• slouží ke zhodnocení následků CMP
  Modified Rankin scale (mRS)
0  žádné symptomy
1
  – lehký deficit
  – zvládá všechny aktivity jako před CMP
2
  – neschopen zvládnout všechny předchozí aktivity
  – je plně soběstačný bez cizí pomoci
3  – vyžaduje pomoc při některých aktivitách
  – schopen chůze bez pomoci druhé osoby
4  – chůze jen s pomocí druhé osoby
  – neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby
5  – upoután na lůžko
  – vyžaduje trvalou péči
6
  smrt