ISCHEMICKÉ CMP

Prevence ischemické CMP

Vloženo 02.08.2020 , poslední aktualizace 04.06.2024

 • primární prevence CMP – snížení rizika CMP u dosud asymptomatických osob
 • sekundární prevence CMP –  snížení rizika výskytu další ischemické CMP, léčba vychází z etiologie proběhlé ischemické CMP a zohledňuje přítomnost rizikových faktorů

Prevence spočívá:

 • v detekci a terapii vaskulárních rizikových faktorů
 • ve specifické prevenci CMP
  • antiagregační/antikoagulační terapie
  • chirurgické a endovaskulární výkony na krčních a mozkových tepnách
  • ostatní specifické výkony (např. okluze PFO, LAA, plicního AV zkratu, RF ablace u fisi, kardiochirurgické výkony apod)
Vaskulární rizikové faktory
Antiagregační a antikoagulační terapie
Preventivní intervenční výkony

Preventivní výkony kardiologické

Experimentální postupy

Inhibitory faktoru XIa

 • inhibitory faktoru XIa jsou novou skupinou antikoagulancií, která se zaměřují na faktor XI, součást vnitřní koagulační cesty
 • ačkoli byly zkoumány především pro svůj potenciál snižovat riziko trombózy bez výraznějšího zvýšení rizika krvácení, studují se jejich účinky i v kardiovaskulární prevenci (vč. CMP)
  • milvexian – perorální inhibitor faktoru XIa
   • AXIOMATIC-SSP  – milvexian přidaný k duální protidestičkové léčbě významně nesnížil složený výsledek symptomatické ischemické cévní mozkové příhody a významně nezvýšil riziko závažného krvácení
   • aktuálně probíhá randomizovaná studie LIBREXIA (placebem kontrolovaná studie k prokázání účinnosti a bezpečnosti milvexianu jako doplňku k SAPT nebo DAPT u pacientů s akutní CMP nebo vysoce rizikovou TIA)
  • osocimab
  • ibisomab

Protizánětlivé léky

Zánět hraje významnou roli při rozvoji a progresi aterosklerózy

 • kolchicin
  • kolchicin může utlumením zánětlivé reakce zpomalit progresi aterosklerózy a snížit riziko KV chorob
  • studie CLEAR zkoumala vliv kolchicinu na markery zánětu a lipidový profil u pacientů s ischemickou CMP nebo TIA v anamnéze. Zatímco primárními cílovými ukazateli byly změny markerů zánětu a lipidového profilu, studie rovněž zaznamenala snížení výskytu opakovaných KV příhod (včetně CMP) u pacientů léčených kolchicinem ve srovnání s placebem
 • kromě kolchicinu se zkoumá potenciál dalších protizánětlivých látek ke snížení rizika CMP souvisejícího se zánětem
  • inhibitory interleukinu-1 (IL-1) (kanakinumab a anakinra)
  • inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) (např. infliximab a etanercept)
  • inhibitory P-selektinu (inklakumab a crizanlizumab)
   • P-selektin je buněčná adhezní molekula, která se podílí na náboru leukocytů do místa zánětu
  • Inhibitory CCR2
   • chemokine receptor 2 (CCR2) se podílí na náboru monocytů do místa zánětu
  • low-dose methotrexate (CIRT trial)