ISCHEMICKÉ CMP / KLASIFIKACE A ETIOPATOGENEZE

Trombotická trombocytopenická purpura (TTP)

Vloženo 29.01.2020 , poslední aktualizace 23.04.2020

 • TTP je závažná forma trombotické mikroangiopatie, která vede k multiorgánové dysfunkci způsobené trombotizací a následnou ischemií v mikrocirkulaci
 • vzácné onemocnění (incidence 1–6 případů /milion obyvatel/rok)
 • vysoká mortalita
 • spolu s nanpř. hemolyticko-uremickým syndromem (HUS) patří do skupiny primárních trombotických mikroangiopatií (TMA)
 •  na TTP pomýšlet u pacientů s těžkou trombocytopenií v kombinaci s renálním nebo neurologickým postižením
 • co nejdříve zahájit plazmaferézu –  u včas zahájené léčby lze u téměř 90 % pacientů dosáhnout remise
 • před zahájením léčby odebrat hladiny metaloproteázy ADAMTS13

Etiopatogeneze

 • patofyziologickým podkladem akutních atak TTP je tvorba mikrotrombů bohatých na trombocyty a postihujících cévy malých kalibrů, destičkové tromby v malých cévách vytvářejí síť, o niž se mechanicky rozbíjejí erytrocyty, což vede k hemolytické anémii se zvýšeným počtem úlomků erytrocytů – schistocytů.

konzumpční trombocytopenie + mikroangiopatická hemolytická anemie + orgánové dysfunkce

 • příčinou vzniku mikrotrombů je nadbytek ultravelkých multimerů von Willebrandova faktoru (vWF) způsobený těžkým absolutním nebo relativním nedostatkem proteolytického enzymu ze skupiny metaloproteáz s názvem ADAMTS13, jehož funkcí je štěpení ultravelkých multimerů vWF

Klasifikace

Jsou rozlišovány dvě základní příčiny těžkého deficitu ADAMTS13 (< 5%)  vedoucí k akutním projevům TTP

 • získaná TTP  (95%)
  • přítomnost autoprotilátek (většinou IgG), které enzym váží a blokují jeho aktivitu
  • primární nebo sekundární (v rámci jiného systémového onemocnění)
 • vrozená (hereditární) forma TTP (5%)
  • vzácné onemocnění, dědičnost AR
  • těžký absolutní nedostatek enzymu ADAMTS13 při heterozygotní nebo homozygotní mutaci genu pro tento enzym
  • geneticka variabilita vede k rozmanitosti klinického obrazu (tíže, věk), u části pacientů se příznaky objeví až v dospělosti (např. v těhotenství, kde tvoří až 25% TTP)    [Moatti-Cohem, 2012]

Klinický obraz

 • trombocytopenie (95-100%)
  • důsledek konzumpce destiček v mikrovaskulárních trombech, středně těžká až těžká (medián počtu trombocytů v různých studiích je 10–30 × 109/l)
  • ⇒ kožní hematomy, epistaxe, petechie, menoragií,  hematurie či GIT, život ohrožující krvácení je spíše vzácné.
 • mikroangiopatická hemolytická anemie (96-100%)
  • výrazná elevace LDH, hyperbilirubinemie, elevace volného hemoglobinu v séru a moči, snížení hladiny haptoglobinu, negativita přímého i nepřímého antiglobulinového testu, přítomnost četných schistocytů v nátěru periferní krve
 • renální postižení (až 70%)
  • od lehkého postižení až po renální selhání s nutností hemodialyzační léčby.
 • neurologické postižení (70-80%)
  • bolesti hlavy
  • kvalitativní či kvantitativní porucha vědomí různého stupně (až komatózní stav)
  • epi záchvaty
  • iCMP
  • petechie /ICH
 • horečka (cca 25%)
 • průběh:
  • izolovaná ataka s kompletní úpravu
  • rekurentní ataky s normálním hematologickým nálezem mezi atakami
  • chronická relabující forma s trvalou laboratorní abnormitou

Diagnostika

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Diferenciální diagnostika

Trombotická mikroangiopatie (TMA) je histologická diagnóza, která se klinicky a laboratorně manifestuje kombinací trombocytopenie + mikroangiopatické hemolytické anémie. Kromě TTP je typickým nálezem u dalších primárních onemocnění, ale vyskytuje se i v řadě systémových onemocnění. Aktivita ADAMTS13 může být v řadě těchto stavů sekundárně snížená, ale zůstává > 10 %

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Terapie

 • urgentní stav ⇒ léčbu zahájit již při vážném podezření na TTP na základě kliniky a laboratoře
 • dostatečnou indikací je trombocytopenie a mikroangiopatické hemolytické anémie zároveň s absencí jiných příčin trombotické mikroangiopatie

  Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Prognóza

 • po dosažení remise TTP pacienti zůstávají nadále v dispenzarizaci hematologa s ohledem na riziko relapsu (cca 20-50%)
  • definice relapsu :  ataka akutní TTP po > 30ti denní remisi
  • riziko relapsu závisí na aktivitě ADAMTS13  (u pacientů s normální aktivitou ADAMTS13 je relaps nepravděpodobný)

Čerstvě zmražená plazma (FFP)

Indikace

 • nutnost rychlého zrušení kumarinového efektu
 • diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) ve fázi konzumpce
 • trombotická trombocytopenická purpura (TTC)

Kontraindikace

 • kardiální dekompenzace, plicní edém
 • deficit IgA
 • DIC bez kauzální léčby
 • nesnášenlivost vůči plazmě

Dávkování

 • 10-15 ml/kg i.v. infúzí (CAVE hypervolémie)
 • 1 ml FFP/kg tělesné hmotnosti zvýší obsah koagulačních faktorů cca o 1-2 %

Postup při podání

 • kontrola dat na transfuzním přípravku a výdejce (krevní skupinu a Rh faktor, číslo konzervy, exspirace, množství přípravku a druh)
 • vyplnít lékařskou a ošetřovatelskou dokumentaci  (chorobopis, dekurz s transfuzním razítkem, transfuzní protokol, průvodku, sešit o evidenci podávání transfuzních přípravků)
 • provést SANGVITEST ( BED-SIDE TEST)   Sanguitest
  • diagnostická souprava se séry: modrá anti – A, červená anti – B
  • předtištěné kartičky a skleněné tyčinky na promíchání
  • míchat každé jinou tyčinkou, po 3 minutách odečíst
  • nesmí před odečtením zaschnout

Do modrého kruhu karty vkápneme 1 kapku anti A, do žlutého kruhu 1 kapku anti B, skleněnými tyčinkami se promíchají séra  s kapkami krve, po 3 minutách je výsledek:

shlukování nastalo příjemce a dárce mají skupinu Sangvitest
v kruhu anti – A
A
v kruhu anti – B
B
v obou kruzích
AB
nenastalo nikde
0
 • biologická zkouška (provádí lékař)
  • 5-10 ml (cca 100 kapek)  krve se nechá kapat velmi rychle, poté se kapky na 3 minuty zpomalí; situace se opakuje ještě dvakrát, přitom  sledujeme reakce pacienta
  • lékař zhodnotí průběh biologické zkoušky a dává svolení k pokračování transfuze
  • do dokumentace zaznamenáme začátek podání a lékař zapíše výsledek biologické zkoušky
 • poté rychlost  60 kapek/1 minutu (asi 1-1,5 hodiny)
 • sestra pacienta dále sleduje
  • v desetiminutových intervalech vyhodnocuje celkový stav pacienta, jeho subjektivní pocity, a měří a zapisuje fyziologické funkce
  • pi zjištění subjektivních potíží nebo objektivního zhoršení stavu, ihned transfúzi zastaví a neprodleně uvědomí lékaře.
 • transfuzi ukončujeme ve chvíli, kdy ve vaku zbývá 10 ml krve
 • nemocnému změříme TF, dech, TK, TT, hodnoty opět zapíšeme a přidáme časový údaj, kdy transfuze skončila
 • konzerva se zbytkem krve se ukládá do chladničky na 24 hodiny (opatření pro případ dodatečné kontroly krve při pozdní potransfuzní reakci.
 • každá konzerva je podána novou sterilní převodovou soupravou, z původního převodu může zůstat v žíle původní jehla
 •  u každého vaku znovu povést kontrolu KS sangvitestem a biologickou zkoušku
Komplikace, nežádoucí účinky
Komplikace, nežádoucí účinky

Závažnost komplikací podle klinického průběhu:

 • lehká – odezní po zastavení transfuze a jednoduché léčbě
 • střední – neodezní po jednoduché léčbě
 • těžká – došlo k orgánovým poruchám a vyžaduje monitorování

Pyretická reakce

 • příčina: přítomnost pyrogenů (drť z gumových zátek, mrtvé bakterie a produkty jejich metabolizmu) v převáděném přípravku
 • klinické projevy:
  • rychlý vzestup teploty, třesavka
  • bolest hlavy
  • nauzea, zvracení
  • tachykardie
 • průběh většinou lehký, při těžším stupni následuje horečka 38 °C s trváním 24 hodin

Hemolytická reakce

 • příčina: převod inkompatibilní krve (nestejnoskupinové) nebo účinkem jiných protilátek přítomných v plazmě příjemce
 • klinické projevy:
  • prudká bolest v bederní krajině
  • svírání na hrudi, dušnost
  • úzkost, neklid
  • třesavka, tachykardie, studený pot, bledost
  • pacient močí malé množství hnědě zbarvené moči až anurie
  • za 8-10 hod ikterus (žluté zbarvení kůže a očního bělma)
  • příznaky šoku (pokles TK, tachykardie, zvracení, bezvědomí)
 • průběh: první známky vznikají již po podání 20-50 ml inkompatibilní krve (závažnost reakce je závislá na množství převedené krve)

Alergická reakce

 • příčina: přecitlivělost na různé složky přítomné v krvi dárce (alergické látky, protilátky) případně na látky protisrážlivého nebo konzervačního prostředku
 • klinické projevy:
  • otok sliznice, kopřivka
  • zvýšená teplota
  • bolest hlavy, průjem
 • těžší stupeň: dušnost podobná astmatickému záchvatu
 • nejtěžší: anafylaktický šok

Septická reakce – bakteriální

 • příčina: bakteriální kontaminace krve
 • klinické projevy:
  • prudký vzestup TT, třesavka
  • zvracení, průjem, silná bolest hlavy
  • motorický neklid, obluzené vědomí
 • průběh rychlý a těžký i při odpovídající léčbě

Oběhová reakce – hypervolemie

 • příčina: oběhové přetížení organizmu, edém plic
 • klinické projevy:
  • bolest na prsou
  • vystupňovaná úzkost, psychomotorický neklid
  • na krku je viditelné zvýšení žilní náplně
  • dušnost, cyanóza, tachykardie
 • výskyt u rychlého či přetlakového převodu a u nemocných s poruchou srdečně-cévního systému