• v posledních letech došlo k redukci prevalence KVO díky ovlivnění vaskulárních rizikových faktorů v rámci primární a sekundární prevence (především arteriální hypertenze a dyslipidemie)
 • při léčbě statiny často nelze dosáhnout cílových hodnot sérových lipidů  (Bytyci, 2022)
 • inklisiran otevírá nové možnosti léčby dyslipidemie; pomocí inovativní cílené degradace specifické mRNA vede k potlačení produkce proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9)
  • tato revoluční technologie přináší možnost dlouhých aplikačních intervalů, což zvyšuje adherenci nemocných
 • díky vysoce specifickému účinku se jedná o léčbu bezpečnou, která je velmi dobře tolerována (většina NÚ se týká mírné lokální reakce na vpich)
  • bezpečnost a efektivita ověřena sérií studií ORION; pro běžnou klinickou praxi jsou důležité hlavně výsledky klinických studií ORION-9, 10 a 11

Farmakodynamika a farmakokinetika

Farmakodynamika

 • proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) je regulační protein, který se váže na LDL-receptor lokalizovaný na povrchu buněčné membrány a ovlivňuje jeho působení
 • po internalizaci komplexu LDL-receptor + LDL-částice a jeho splynutí s lysozomem v cytoplazmě hepatocytu vede přítomnost PCSK9 k degradaci LDL-receptoru, který tak nemůže recyklovat zpět na povrch buňky
 • při absenci PCSK9 je recyklace LDL receptorů možná, čímž se zvyšuje clearence LDL částic a klesá jejich plazmatická koncentrace
 • toho lze dosáhnout 2 způsoby
  • inhibicí PCSK9 pomocí monoklonálních protilátek, které se specificky vážou na cirkulující pool PCSK9 molekul a zabrání tak jejich vazbě na LDL-receptor (např. evolocumab, alirocumab)
  • specifickým potlačení tvorby PCSK9 přímo v hepatocytu (např. inklisiran, který se řadí mezi tzv. malé interferující ribonukleové kyseliny – siRNA)
 • inklisiran se tedy, podobně jako monoklonální protilátky proti PCSK9, primárně používá ke snížení hladin LDL-cholesterolu (LDL-C)

Farmakokinetika

 • po subkutánní aplikaci dojde během několika málo dní k úplnému vstřebání podané látky do krevního řečiště
 • následně se inklisiran dostává endocytózou dovnitř hepatocytu
  • inklisiran je je konjugován s N-acetyl-galaktosaminem (GalNac), který slouží pro jeho cílený transport do jater
 • siRNA se postupně uvolňuje do cytoplazmy, kde vyhledává specifickou mRNA kódující tvorbu PCSK9
 • ta je následně endonukleázovou aktivitou komplexu degradována a dojde k cílené inhibici syntézy PCS9
 • prolongovaný účinek je dán pozvolným uvolňováním inklisiranu z endozomů do cytoplazmy hepatocytů a tvorbou stabilního ISC komplexu (induced silencing complex), který je schopen degradovat mnoho kopií mRNA pro PCSK9 (proto lze podávat inklisiran v dlouhých časových intervalech)

Interakce a nežádoucí účinky

 • inklisiran není substrátem pro běžné transportéry léčiv a nepředpokládá se, že bude substrátem pro cytochrom P450
 • inklisiran není inhibitorem nebo induktorem enzymů cytochromu P450 nebo běžných transportérů léčiv ⇒  neočekává se, že by inklisiran měl klinicky významné interakce s jinými léčivými přípravky a nejsou očekávány ani klinicky významné interakce s atorvastatinem, rosuvastatinem nebo jinými statiny
 • častá AE: reakce v místě vpichu
 • účinek hemodialýzy na farmakokinetiku inklisiranu nebyl studován; inklisiran je vylučován ledvinami, proto neprovádět hemodialýzu ≤ 72 hodin od podání inklisiranu
 • těhoteství a kojení
  • podávání inklisiranu v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje
  • není známo, zda se inklisiran vylučuje do lidského mateřského mléka, riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit

Indikace

Obecná indikace

 • léčba dospělých osob s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšenou dyslipidemií
  • v kombinaci se statinem či dalšími hypolipidemiky u osob, které nedosahují cílových koncentrací LDL-C i přes užívání maximální tolerované dávky statinu (ev. s ezetimibem)
  • samostatně nebo v kombinaci s jinými přípravky snižujícími hladinu lipidů u pacientů trpících nesnášenlivostí statinu nebo u nichž je statin kontraindikován

Kritéria zdravotních pojišťoven

 • přípravek je hrazen u pacientů, kteří adherují k dietním opatřením i stávající hypolipidemické terapii
 • předpokladem je léčba maximálně tolerovanou dávkou statinu v kombinaci s ezetimibem, která nevedla k dosažení cílové hodnoty LDL-C
  • nevyužití ezetimibu musí být medicínsky zdůvodněno!! (viz níže)
 • úhrada probíhá formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP)
 • na rozdíl od monoklonálních protilátek proti PCSK-9 není terapie inklisiranem vázaná na centra a indikační kritéria v sekundární prevenci nejsou tak přísná

Primární prevence

 • LDL-C ≥ 3.1 mmol/l + heterozygotní FH bez KVO, DLCNS ≥  bodů nebo pravděpodobná dg FH dle kritérií MedPed

Sekundární prevence

 • LDL-C ≥ 2.5 mmol/l + heterozytní FH s KV onemocněním, DLCNS ≥  bodů nebo pravděpodobná dg FH dle kritérií MedPed
 • LDL-C ≥ 2 mmol/l + nefamiliární hypercholesterolémie či smíšená dyslipidémie + velmi vysoké KV riziko s manifestním KV onemocněním
  • CMP/TIA
  • AS postižení karotid či jiných tepen ≥ 50%
  • ICHS/infarkt myokardu
  • ICHDKK (PAD)
  • tepenná revaskularizace

Úhrada je ukončena:

 • při nespolupráci pacienta nebo pokud není potvrzena účinnost
 • kritéria účinnosti:
  • pokles LDL-C o ≥ 40% a/nebo dosažení cílové hladiny LDL-C
  • efekt terapie se hodnotí při druhé aplikaci (3.měsíc) a mezi 5 a 7. měsícem  (každopádně před podáním 3.dávky v 9.měsíci)

Dávkování

LEQVIO (inklisiran 284 mg, 1,5 ml roztoku v předplněné injekční stříkačce)

 • doporučená dávka: 284 mg inklisiranu podávaná jako jednorázová s.c. injekce
 • schéma: počáteční dávka, další po 3 měsících a poté každých 6 měsíců
 • jak postupovat při zpoždění aplikace:
  • plánovaná dávka opožděna < 3 měsíce: podat inklisiran a pokračovat dle původního schématu
  • plánovaná dávka opožděna > 3 měsíce:  zahájit nový dávkovací režim (opět podat počáteční dávku, další po 3 měsících a poté každých 6 měsíců)
 • inklisiran lze podávat okamžitě po poslední dávce monoklonální protilátky inhibující PCSK9
  • pro udržení snížení LDL-C se doporučuje, aby byl inklisiran podán do 2 týdnů po poslední dávce monoklonální protilátky inhibující PCSK9

 • kód léku (SUKL):  0255591 + výkon 09125 (injekce i.m., s.c.)

Strategie hypolipidemické léčby

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.