šelest může ovlivňovat spánek a psychickou pohodu, může vést ke změnám nálady, anxietě, poruchám koncentrace a insomnii
 • příčiny mohou být různé (viz níže), častý je  tzv. idiopatický tinitus
 • z cévně-neurologického hlediska může být tinnitus způsoben především DAVF , CC píštělí ev. být důsledkem významné stenózy (méně často)

Anamnéza

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diagnostika

 • ORL vyšetření vč audiogramu
  • kvantifikace tinnitu – amplituda pacientova tinnitu je změřena tak, že dáme pacientovi poslechnout vzorek zvuku o známé amplitudě a ptáme se jej, zdali tento zvuk slyší či nikoliv
 • BAEP (abnormní např. neurinomu acustiku)
 • MR+MRA
  • dg cévních maflormací, tumor či zánět v mostomozečkovém koutku a středouší
 • neurosonologie
  • vyloučení významné stenózy a především AV zkratu (DAVF, CCF)
 • poslech lbi (hlavně u pulsatilního tinnitu)
 • rtg Cp , temporomandibulárního skloubení

Etiologie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • analgetika (aspirin, nesteroidní antirevmatika) –  kochleární toxicita, mani­festující se jako tinitus a porucha sluchu
 • antibiotika (aminoglykosidy, chloramfenikol, erytromycin, tetracyklin)
  • gentamicin a ostatní aminoglykosidy (tobramycin, amikacin) ireverzibilně poškozují vláskové buňky laby­rintu. Toxické působení na vestibulární aparát zejména u gentamicinu nebo streptomycinu se může vyskytnout před kochleárním postižením nebo nefrotoxicitou.
  • vestibulár­ní nebo sluchová léze je ireverzibilní
 • chemoterapeutika a antivirotika (bleomycin, interferon, cisplatina, metotrexat)
  • ototoxicita cisplatiny může způsobit senzoneurální poru­chu sluchu ve vysokých frekvencích a tinitus a může vést rovněž k vestibulopatii –  vestibulár­ní nebo sluchová léze je ireverzibilní
 • diuretika (furosemid) – kochleární toxicita, mani­festující se jako tinitus a porucha sluchu
 • a jiné (chlorochin, chinin)
 • psychedelické látky
 • průmyslová rozpouštědla – mohou způsobit oboustrannou vestibulární poruchu (benzen, toluen, xylen, anilin)

Terapie

Kauzální terapie

 • kauzální terapie (léčba ORL onemocnění, operace neurinomu n.VIII, embolizace DAVF nebo CCF apod)

Symptomatická terapie

 • vitamíny  (B komplex) a látky zlepšující prokrvení (vasodilatační léky, gingko biloba) – hlavně u akutního tinnitu
 • vyhýbat se hlasitým vjemům, kofeinu, nikotinu a soli
 • omezit stres
 • při torpidním tinnitu konzultace psychologa/psychiatra ev. zkusit SSRI
 • naslouchátko, pokud je tinnitus důsledkem poškození sluchu
 • zevní generátor šumu (tinnitus masker) –  vysílá speciálně vyladěné zvuky mající překrýt či vymazat rušivě vnímaný zvu, lze jej nosit jako sluchadlo
 • TRT terapie – pacienti se učí rušivé tóny vědomě „přehlížet“ (habituace)
 • ev. fyzioterapie (pokud není tinnitus vázaný na zhoršení sluchu a pokud jsou vertebrogenní obtíže z C oblasti)