Definice dyslipidémie

 • dříve užívaný termín hyperlipidémie je dnes nahrazován širším pojmem dyslipoprotienémie nebo dyslipidémie (DLP), který lépe vystihuje fakt, že patologické nemusí být pouze zvýšení hladin krevních tuků
 • metabolické onemocnění se zvýšením koncentrace:
  • celkového cholesterolu (>5 mmol/l) a/nebo
  • LDL-cholesterolu (>3 mmol/l) a/nebo
  • Lp(a)  (riziková hodnota >430 nmol/L)
  • triacylglycerolů (TAG > 2 mmol/l)
 • může být současné snížení (<1 mmol/l) nebo zvýšení (>1,6 mmol/l) HDL cholesterolu
 • příčinou je zvýšená syntéza a/nebo snížený katabolizmus lipidů
 • nejzávažnějším klinickým důsledkem dlouhotrvající dyslipidémie je předčasná manifestace aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění (ASCVD), především ICHS a iCMP (především typ TOAST 1 ev. 3)
 • zásadní je ukládání LDL-C a apolipoproteinu B (ApoB) do cévní stěny
 • k dalším rizikovým faktorům aterogeneze patří lipoprotein (a) – Lp(a) (riziková hodnota >430 nmol/L)
  • strukturální podobnost s plasminogenem způsobuje kompetici o jeho aktivátor, dochází k poruše plasminogenu s poruchou fibrínolýzy, podílí se také na rozvoji endoteliální dysfunkce

Poznámky k terapii dyslipidémie

 • léčba statiny snižuje mortalitu a riziko iCMP o ~ 21-26%
  • metanalýza 42 studií (n=121 285) – RR 0.84
  • SPARCL (atorvastatin) –  RR 0.85/5 let, Heart Protection Study (HPS) (simvastatin), ASCOTT-LLA (simvastatin), JUPITER (rosuvastatin)
  • vliv léčby statinem přímo závisí na míře snížení LDL-c (pokles LDL-c o 10 % snižuje  riziko iktu o 13,2 %)
   • dle analýzy dat studie SPARCL vedlo snížení LDL o 39 mg/dl (1 mmol/l) k redukci rizika ICMP o 20 %   [Amarenco, 2020]
  • účinné jsou v prevenci iCMP u nemocných s manifestním kardiovaskulárním onemocněním (KVO), po proběhlé TIA/iCMP, ale i u osob se zvýšeným celkovým KV rizikem bez anamnézy KVO
  • efekt je i u pacientů s jinou než čistě aterosklerotickou etiologií ⇒ léčbu nasadit co nejdříve po iktu
  • intenzivní terapie dle meta-analýz nezvyšuje riziko hemoragického iktu   [Masson, 2021]
 • randomizované studie prokázaly další redukci rizika ASCVD přidáním ezetimibu a protilátek proti PCSK9 ke statinu, což koreluje s poklesem LDL-C
  • není přitom dolní limit účinku ani efekt J křivky
 • při výrazně triglyceridémii lze přidat do medikace fibráty nebo ethyl-icosapent
 • klinický efekt léků zvyšujících HDL (niacin, CETP inhibitory) zatím nebyl prokázán  [Keene, 2014]

SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels)

 • 80 mg atorvastatinu vs placebo u nemocných s anamnézou mozkové příhody v 6 měsících před zařazením do studie
 • při léčbě statinem bylo dosaženo průměrné hladiny LDL-c 1,9 mmol/l a relativní riziko opakování CMP kleslo o 16 %
 • výrazné snížení koncentrace LDL-c (> 50%) bylo spojeno až s 31% poklesem výskytu CMP 
 • studie SPARCL jasně dokumentovala příznivý vliv terapie vysokou dávkou statinu v sekundární prevenci CMP

TST (Treat Stroke To Target 

 • srovnání intenzivní a konzervativní hypolipidemické intervenci u pacientů po iCMP
 • n= 3000, medián sledování 3,5 roku
 • intenzivní léčba (průměrné LDL 1,8 mmol) vs konzervativní léčba (průměrné LDL 2,4 mmol/l)
 • kombinovaný endpoint (aterotrombotické příhod + vaskulární smrt)  – pokles RR o 22% v intenzivně léčené skupině při srovnatelném riziku hemoragie

Klasifikace dyslipidémií

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Epidemiologie

 • frekvence hlavních vrozených DLP v populaci ~  2% dospělé populace
 • porucha metabolismu lipidů u >  50% populace ČR
  • spoluúčast zevních faktorů – nevhodné stravování, obezita, nedostatek fyzické aktivity, kouření

Klinický obraz

 • dlouhou dobu latentní průběh
 • méně závažné příznaky (ve vyšším věku nebo u závažných (většinou vrozených) forem):
  • xantelasma   Xantelasma
  • arcus lipoides cornae   Arcus lipoides corneae
  • šlachové a kožní xantomy Xantoma tendinosum
 • kardiovaskulární onemocnění (ASCVD):
  • ischemické CMP
  • ischemická choroba srdeční (ICHS) vč. IM
  • ICHDKK

Diagnostika

Indikace k vyšetření

 • v rámci prevence u dospělých osob > 18 let vyšetřit á 5 let celkový cholesterol
 • kompletní lipidové spektrum vyšetřit:
  • u dospělých osob >18 let, u kterých byla zjištěna zvýšená koncentrace celkového cholesterolu
  • u nemocných s manifestním KVO (ICHS, iCMP, ICHDKK)
   • efekt terapie je i u pacientů bez jasné aterosklerotické etiologie CMP
  • u osob bez KVO (primární prevence) s rizikovými faktory  (QRISK kalkulátor):
   • diabetes mellitus 1. i  2.typu
   • průkaz subklinické aterosklerózy (IMT, ABI)
   • hypertenze
   • abdominální obezita
   • klinické příznaky DLP (xantelasma, xantomy, arcus lipoides corneae)
   • CHRI
   • pozitivní rodinná anamnéza předčasné klinické manifestace aterosklerózy  (u příbuzných prvního stupně u mužů < 55 let, u žen < 65 let)
 • při novém záchytu DLP v primární prevenci zopakovat vyšetření lipidového spektra za 4-8 týdnů
  • v této době dodržovat běžný životní styl (neměnit stravovací návyky ani neredukovat hmotnost).
  • pokud se výsledek dvou po sobě jdoucích vyšetření lipidů v některém z parametrů  významně liší, provést třetí rozhodující vyšetření
 • ze  screeningu vyloučit nemocné, u kterých by léčba nebyla indikována (např. u život limitujícího onemocnění)

Další vyšetření u pacienta s diagnostikovanou hyperlipidémií

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

 • slouží ke zjištění nebo vyloučení ichemické choroby dolních končetin (ICHDKK)
 • principem je neinvazivní měření TK na obou pažích a na dolních končetinách těsně nad kotníky
 • změříme 2x TK na HKK, tyto 2 hodnoty zprůměrujeme a pro další výpočty použijeme vyšší hodnotu (z LHK nebo z PHK) ⇒ TK brachial
 • změříme TK na DKK nad kotníky  ⇒ TK ankle

    TK ankle

ABI  =   ———————————

    TK brachial

Interpretace ABI (kotníkového indexu)
1-1.29   normální nález
0,9-0,99   hraniční hodnoty
< 0,9 – 0,41   přítomnost významné stenózy (ICHDKK)
0-0,4   těžká ischémie (uzávěr cévy)

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Cílové hodnoty lipidů

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

Režimová opatření

 • nekouřit
 • dietní opatření / redukce nadváhy
 • pravidelná pohybová aktivita a omezení stresu
 • komplexní léčba případného metabolického syndromu, především DM

Farmakoterapie