ISCHEMICKÉ CMP / ETIOLOGIE

Ateroskleróza aortálního oblouku

Vloženo 02.06.2021 , poslední aktualizace 17.06.2021

 • aorta je hlavní tepnou lidského těla
 • bránice ji rozděluje na hrudní a břišní aortu
 • u zdravých dospělých jedinců rozměr aorty obvykle nepřesahuje 40 mm a aorta se směrem dolů postupně zužuje
  • aorta se s věkem rozšiřuje rychlostí asi 0,9 mm za každých deset let u mužů a 0,7 mm za každých deset let u žen
 • onemocnění aorty jsou součástí širokého spektra nemocí tepen, patří sem
  • aterosklerotické postižení aorty (AS aorty)
  • zánětlivé postižení (např.Takayasuova arteritida)
  • aneurysma a pseudoaneurysma aorty
  • akutní aortální syndromy (AAS) včetně disekce aorty (DA)
  • intramurální hematom ve stěně aorty (IMH)
  • penetrující aortální ulcerace (PAU)
  • poranění aorty
  • ruptura aorty
  • genetické syndromy (např. Marfanův syndrom)
  • vrozené anomálie včetně koarktace aorty (CoA)

Epidemiologie

 • ateromové pláty v aortě jsou asociovány s cerebrovaskulárními a periferními embolickými příhodami
 • AS pláty v aortě širší ≥ 4 mm jsou spojeny s vyšším rizikem rekurentních iCMP
 • zdá se být i souvislost se subklinickým cerebrovaskulárním onemocněním   [Tugcu, 2016]

Diagnostika

Klinické a laboratorní vyšetření

 • klinické vyšetření
  • pohmat a poslech v oblasti břicha a krku s cílem odhalit nápadnou pulsaci nebo turbulentní proudění způsobující šelesty
 • laboratorní vyšetření
  • zahrnuje hodnocení kardiovaskulárních rizikových faktorů
  • přínosné v diferenciální diagnostice

Zobrazovací metody

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

AS plát v oblouku aorty na CTA
AS pláty v oblouku aorty (CTA)

Terapie

Antitrombotika

Obsah dostupný pouze pro přihlášené předplatitele.

Hypolipidemická terapie

 • řada pacientů spadá do skupiny s vemi vysokým rizikem (very high-risk)
 • indikována intenzivní kontrola lipidů s cílovým LDL < 1.5 mmol/l (AHA/ASA 2021 1/B-R)
 • hypolipidemika viz zde

Chirurgická léčba

 • pro profylaktickou endarterektomii nebo stenting oblouku aorty s cílem předcházet cévní mozkové příhodě není dostatek dat