ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

Vloženo 29.01.2020 , poslední aktualizace 18.01.2022

 • TTP je závažná forma trombotické mikroangiopatie, která vede k multiorgánové dysfunkci způsobené trombotizací a následnou ischemií v mikrocirkulaci
 • vzácné onemocnění (incidence 1–6 případů /milion obyvatel/rok)
 • vysoká mortalita
 • spolu s např. hemolyticko-uremickým syndromem (HUS) patří do skupiny primárních trombotických mikroangiopatií (TMA)
 •  na TTP pomýšlet u pacientů s těžkou trombocytopenií v kombinaci s renálním a/nebo neurologickým postižením
 • co nejdříve zahájit plazmaferézu (do 4h) –  u včas zahájené léčby lze u téměř 90 % pacientů dosáhnout remise
 • před zahájením léčby odebrat hladiny metaloproteázy ADAMTS13

Etiopatogeneze

 • patofyziologickým podkladem akutních atak TTP je tvorba mikrotrombů bohatých na trombocyty a postihujících cévy malých kalibrů, destičkové tromby v malých cévách vytvářejí síť, o niž se mechanicky rozbíjejí erytrocyty, což vede k hemolytické anémii se zvýšeným počtem úlomků erytrocytů – schistocytů.

konzumpční trombocytopenie + mikroangiopatická hemolytická anemie + orgánové dysfunkce

 • příčinou vzniku mikrotrombů je nadbytek ultravelkých multimerů von Willebrandova faktoru (vWF) způsobený těžkým absolutním nebo relativním nedostatkem proteolytického enzymu ze skupiny metaloproteáz s názvem ADAMTS13, jehož funkcí je štěpení ultravelkých multimerů vWF

Klasifikace

Jsou rozlišovány dvě základní příčiny těžkého deficitu ADAMTS13 (< 5%)  vedoucí k akutním projevům TTP

 • získaná TTP  (95%)
  • přítomnost autoprotilátek (většinou IgG), které enzym váží a blokují jeho aktivitu
  • primární nebo sekundární (v rámci jiného systémového onemocnění)
 • vrozená (hereditární) forma TTP (5%)
  • vzácné onemocnění, dědičnost AR
  • těžký absolutní nedostatek enzymu ADAMTS13 při heterozygotní nebo homozygotní mutaci genu pro tento enzym
  • geneticka variabilita vede k rozmanitosti klinického obrazu (tíže, věk), u části pacientů se příznaky objeví až v dospělosti (např. v těhotenství, kde tvoří až 25% TTP)    [Moatti-Cohem, 2012]

Klinický obraz

 • trombocytopenie (95-100%)
  • důsledek konzumpce destiček v mikrovaskulárních trombech, středně těžká až těžká (medián počtu trombocytů v různých studiích je 10–30 × 109/l)
  • ⇒ kožní hematomy, epistaxe, petechie, menoragií,  hematurie či GIT, život ohrožující krvácení je spíše vzácné.
 • mikroangiopatická hemolytická anemie (96-100%)
  • výrazná elevace LDH, hyperbilirubinemie, elevace volného hemoglobinu v séru a moči, snížení hladiny haptoglobinu, negativita přímého i nepřímého antiglobulinového testu, přítomnost četných schistocytů v nátěru periferní krve
 • renální postižení (až 70%)
  • od lehkého postižení až po renální selhání s nutností hemodialyzační léčby.
 • neurologické postižení (70-80%)
  • bolesti hlavy
  • kvalitativní či kvantitativní porucha vědomí různého stupně (až komatózní stav)
  • epi záchvaty
  • iCMP
  • petechie /ICH
 • horečka (cca 25%)
 • průběh:
  • izolovaná ataka s kompletní úpravu
  • rekurentní ataky s normálním hematologickým nálezem mezi atakami
  • chronická relabující forma s trvalou laboratorní abnormitou

Diagnostika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Základní panel vyšetření u pacienta s klinickým obrazem trombotické mikroangiopatie (TMA)
KO KO + dif, schistocity, retikulocity
koagulace aPTT, PT, TT, fibrinogen, AT III, D-dimery
krevní skupina
biochemie
 • ZBV, CRP,
 • markery hemolýzy: bilirubin, haptoglobin, LDH
 • moč+sediment, ASTRUP
ADAMTS 13
 • aktivita
 • protilátky
doplňující testy troponin I, HIV, hepatitidy, ANA, anti-dsDNA, APLA, anti-Ro
dif dg. HUS při průjmu vyloučit kultivací E.coli 0157
C3/4
EKG, echo srdce, neurologické vyšetření
Počet trombocytů < 30 x109/l 1
Kreatinin/S < 2 mg/dl (177 umol/l) 1
Laboratorní známky hemolýzy
nedetekovatelný haptoglobin, retikulocyty > 2.5%, nepřímý bilirubin > 2 mg/dl (34,2 umol/l)
1
Pacient bez transplatnace 1
INR < 1.5 1
MCV > 90fl 1
Nepřítomnost aktivní malignity 1
Pravděpodobnost těžkého deficitu ADAMTS13 (< 10%)
skóre 0-4  =  0%
skóre 5 =  5%
skóre 6-7 = 62-82%

Diferenciální diagnostika

Trombotická mikroangiopatie (TMA) je histologická diagnóza, která se klinicky a laboratorně manifestuje kombinací trombocytopenie + mikroangiopatické hemolytické anémie. Kromě TTP je typickým nálezem u dalších primárních onemocnění, ale vyskytuje se i v řadě systémových onemocnění. Aktivita ADAMTS13 může být v řadě těchto stavů sekundárně snížená, ale zůstává > 10 %

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • urgentní stav ⇒ léčbu zahájit již při vážném podezření na TTP na základě kliniky a laboratoře (do 4-8h)
 • dostatečnou indikací je trombocytopenie a mikroangiopatické hemolytické anémie zároveň s absencí jiných příčin trombotické mikroangiopatie

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • po dosažení remise TTP pacienti zůstávají nadále v dispenzarizaci hematologa s ohledem na riziko relapsu (cca 20-50%)
  • definice relapsu :  ataka akutní TTP po > 30ti denní remisi
  • riziko relapsu závisí na aktivitě ADAMTS13  (u pacientů s normální aktivitou ADAMTS13 je relaps nepravděpodobný)